Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen tila
vuoden 2009 tulosten valossa

Karjalan tasavallan hallituksen toimet tilanteen vakiinnuttamiseksi kansantaloudessa vuonna 2009 johtivat teollisuustuotannon jyrkän supistumisen ehkäisemiseen. Vuoden 2009 alussa oli tasavallassa tuotantoindeksi verrattuna vuoden 2008 tulokseen 71,7%, mutta vuoden ensimmäisen puoliskon tulosten mukaan kuitenkin - 85,9% ja koko vuoden 2009 - 90,1% ( Venäjän federaatiossa - 89,2%).

Vuoden 2009 tulokset kielivät, että tuotannon fyysinen lisäys edellisvuoden joulukuun viimeisiin päiviin verrattuna käsitti 18,4 prosenttiyksikköä, jalostusteollisuudessa - 19,4%. Todettakoon, että aluetasavallan jalostusteollisuuden tuotannon taso ylittää 4,2% yleisvenäläisen tilastoidun osoittimen.

Maan fedraalisen Luoteisen piirikunnan regioonien ryhmässä on Karjalan aluetasavalta teollisuustuotannon kasvuvauhdin osalta viidennellä sijalla.

"Hyödyllisten kaivannaisten louhinta, jalostusteollisuus, sähkön, maakaasun, veden tuotanto ja jakelu" -toimintalajin osalta realisoitiin vuonna 2009 valmisteita, tehtiin eri töitä ja annettiin palveluja 71,6 miljoonan ruplan arvosta - se on käypissä hinnoissa 17,8% vähemmän kuin vuonna 2008.

Teollisuustuotanto supistui vuonna 2009 lähes kaikissa sektoreissa. Vain kuljetusvälineiden ja -kaluston tuotannon osalta oli lisäystä (kasvua vuoden 2008 tasosta 130,4%), nahkatuotteiden valmistuksessa ja jalkineiden tuotannossa (192,4%) ja huonekalujen tuotannossa (125%).

Vuonna 2009 tuotettiin edellisvuotta enemmän liimattua vaneria, paperia, kala- ja meijerituotteita. 10% vähemmän tuotettiin ei-malmirakennusaineita, sepeliä, soraa, lastulevyjä, kartonkia, voimapaperisäkkejä, selluloosaa, lihaa, alkoholituotteita.

Karjalan tasavallan suurten ja keskisuurten yritysten toiminnan finanssitulos oli 3,5 miljardia miinuspuolella. Vuonna 2008 oli saatu silti voittoja 7,8 miljardia ruplaa.

Tappiollisia yrityksiä oli aluetasavallassa vuonna 2009 49,1% kaikista Karjan tasavalassa olevista (2008 -38,4%).

Metsäteollisuus on aluetasavallan johtavia aloja ja sen tuotteet dominoivat Karjalan vientiä. Kompleksi osuus on 33% aluetasavallan teollisuudesta (2008 - 28%). Karjalan tasavallassa tuotetut voimapaperisäkit käsittävät 61% kotimaisista kraftpaperisäkeistä, paperi - 25%, mm. sanomalehtipaperi - 37%, sellun osalta - 4,5%, sahatavaran - 3,4% ja lastulevyjen - 1,7%.

Kriisin negatiivinen vaikutus metsäteollisuuden yritysten finanssitilaan voimistui etenkin tammi- helmikuussa 2009, jolloin alkoi tuotteiden hintojen romahdustendenssi ja tilaajain kukkarot laihtuivat. Tämän vuoksi suurin osa alan yrityksistä ei tuota voittoja.

Metsäteollisuuskompleksissa on kuitenkin myönteisiäkin prosesseja: vientiin tuotetaan yhä enemmän syväjalostettuja valmisteita. Sahatukkeja vietiin viime vuonna vähemmän kuin edellisenä, mutta voimapaperia ja kartonkia 18,6% enemmän kuin vuonna 2008, sanomalehtipaperia - 7,2% enemmän, selluloosaa - 3,5% ja sahatavaraa - 0,7% enemmän.

Metsäteollisuuskompleksin yrityksiin investoitiin vuonna 2009 2,04 miljardia ruplaa (51,4% vuoden 2008 satsauksista).

Puutavaraa ajettiin leimikoilta vuonna 2009 5,3 miljoonaa kuutiometriä (89% vuoden 2008 tuloksesta). Metsänkaadossa on havaittavissa työntuottavuuden kasvun merkkejä: puulajimenetelmään ollaan siirtymässä metsänkaadossa (vuonna 2009 tällä aluetasavallalle kuitenkin melko uudella menetelmällä tuotettiin 93,2% koko hakatun puutavaran määrästä - vuonna 2008 - 77,9%).

61,5% tuotetusta puutavarasta saatiin vuokrametsistä alihankkijain toimesta.

Rahavaikeuksista huolimatta lisättiin puutavaran tuotantoa Investlesprom Oy -holdingin yrityksissä, "Karjalan metsäryhmän" tuotantolaitoksissa, Stora Enson yksiköissä.

Puutavaraa toimitetaan enimmäkseen (78%) sisämarkkinoille. Karjalan tasavallan alueella käsitellään yli 65% täällä tuotetusta ja ajetusta puutavarasta.

Vuonna 2009 supistui verrattuna edellisvuoden määriin ulkomaille aluetasavallasta viedyn raaka-puun toimittaminen. Väheneminen käsitti vuoden 2008 tasosta 45%. Ulkomaille vietiin vuonna 2009 raakana 1,2 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa..

Jalostettua/käsiteltyä puuraaka-ainetta ja puutuotteita (85,6% alan koko valmisteista) myytiin vuonna 2009 4,4 miljoonan ruplan arvosta (98,4% vuoden 2008 tuloksesta).

Sahaus on tärkeä teollisuuden ala tasavallassamme, mutta suurimmat sahalaitokset tuottavat tavaraa enimmäkseen vientiin, joten suhdanteet kansainvälisillä markkinoilla saattavat muuttuessaan negatiivisiksi iskeä kipeästikin yrityksiin, jos rakennustoiminta joutuu lamaan.

Vuoden 2009 alussa oli jännitystä sahalaitostoiminnassa: 8 sahaa seisoi, sahausta jouduttiin supistamaan puoleen.

Lamaa ja kriisiä vastaan kamppailtiin alkuvuodesta, sitten kolmannella vuosineljänneksellä 2009 tilastoitiin 6% kasvulisäys vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ja 4. kvartaalin aikana - 40% lisäys vuoden 2008 saman ajanjakson tulokseen.

Suurimmat sahat - Solomannin saha Oy, Svedwood Kalelia Oy, Setles Oy, Karlis Prom Oy, Promles (perustettu konkurssiin menneen Pegas International -yrityksen tilalle), DOK Oy, Karelia profilj Oy - paransivat tuntuvasti toimintaansa vuoden 2008 suorituksiin verrattuna.

Sahatavaran tuotannon supistuminen aluetasavallassa vuonna 2009 (vuoden 2008 tasoon verrattuna - 5,2%) oli kuitenkin mittasuhteiltaan pienempi kuin koko Venäjällä (keskimäärin 12,2%). Luoteisessa fedaraalisessa piirikunnassa osoitin oli 8,6%.

Karjalan tasavallasta vietiin ulkomaille vuonna 2009 sahatavaraa 489,5 tuhatta kuutiometriä (76,3% tuotetusta).

Vuonna 2009 tuotettiin lastulevyjä vähemmän kuin vuonna 2008 38,5%, viilua - 51,1%, ovien kehyksiä - 20,8% vähemmän. Vaneria tuotettiin silti enemmän kuin vuonna 2008 6,6% ja ikkunakehyksiä - 35%.

Selluloosan, puumassan, paperin, kartongin ja niistä tehtyjen valmisteiden tuotantoindeksi oli vuonna 2009 97,3%. Rahana mitattuna realisoitiin valmisteita 19,2 miljardin ruplan arvosta (95,2% vuoden 2008 tasosta). Sellu- ja paperiteollisuudessa vuonna 2009 hidastunut kasvuvauhti johtuu kartongin tuotannon supistumisesta 58,7% vuoden 2008 tuloksesta. Segezhan sellu- ja paperikombinaatti luopui lähes kokonaan kraftliner-rakennuskartongin valmistuksesta vuonna 2009. Tällaista kartonkia tuotettiin kombinaatilla vuonna 2009 17% vuoden 2008 tuloksesta).

Helmikuusta 2009 alkaen olivat tasavallan sellu- ja paperikombinaatit työskennelleet rytmikkäästi ja lisäsivät tuotantoaan joka kuukausi.

Paperin tuotanto tasavallassa vuonna 2009 kasvoi edellisvuodesta 2008 2,7% ja käsitti yhteensä 990,3 tuhatta tonnia. Paperin tuotanto Venäjällä supistui kuitenkin vuonna 2009 2%, Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa - 3,2%.

Kondopoga Oy tuotti vuonna 2009 748,8 tuhatta tonnia sanomalehtipaperia - 101,5% edellisvuodesta. Segezhan sellu- ja paperikombinaatti tuotti 229,4 tuhatta tonnia voimapaperia (108,6%).

Sellua tuotettiin vuonna 2009 90,4 tuhatta tonnia (89,2% vuoden 2008 tuloksesta). Venäjällä tuo osoitin käsitti tilastoissa 88,1%.

Segezhan pakkaus Oy tuotti kraftpaperisäkkejä vuonna 2009 316 miljoonaa kappaletta (89,7% edellisvuoden tuloksesta).

Kondopoga Oy:n Suojärven kartonkiosasto joutui kysynnän supistuessa vähentämään kartongin tuotantoa vuonna 2009 21,5%. Se siirtyi valmistamaan omiin siis Komtupohjan sellu- ja paperikombinaatin tarpeisiin hylsykartonkia.

Hyödyllisten kaivannaisten louhiminen ja toimittaminen tilaajille supistui vuonna 2009 käypissä hinnoissa 41%, mm. rautamalmin osalta - 44%. Hyödyllisten kaivannaisten louhintaindeksi käsitti samalla 88,4%, mm. metallimalmien osalta - 91,7%.

Karjalan masuunipelletti Oy tuottaa 25% kotimaisista pelleteistä. Kombinaatin vientiin menevät pelletit käsittävät 40% länsimaihin Venäjältä menevistä masuunipelleteistä.

Vuonna 2009 tuotettiin Kostamuksessa 8,5 miljoonaa tonnia masuunipellettiä (91,1% vuoden 2008 tuloksesta).

Karjalan tasavallan kaivosteollisuuskompleksiin satsattiin vuonna 2009 3,5 miljardia ruplaa sijoituksia.

Aluetasavallassa ollaan toteuttamassa 33 investointihanketta sepelin tuottamiseksi laajemmassa mitassa. Vuonna 2009 käynnistettiin uudet sepeliyksiköt: Sever-Stroi Oy, Petro-Granit Oy, Mujejärven hallintopiirissä, Granitdomdorstroi Oy Suojärven piirissä ja Äänisrannan kaivosteollisuusyritys Prääsän piirissä.

Aluetasavallassa tuotettiin vuonna 2009 9,5 miljoonaa tonnia sepeliä (86% vuoden 2008 tasosta). Tuotantoa supistettiin kriisin vuoksi.

Niin sanotulla blokkikivellä, jota käytetään hautakivimuistomerkkien tekemisessä, on melkoista kysyntää edelleenkin. Näitä kiviä saadaan Äänisrannan piirin Toinenjoki -nimiseltä gabrro-diabaasiesiintymältä. Vuonna 2009 mustaa kiveä oli 80% kaikista tasavalassa tuotetuista blokkikivistä.

Tällaisia kiviä louhitaan Pitkärannan, Kemin, Louhen, Lahdenpohjan, Puutosin piireissä ja etenkin Äänisrannan hallintopiirissä. Sellaisia kiviä tuotettiin aluetasavallassa vuonna 2009 24,5 tuhatta kuutiometriä (93% edellisvuoden tuloksesta). Parhaiten toimivat alalla Kara-Tau Oyj ja Toinenjoki Oy.

Eteenpäin

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018