Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Päätteeksi

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen tulokset viime neljän vuoden ajalta osoittavat, että tasavallan hallitukset toimet talouspolitiikan alalla ovat johtaneet myönteisiin aikaansaannoksiin.

KT:n hallituksen harjoittaman aktiivisen talouspolitiikan päätuloksena on se, että sijoitusten määrä on kasvamassa. Kun vertailee kahta kehitysvaihetta - 1998-2001 ja 2002-2005 - huoma, että jälkimmäisen aikavälin kuluessa on investointien volyymi kaksinkertaistunut edellisaikavälin tasosta.

Sijoitusten tuntuva kasvu antaa mahdollisuuden toeta, että Karjalan tasavalta on siirtynyt talouskehityksensä periaatteellisesti uudenlaiseen -- investointikauteen.

Tänä takaa ennen kaikkea talouden korkean kehitysvauhdin. Kahden viime vuoden aikana käsitti teollisuustuotannon lisäys vastaavasti 110,7% ja 118%. Edellisten neljän vuoden kuluessa käsitti teollisuustuotannon ja regionaalisen kansantuoton kasvu vastaavasti 136% ja 123%. Tämä todista, että tasavallan päämiehen vaalilupaus lisätä kansantalouden tehokkuutta vähintään 30% on täytetty.

Tasavallassa toteutettiin neljässä vuodessa yli 40 suurta ja keskisuurta liiketoiminnallista investointihanketta talouden kaikilla aloilla.

Instutionaalisiakin muutoksia on tapahtunut: yksityisyritysten osuus Karjalan tasavallan kansantaloudessa on kasvanut neljässä vuodessa 64%:sta 72%-iin, mikä kielii normaalista markkinatalousperustasta, jonka pohjalta pystytään turvaamaan talouden kasvu vastakin.

Karjalan tasavallan konsolidoidun budjetin tulot kasvoivat yli kaksinkertaisesti vv.2001 - 2005: 6,2 miljardista ruplasta 13,8 miljardiin.

Konsolidoidun budjetin sosiaalimenot käsittivät vuonna 2005 5,9 miljardia enemmän vuonna 2005 verrattuna vuoden 2001 tulokseen. Ne kasvoivat yli kolminkertaisesti.

Tasavallan budjetista sosiaalitukiaisina maksettujen rahamäärien summa on kymmenkertaistunut vv. 2001 - 2005.

Tasavallan hallitus on myöntänyt joka vuosi täydellisesti etukäteen sovitus rahasummat paikallisten itsehallintoelinten tukemiseksi. Tällaisten tukimaksujen määrä seitsenkertaistui neljässä vuodessa 585 miljoonasta ruplasta 4 miljardiin ruplaan. Paikallisille siis hallintopiirien ja kaupunkien budjeteille annetaan tukea mm. tukiaisten Regionaalisen rahaston kautta, minkä seurauksena budjetti vajeesta kärsivät kunnat pystyvät suoriutumaan velvollisuuksistaan ja tehtävistään.

Kansalaisten reaalitulot kasvoivat viime neljän vuoden kuluessa Karjalan tasavallassa 37,1%. Reaalipalkat kasvoivat samalla 52,9%

Karjalan tasavalta siis kehittyy, ehkei niin vauhdikkaasti, kun oli odotettavissa, mutta silti tasaista vauhtia. Sosiaaliongelmia yritetään ratkaista mahdollisuuksien mukaan. Kansantalous pysyy kehitystrendissä, mikä lisää alinomaa sosiaalisten mahdollisuuksien potentiaalia.

Karjalan tasavallan kehityssuuntauksiin vaikuttavat hallintouudistus ja paikallisten itsehallintoelinten reformoinnin välttämättömyys, VF:n presidentin vuosiselostukset valtakunnan Liittokokoukselle, toimenpiteet presidentin julkistamien priorisoitujen valtakunnallisten kansalaisohjelmien puitteissa. Tämän ohella työskennellään strategisten tavoitteiden savuttamiseksi, jotka on kirjattu Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen Konseptiin, joka ulottuu vuoteen 2010. Tärkein tavoite - väestön elintason aliomainen kasvu ja elämänlaadun jatkuva paraneminen.

Ottaen huomioon mainitut ohjelma-asiakirjat on Karjalan tasavallassa päädytty seuraaviin priorisoituihin kehittämissuuntauksiin:

 • opetustoimen modernisointi kansallisen "Koulutus" - projektin puitteissa;
 • terveydenhuollon reformi kansallisen "Terveys" - projektin puitteissa;
 • asuinrakennustoiminnan kehittäminen kansallisen "Sopivat ja mukavat asunnot Venäjän kansalaisille" - projektin puitteissa;
 • tehokkaiden maatalousyksiköiden tukeminen kansallisen "Agroteollisen kompleksin kehittäminen" - projektin puitteissa sekä kala- ja meriresurssien lisääminen ja jalostus;
 • luonnonresurssien tehokas hyödyntäminen;
 • puutavaran syväkäsittely;
 • infrastruktuurin kehittäminen, ennen kaikkea kulkulaitoksen ja tulli-infrastruktuurin sekä sen kehitys voimataloudessa;
 • matkailun kehitys;
 • pienyrittäjyyden kehitys;
 • tasavallan innovatiivisen potentiaalin lisääminen;
 • kulttuurijäämistön vaaliminen.

Lähitulevaisuuden tehtäviä sosiaalipolitiikan alalla ovat:

 • väestön reaalitulojen kasvun takaaminen;
 • sosiaalipalvelujen saatavuuden ja niiden tyydyttävän laatutason turvaaminen, mm. laadukkaan koulutuksen saannin, lääketieteellisen ja sosiaalisen palvelun saatavuuden takaaminen;
 • vähävaraisten kansalaisten maksimaalisen tehokkaan sosiaaliturvan toteuttaminen;
 • kuolleisuus- ja syntyvyyslukujen suhteen muuttaminen myönteiseksi eli toimenpiteet syntyvyyden lisäämiseksi ja pitemmän eliniän turvaamiseksi;
 • työttömyyslukujen pienentäminen eli työllisyysasteen lisääminen tasavallan hallintopiireissä;
 • tasavallan asukkaiden asunto-olojen kohentaminen.

Väestön tulojen kasvun turvaamiseksi on ennen kaikkea köyhyyden kaikkinainen poistaminen ylläpitämällä talouskasvun vakaata vauhtia, väestön rahatulojen kasvua takaamalla, köyhyyden torjuntaan suunnattujen sosiaaliohjelmien tehokkuutta lisäämällä, sosiaalisen kumppanuuden mekanismeja käyttämällä tehokkaammin. Keskivertopalkkoja ja väestön reaalituloja on jatkuvasti nostettava hankkimalla uusija sijoituksia Karjalan talouden kohentamiseksi, tuotantolaitosten modernisoimiseksi, maatalousyritysten reorganisoimiseksi ja niiden rahatilanteen parantamiseksi. Ongelmien ratkaisemiseksi on kehitettävä finanssimarkkinoita, etsittävä uusia myyntimarkkinoita.

Demografisen tilanteen parantamiseksi jatketaan toimia äitien ja lasten tautien ja kuolemien lukumäärän supistamiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi, tulevien äitien, isien ja vastasyntyneiden lasten kunnon parantamiseksi, invalidilasten lukumäärän supistamiseksi, lasten invaliditeetin ennaltaehkäisemiseksi, ensiasuntojen järjestämiseksi nuorille perheille. Suuren väestön kuolleisuuden ehkäisemiseksi on kamppailtava huumeiden väärin käyttöä vastaan, teini-ikäisten ja nuorten kodittomuuden ja rikollisuuden eliminoimiseksi.

Hinnaltaan sopivien asuntojen rakennuttamiseksi on luotava edellytykset niiden mukavuus- ja kustannustason turvaamiseksi, rahallisen tuen antamiseksi valtion budjetista asuntoja hankkiville mm. hypoteekkilainojen, nuorille perheille ja maaseudulla työskenteleville spesialisteille annettavien edullisten luottolainojen kautta.

Karjalan tasavallan budjetista määrätään vuosina 2006 - 2010 asuntotuotantoon 1377 miljoona ruplaa. Vuonna 2010 on suunnitelmien mukaan otettava käyttöön uudet asunnot, joiden yhteisen pinta-alan pitäisi olla noin 165 tuhatta neliömetriä. Se on 1,9 suurempi määrä, kuin v. 2005.

Tärkeimpiä lähitulevaisuuden tavoitteita talouspolitiikan alalla ovat:

 • edellytysten luominen talouden reaalisektorin kehittämiseksi, kansantalouden tehokkuuden lisäämiseksi tuntuvasti;
 • regionaalisen kansantuoton ja kerättävien verojen kasvun turvaaminen saamalla entistä enemmän investointeja ja modernisoimalla taloutta, lisäämällä teollisuuspotentiaalia, hyödyntämällä tehokkaammin luonnon, tuotannon ja työvoiman resursseja, tukemalla käytännössä ja asiallisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kehittämällä kulkulaitosten infrastruktuuria ja regionaalisia sekä kansainvälisiä taloussuhteita;
 • regioonin energiatarpeen tyydyttämisen takaaminen luomalla uusia ja modernisoimalla käytettäviä generoivia yksiköitä, rakentamalla pienvoimaloita, soveltamalla energiaa säästäviä teknologioita tuotantoyksiköihin, kuljetusyrityksiin ja energian jakeluverkostoihin;
 • tuotantolaitosten teknisen kannan uusiminen kilpailukykyisten valmisteiden tuotannon lisäämiseksi, energian ja materiaalien kulutuksen supistamiseksi;
 • puutavaran jalostamisastetta lisäävien tuotantojen perustaminen entistä laajemmin, metallurgisen tuotannon lisääminen;
 • markkinainfrastruktuurin kehittäminen lisäämällä paikallisten tuottajain osuutta kulutustavarain ja palvelujen yhteenlaskettavassa realisointiarvossa;
 • paikallisten tuotteiden osuuden lisääminen tasavallan markkinoilla myytävien elintarvikkeiden joukossa laajentamalla alueella omaa tuotantoa alinomaa kehittyvän maa- ja karjatalouden valmisteita hyödyntämällä, lisäämällä maataloustuotannon aineellis-teknistä perustaa, mm. lisäämällä koneiden ja laitteiston vuokraamista;
 • kulkulaitosinfrastruktuurin kehittäminen viemällä päätökseen suunnitellun tieverkoston rakentaminen, modernisoimalla tiestöä, parantamalla teiden kuntoa, kehittämällä joki-, järvi- ja meriliikennettä, viemällä loppuun tärkeimpien rataosuuksien sähköistäminen. Teollisuuden osalta ovet tasavallassa priorisoituja vastakin metsäteollisuus ja vuoriteollisuus. Karjalan tasavallan metsäteollisuuskompleksin kehittämiseksi on asetettu seuraavat päätehtävät:
 • metsäteollisuuskeskusten ja metsänkaatoyritysten toiminnan tehokkuuden lisääminen pitkäaikaiselle hakemuskilpailujen seurauksena vuokralle annettavissa talousmetsissä;
 • investointien hankkiminen ja yritysten tekninen modernisointi;
 • pyöröpuiden viennin supistaminen Karjalan tasavallassa niiden jalostamista ja käsittelyä lisäämällä. Suunnitelmissa on lehtipuutavaran ja vähempiarvoisen puutavaran tehokkaan käsittely-yksikön rakennuttaminen tasavaltaan.

Puunjalostusta laajennetaan lisäämällä vanerin ja huonekalujen tuotantoa Karjalassa.

Karjalan tasavallan vuoriteollisuuden kehittämissuunnitelmat nojaavat pyrkimyksiin integroitua tehokkaasti venäläisille ja kansainvälisille markkinoille ja hyödyntää järkiperäisesti ja tuloksellisesti luonnonresursseja. Vuoteen 2010 ulottuvan mustan metallurgian Karjalassa kehittämistä tavoittelevan investointiohjelman toteuttaminen edellyttää:

 • "Karjalan masuunipelletti" Oy:n - alan Karjalan tärkeimmän kombinaatin - tehokkaan toiminnan turvaamista. vuosittain on määrä tuottaa jopa 11 miljoonaa tonnia masuunipellettejä. Tätä varten on otettava käyttöön Korpangan rautamalmiesiintymä;
 • metallituotteiden valmistuksen lisäämistä Värtsilän tehtaalla vuoteen 2010 mennessä 70 tuhanteen tonniin;
 • perustan luomista uuden rikastamon rakentamiselle. Se tulee tuottamaan kromitiivistettä. Ankkajärven kromimalmiesiintymän hyödyntämisen ensimmäisen vaiheen perussuunnitelmat valmistunevat vuoteen 2007 mennessä.
 • Nadvoitsan alumiinitehtaan ("NAZ-SUAL" - konsernin haaraosasto) on säilytettävä saavutettu taso ja turvattava kaluston käytön 100-prosentinen käyttöaste.

Ei-malmirakennusaineiden käyttöä kosketteleva jo laadittujen investointihankkeiden toteuttaminen edellyttää:

 • olemassa olevien tuotantoyksiköiden käyttöasteen kohottamista 10-15% ja tuotannon lisäämistä vastaavasti;
 • rakennusainemarkkinoiden diversifikaatiota ja siirtymistä pelkkien raaka-aineiden tuotannosta niiden jalostamiseen;

Asuntojen tuotantoa lisätään tuntuvasti, joten rakennusainemarkkinoille on toimitettava korkealaatuisia paikallisia rakennusaineita ja -elementtejä, jotka ovat kilpailukykyisiä sekä venäläisiin, että ulkomaisiin vastaaviin rakennusaineisiin nähden.

Tätä varten suunnitellaan notkeiden teknologisten linjojen asentamista teräsbetonielementtitehtaiden tiloihin, koottavien ja valumenetelmällä pystytettävien kohteiden rakentamisen käynnistämistä, vaahtobetonielementtien, sepelin tuotannon lisäämistä sekä sellaisten tuotantolaitosten perustamista, joissa pystytään tuottamaan innovaatioaineita, mm. vuorauksessa käytettäviä uutuuksia.

Voimatalousalalla on turvattava tasavallan kaupunkien ja hallintopiirien maakaasunhuolto.

Kuljetusten lisäämiseksi suunnitellaan:

 • rautatiet - rahtijunien painon ja vauhdin lisäämistä, tilastollisen rahtiyksikön kuljetushinnan supistamista; lähijunaliikenteestä vastaavan "Karelprigorod"-yrityksen perustamista; lietmajärvi - Kotshkoma - rautatien käynnistämistä, mikä lisää Venäjän itäisistä osista Skandinavian maihin toimitettavien transitorahtien kuljetusta ja masuunipellettien kuljetusten kasvattamista;
 • sisävesiliikenteessä - uudentyyppisen laivojen rakentamista, ilmatyynyalusten hankkimista; matkustajain kuljetuksesta huolehtivat itsenäisen yrityksen perustamista; Vienanmeren - Itämeren kanavan kohteiden rekonstruoinnin loppuun viemistä;
 • autonkuljetusten osalta - kaupunkien välisen ja lähiliikenteen volyymin kasvattamista tiestöä kehittämällä ja uusia kulkuneuvoja hankkimalla;
 • ilmailussa - partnerisuhteiden kehittämistä alan yrityksiin paikallisten siviili-ilmareittien ylläpitämiseksi. Tämä antaisi mahdollisuuden säilyttää pienilmailun ja kehittää sitä tasavallassa, hyödyntää sisäisessä lentoliikenteessä "Hiekkaranta" - lentokenttää ynnä muita pienlentokenttiä tasavallan eri asutusten tuntumassa.

Informatisoinnin alla ovat tärkeimpiä oikeusalueen kehittäminen, valtion informaatioresurssien ja -järjestelmien muovaaminen. Näiden tehtävien täyttämistä palvelee täsmäohjelma "Karjalan tasavallan informatisointi vv. 2004 - 2007". Hankkeen toteuttamiseen käytetään tasavallan budjetista vähintään 23 miljoonaa ruplaa.

Investointityyppisen talouden kehitystrendin säilyttämiseksi suunnitellaan sijoitusten tuntuvaa lisäämistä. Vuonna 2005 Karjalan tasavallan peruspääomaan investoitiin 14,7 miljardia ruplaa ja vuonna 2010 on käytettävä suunnitelmien mukaan näihin tarkoituksiin vähintään 27,2 miljardia ruplaa (kasvua 23%). Sijoitusten arvoa vertaillessa regionaaliseen kansantuottoon tullaan seuraavaan tulokseen: se on 21-23% kansantuotteesta eli vastaa "investointikorridoorin" volyymiä, mikä vastaa kansainvälisen kartutetun kokemuksen osoittimia.

Karjalan tasavallassa toteutetaan vv. 2006 - 2008 yli 80 kaupallista hanketta.

Karjalan tasavallan maantieteellisen sijainnin, vientiin orientoituneen talouden ja laajan kansainvälisen kanssakäymisen (Euroopan pohjoismaat, Barents - alueen yhteistyö) huomioon ottaen ovat vv. 206 - 2010 tulli-infrastruktuurin kehittämisessä seuraavat tavoitteet priorisoituja:

 • Suoperän - rajanylityspaikan rakentamisen loppuun vieminen ja aseman ottaminen käyttöön;
 • Värtsilän ja Lytän rautatieasemien rekonstruointi rajan pinnassa;
 • tilapäisten rajanylityspaikkojen moitteettoman toiminnan turvaaminen.

Pienyrittäjyyden tukemiseen on Karjalan tasavalassa määrä käyttää vv. 2006 - 2008 vahvistetun täsmäohjelman puitteissa 34,3 miljoonaa ruplaa. Valtion tukea annetaan yli 500 pienyritykselle ja yksityiselle yrittäjälle, joka ei ole perustanut omaa yritystään.

Valtion hallinnan tehokkuutta lisää administratiivinen reformi, joka tavoittelee valtionpalvelujen saatavuuden lisäämistä ja palvelutason kohottamista. Reformi mm. edellyttää valtion yritysten taloudelliseen toimintaan puuttumisen supistamista ja nykyisen ylimääräisen valtiollisen säätelyn poistamista. Toimeenpanovaltaelinten tulee noudattaa uusia periaatteita ja toimintamalleja, joiden juurruttaminen mahdollistaa hyviin aikaansaannoksiin pääsemisen.

Asetettujen tehtävien laajuus ja vakavuus vaativat tasavallan ja VF:n (myös tasavallan alueella toimivien federaation laitosten osastojen) virkavaltaelinten, KT: lakiasäätävän kokouksen, paikallisten itsehallintoelinten, yritysten, kansalaisjärjestöjen välisen kanssakäymisen tehon lisäämistä.

Karjalan tasavallan hallitus aikoo laajentaa tällaista kanssakäymistä ja yhteistoimintaa tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen nopeuttamiseksi, väestön elintason kohottamiseksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 19 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018