Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
 
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Ulkotaloudellinen toiminta

Karjalan tasavallan kansantalouden kehittämistä jouduttaa johdonmukainen integraatio kansainvälisiin ja Venäjän regioonien välisiin suhteisiin. Ulkomaankaupan suotuisten edellytysten luomisen avaintekijänä on VF:n liittyminen Maailman kauppajärjestöön Venäjälle sopivin ehdoin ja maan osallistuminen tämän puitteissa monipuoliseen kansainvälistä kauppaa säätelevien lakien järjestelmään.

Karjalaisyritykset harjoittavat sangen tuloksellisesti kauppasuhteita vapaan talouden puitteissa. Kilpailu karjalaisyritysten sekä ulkomaisten yritysten kesken ulkomaiden ja kotimaan markkinoilla on jatkuvasti merkitystään lisäävänä tekijänä, joka vaikuttaa sellaisten päätösten tekemiseen, jotka määräävän tuotannon suunnan ja toimenpiteet tavarain realisoinnissa.

Karjalan tasavallassa tuotettujen tavarain myynti ulkomailla on viime neljän vuoden aikana lisääntynyt dynaamisesti. Ulkomaille toimitettujen tuotteiden arvo käsitti vuonna 2005 1245 miljoonaa dollaria, se on 58% enemmän kuin vuonna 2001. Tuntuvaa lisäystä on masuunipellettien viennissä (3,4-kertaisesti), sahatavarain (1,5-kertaisesti), alumiinin (44%), voimapaperin (44%), raakapuun (39%). Positiivisena trendinä on jalostuslaitosten uusien vientinimikkeiden reaalisoinnin kasvu. Mustista metalleista valmistettujen tuotteiden vientiin mennyt määrä kasvoi 6,2-kertaisesti ("Värtsilän metallitehdas" Oy), sähkökaluston - 4,7-kertaisesti ("AEK" Oyj).

Tuontitavarain arvo käsitti vuonna 2005 200 miljoonaa dollaria (141% vuoden 2001 tasosta). Tuonnista yli 40% käsittivät investointiryhmän tuotteet. Karjalan tasavallan yrityksen sijoittivat viime vuosina tuntuvasti konekantansa uusimiseen, uusien tuotantolinjojen hankkimiseen, minkä seurauksena sähkökaluston ostot ulkomailta kasvoivat 3,8-kertaisesti ja teollisuuskaluston - 93%.

Tasavallan teollisuuden orientoituminen vientiin on johtanut siihen, että ulkoiset tekijät vaikuttavat suuresti Karjalan tasavallan talouden kehittämiseen. Yli 50% karjalaisyritysten valmisteista menee vientiin, joten tasavallan talouskehitysstrategiassa on kiinnitettävä huomiota niiden edellytysten luomiseen, jotka jouduttavat keskinäisesti edullisen kansainvälisen kaupan kehittämistä, yritysten viennin diversifikaatio tavaranimikkeiden ja alojen rakenteen mielessä sekä vientivirtauskanavien maantieteellisessä ohjauksessa.

Tasavallan hallitus on vuosina 2002 - 2005 valvonut puutavaran vientiä koskevien kauppojen toteuttamista. Näinä vuosina eriteltiin 2540 kansainvälisen kauppasopimuksen hinnanmuodostusprosesseja. Seuranta osoittaa, että puutavan tilastollinen keskivertohinta on kasvanut tasaista vauhtia mainittuina vuosina.

Ulkomaankauppaan osallistuvien yritysten edustajille on järjestetty seminaareja, joissa kerrottu muutoksista tullilainsäädännössä, mikä antaa mahdollisuuden ennalta ehkäistä valuutta- ja tullitariffirikkomuksia tavaraerien rajan yli tapahtuvassa liikuttamisessa.

Viennin tehokkuutta käsiteltiin Karjalan tasavallan päämiehen alaisen Talousneuvoston istu0nnoissa, joihin osallistui viejäyritysten ja tullin edustajia.

Venäjän tullitariffipolitiikka vaikuttaa suuresti ulkomaankaupan tehokkuuteen. Karjalan tasavallan hallitus toimii aktiivisesti keskusvirastojen työntekijäin parissa, jotta syväjalostustuotteiden vientitullimaksuja supistettaisiin ja maahan tuotavan teknologisen kaluston tuontitullimaksujen poistettaisiin. Vuosina 2003 - 2005 poistettiinkin vientitullit voimapaperin, voimapaperisäkkien, vanerin, sanomalehtipaperin ja sellun osalta, supistettiin vientitullimaksuja sahatavarain osalta. Tämä antoi Karjalan tasavallan alueella toimiville alan yrityksille mahdollisuuden säästä noin 58 miljoonaa dollaria.

Hallitus ja viejäyritykset valmistavat joka vuosia hakemuksia katselmuskilpailuun "Venäjän paras viejäyritys". Tämä nimi myönnettiinkin viime vuosina Värtsilän metallitehtaalle, "Karjalan masuunipelletti" Oyj:lle ja "Segezhan sellu- ja paperikombinaatti" Oyj:lle.

Karjalan hallitus jatkaa toimia yritysten, valtinvirastojen ja -laitosten valmentamiseksi työskentelemään uusissa olosuhteissa, jotka muodostuvat vääjäämättä Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön. Viranomaisten ja liikemiesten on oltava hyvin tietoisia uusista pelisäännöistä ja liittymisen seurauksista. Ongelmista perillä olevia asiantuntijoita koulutetaan, jatketaan toimia karjalaisvalmisteisten tavarain kilpailukyvyn lisäämiseksi, realisointimarkkinoiden laajentamiseksi..

Niinpä Karjalan tasavallan teollisuus- ja maatalouslaitosten johtajia ja asiantuntijoita on testattu erikoisen kyselyn avulla. sen tulokset osittavat; että Venäjän Maailman kauppajärjestöön liittyminen ei vaikuta olennaisesti useiden karjalaisyritysten toimintaan (64%), sillä ne toimivat jo tässä vaiheessa vapaiden markkinoiden ja kovan kilpailun olosuhteissa.

Karjalan tasavallan hallitus antaa mahdollisuuksiensa mukaan apua yrityksille tuotteittensa myyntimarkkinoiden laajentamiseksi, potentiaalisten investoreiden löytämisessä mm. ulkomailtakin. Tätä toimintaa jouduttaa huomattavasti tasavallan osallistuminen erilaisiin teollisuusnäyttelyihin ja messuille. KT:n hallitus antaa kaikkinaista tukea tälle toiminnalle, joka tekee laajemmin tunnetuksi tasavaltamme mahdollisuuksia. Valtio tukee samalla markkinatutkimuksia ja stimuloi tasavallan yritysten liiketoimintaa.

Karjalaisyrityksiä on esitelty vuosina 2002 - 2005 hallituksen myötävaikutuksella 27 kansainvälisillä messuilla.

Karjalan hallituksen myötävaikutuksella järjestettiin seuraavat teollisuusnäyttelyt ja peresentaatiot:

  • Karjalan tasavallan presentaatiot Saksassa, Itävallassa, Italiassa, USA:ssa, Kanadan Pääkonsulaatissa;
  • erikoiset metsäteollisuusnäyttelyt "Ligna" Saksassa ja "Sasmil" Italiassa;
  • koko joukko matkailunäyttelyitä.

Tasavallan yritysten aktiivinen osallistuminen kansainväliseen messutoimintaan jouduttaa ulkomaisten investointien saamista regoonin kansantalouteen ja kansainvälisten kauppasuhteiden laajentamista.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 18 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018