Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 2010 2011 2012 2013

  Valtion
  johtaminen


    Valtion
    palvelut


    Sähköinen
    hallitus


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Valtionhallinnan uudistaminen ja valtion
tarjoamien palvelumuotojen laadun parantaminen

Valtionhallinnan uudistaminen Venäjällä on niitä tekijöitä, jotka luovat edellytyksiä maan sosiaalis-taloudellisen kehityksen vauhdin lisäämiselle. Tämä ajatus on sisällytetty Konseptiin, jonka puitteissa hallintouudistuksia toteutetaan maassa.

Ponnistuksia oli vuonna 2009 keskitetty seuraavasti:

  • valtion antamien palvelujen laadun parantaminen
  • valtiollisten palvelujen saatavuuden lisääminen( sähköisten toimintamenetelmien käynnistäminen valtionpalvelujen menettelyssä, väestön informointi valtiollisista sähköisistä palveluista)
  • Karjalan tasavallan toimeenpanovallan ja paikallisten itsehallintoelinten toiminnan tehokkuuden lisääminen (etenkin valvomistehtävien alalla ja kontrollissa)
  • kamppailu korruptiota vastaan

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elimet vahvistivat vuonna 2009 uudet valtiollisten palvelujen standardit, palvelujen, joita ovat velvollisia antamaan kansalaisille ja yrityksille tasavallan viranomaiset.

Aluetasavallan toimeenpanovallan elimet laativat toimintakertomuskaudella alakohtaiset ohjelmat "Toiminnan tulokset ja tärkeimmät toimintatavoitteet vuosille 2010-2012", jotka sisältävät toimeenpanovallan elinten tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita, luettelon suunnitteilla olevista toimenpiteistä, resurssiluettelot eli toimien toteutumisen mahdollisuutta varmistavat budjettivarat nojautuen Karjalan tasavallan finanssisuunnitelmaan ja tähänastisiin tuloksiin.

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elinten ja paikallisten itsehallintoelinten toimien tuloksia käsittelevän Komission alaisuuteen perustettiin Karjalan tasavallan päämiehen 09.11.2009 vahvistamasta toimeksiannosta ¹ 773-r eksperttiryhmä, jonka tehtävänä on valmistaa ehdotuksia Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elinten toiminnan tehokkuuden arvioimiseksi ja Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elinten ylläpitämiseen käytettävien varojen määrän optimoimiseksi.

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan monet elimet osallistuivat vuonna 2009 hankkeeseen, joka tavoittelee Karjalan tasavallan regionaalisen finanssien reformointia.

Hankkeen puitteissa vahvistettiin koulutuksen, kulttuurin, terveydenhuollon, sosiaalisen kehityksen, liikunnan ja urheilun, nuorisopolitiikan, maa- ja metsätalouden, rakennustoimen, matkailun, paloturvallisuuden aloilla annettavien valtiollisten palvelujen standardit.

Budjettisektorissa jatkettiin rakenneuudistuksia, luotiin uusia laitoksia, joiden tehtävänä on antaa/tarjota valtiollisia palveluja. Karjalan tasavallan muutamat valtionvirastot saivat vuonna 2009 autonomisen laitoksen statuksen.

Valtiontehtävien ja valtionpalvelujen rahoitusta muutettiin vuonna 2009. Karjalan tasavallan hallituksen 26.07.2008 antamalla päätöksellä ¹ 149-P "Valtiollisten palvelujen ja valtiontehtävien rahoittamisen Säännöstön vahvistamisesta" tehtiin muutoksia budjetin varojen säästämiseksi ja budjetoimisen järkeistämistoimien tulosten vahvistamiseksi.

Karjalan tasavallan budjetin tärkeimmät hyödyntäjät . aluetasavallan toimeenpanovallan elimet - ovat laatineet ja vahvistaneet valtiollisten tehtävien toteuttamisen (yrityksille ja henkilöille annettavien palvelujen tason) monitoroinnin ja kontrollin säännöt.

Budjettialojen laitoksissa työskentelevien palkkajärjestelmää on täydellistetty vuodesta 2008 ja vuonna 2009 sen tuloksia nähtiin selvästi. Siirtyminen palkkatariffijärjestelmästä uuteen nostatti kuukausipalkkoja keskimäärin 19% (13 950 ruplaa kuukaudessa), kunnissa - 14%, (11 670 ruplaa).

Uuteen palkkajärjestelmään siirtyminen antoi mahdollisuuden korottaa palkkoja sisäisten reservien myötä: optimoimalla työntekijäin (henkilöstön/henkilökunnan) määrää, siirrättämällä palkka rahastoon varoja laitoksen ansaitsemista tuloistaan.

Karjalan tasavallan hallitus täydellisti vuonna 2009 pitkän aikavälin hankkeiden/tavoiteohjelmien luomis- ja toteuttamismekanismeja. Vahvistettiin Karjalan tasavallan pitkän aikavälin laatimista, vahvistamista ja toteuttamista koskettelevan päätöksenteon Säännöstö sekä tällaisten hankkeiden toteuttamisen tehokkuuden arvioimiskriteerien Järjestys. Tavoiteohjelmien luonnosten arvioimiskriteerit, arvioimismenetelmät ja arviointimenettely saivat tarkemmat vaatimukset, hankkeiden tehon arviointi on saatettu aikaamme paremmin sopivaan formaattiin.

Tavoiteohjelmien eli osoitteellisten ohjelmien toteuttamisen myötä kehitetään Karjalan tasavallan agroteollisuuskompleksia, tehostetaan asuntotuotantoa, korjataan ja rakennetaan teitä, kehitetään matkailua, kulttuuria, tuetaan liikuntaa ja urheilua, kansallisten kielten kehittämistä, täydellistetään kansallisuuksien ja uskontokuntien välisiä yhteistoimintasuhteita ja kontakteja aluetasavallassa.

Paikallisten itsehallintoelinten ja Karjalan tasavallan toimeenpanoelinten välinen kanssakäyminen on saatu tarkempaan muotoon Karjalan tasavallan toimintakertomusta laadittaessa kaupunkipiirien ja hallintopiirien/kuntien toiminnan aikaansaannoksia koskettelevan monitoroinnin tuloksista.

Monitoroinnin tuloksiin nojautuen tehtiin päätös: vuonna 2008 muita paremmat aikaansaannokset havaittiin Kostamuksen ja Petroskoin kaupunkipiireissä sekä Kemin kuntapiirissä.

Hallintouudistuksen puitteissa vahvistettiin Karjalan tasavallan toimeenpanevan vallan elinten toimesta vuonna2009 47 Hallintosäännöstöä ja laadittiin 51 luonnosta Hallintosäännöstöiksi, jotka ohjailisivat valtiollisten palvelujen antamista yrityksille ja henkilöille.

Mainittuja luonnoksia käsitellään eksperttiryhmässä, joka toimii Karjalan tasavallassa toteutettavan hallintouudistuksen asioita hoitavan Komission yhteydessä. Eksperttiryhmä vastaa standardisoimis- ja reglamentaatiokysymyksistä.

Vuoden 2009 toisen puoliskon kuluessa käsiteltiin luonnoksia hallinto-ohjeiksi (administratiivinen reglamentti) toimeenpanovallan elinten alaisuuteen perutettujen kansalaisryhmien istunnoissa, mikä joudutti osaltaan toimeenpanovallan elinten ja yhteiskuntapiirien välisten kontaktien luomista ja osapuolten yhteistoiminnan laajentamista.

1. toukokuuta 2009 astui voimaan valtakunnallinen laki (annettu 26.12.2008) ¹ 294- FZ "Yritysten ja yksityisyrittäjäin etujen suojelemisesta valtion- tai kunnanvirkailijain tarkastusta suorittaessaan". Laki on poistamassa liikoja administratiivisia esteitä yrittäjyyden tieltä. Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elimet toteuttavat 33 valtiollista valvontatehtävää, joita mainittu laki säätelee.

Mainitun lain toteuttamiseksi Karjalan tasavallassa on laajennettu Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elinten ja federaation aluetasavallassa toimivien virastojen välistä yhteistyötä valvontatehtävien täyttämiseksi virastojen vastuualoilla uusien säädösten mukaisesti.

Mainitun VF:n lain ¹ 294-FZ noudattamiseen liittyviä ongelmia käsiteltiin ennen sen voimaan astumista Karjalan tasavallassa hallintouudistusta vuosina 2006-2010 jouduttavan Komission istunnossa.

Komission istunnon suosituksista tekivät Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elimet tarvittavia muutoksia suunnitelmiin, jotka tavoittelevat administratiivisten ohjeiden laatimista. Nopeammin laadittiin ohjeet jotka koskevat tarkastusten suorittamista. Komissio kehotti paikallisia itsehallintoelimiä tekemään valmistelutyön hallintopiireissä mainitun federaalisen lain noudattamiseksi.

VF:n lain 294-FZ mukaisesti laadittiin Karjalan tasavallan virkavallan toimesta 19 administratiivista ohjetta, tehtiin muutoksia toimeenpanevien elinten Järjestyksiin niiltä osin, jotka liittyvät tarkastustoimeen. Ennen mainitun valtakunnallisen lain astumista voimaan oli Karjalan tasavallassa käytössä vain 6 administratiivista tarkastustoimeen liittyvää ohjetta. Tätä voidaan selittää sillä, että aikaisemmin oli kiinnitetty administratiivisten virastojen huomiota sellaisten ohjeiden laatimiseen ja noudattamiseen, jotka koskettelivat sosiaalisesti tärkeiden valtiollisten palveluiden antamista henkilöille ja yrityksille.

Karjalan tasavallan syyttäjänvirasto laati vuonna 2009 suunnitelman vuodelle 2010. jonka mukaisesti toteutetaan tarvittavia tarkastuksia, mm. tasavallan toimeenpanovallan elintenkin suunnittelemia tarkastuskäyntejä.

Vuoden 2009 neljännen kvartaalin aikana tehty saatujen tietojen erittely osoitti, että VF:n lain ¹ 294-FZ vaatimusten noudattaminen paikallisten itsehallintoelinten toimesta ei vielä vastaa tarvittavaa tasoa: Karjalan tasavallan hallintopiirien paikalliset itsehallintoelimet eivät vieläkään pystyneet laatimaan administratiivisia ohjeitaan tarkastustoimen täydellistämiseksi.

Ongelmaa käsiteltiin Karjalan tasavallan hallituksen istunnossa, joka pidettiin 17. marraskuuta 2009. Myös Tasavallan Neuvoston (siihen kuuluu kaupunkipiirien ja tasavallan hallintopiirien johtajia sekä hallintopiirien administraatioiden johtajia) 17. joulukuuta 2009 pidetyssä istunnossa pohdittiin näitä kysymyksiä.

Vuonna 2009 käynnistettiin toiminta regionaalisen tavoiteohjelman luonnoksen laatimiseksi, tavoitehankkeen luonnoksen, joka on nimeltään "Valtiollisten palveluiden laatutason nostattaminen Karjalan tasavallan valtiollisten monitoimipalvelukeskusten luomisen myötä". Tällaiset keskukset toimisivat "yhden luukun" formaatissa ja tarjoaisivat valtiollisia ja kunnallisia palveluja siten, ettei hakijan tarvitsisi huolehtia lausuntojen keräämisestä (tämän tekisivät virkailijat itse tarvittavaa todistusta hakevan henkilön tai yrityksen aikaa tuhlaamatta).

Vuonna 2009 reformoitiin Karjalan tasavallan toimeenpanovallan rakennetta: saatettiin voimaan Karjalan tasavallan hallituksen apulaispääministereiden instituutio, apulaispääministerit eivät enää johda ministeriöitä tai muita toimeenpanovallan elimiä. Apulaispääministerit ovat täten keskittäneet voimansa strategisten tehtävien täyttämiseen sosiaali- ja talouspolitiikan alalla.

Tasavallan asukkaiden ongelmien erittelyn tuloksena luotiin vuonna 2009 Karjalan tasavaltaan Valtiollinen kansalaisten asuinolosuhteita tarkastava (inspektio) virasto.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018