Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2012

  Talouspolitiikka

    Teollinen tuotanto

    Agroteollinen kompleksi

    Investoinnit ja
    rakennustoiminta

    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen politiikka

    Yhteistyö

    Luonnon hyödyntäminen

  Palvelut

    Kulkulaitos

    Viestintä

    Tiestö

    Voimatalouskompleksi

    Raja- ja tulli-
    infrastruktuuri


    Matkailu

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
  hallinta

Infrastruktuurin ja palvelualan kehitys
Kulkulaitos

Karjalan tasavallan hallitus ponnistelee kuljetuslaitosten toiminnan tehostamiseksi aluetasavallassa, matkustajain ja rahtien kuljetussuunnitteiden täyttämiseksi, matkustajain bussi- ja rautatiekuljetusten laatutason parantamiseksi, sisäisen vesiliikenteen ja ilmailun kehittämiseksi.

Alan yritykset kuljettivat vuonna 2012 26,6 miljoonaa tonnia rahtia (6,1 % enemmän kuin vuonna 2011), 22,3 miljoonaa matkustajaa (rautateitse matkustaneiden määrä ei sisälly tähän lukuun).

Rautateitse kuljetettiin noin 90 % edellä mainitusta rahtimäärästä.

Rautateitse kuljetettiin vuonna 24,4 miljoonaa tonnia rahtia - 11,7 % enemmän kuin vuonna 2011.

Venäjän rautatiet Oyj:n ja Karjalan tasavallan hallituksen välinen yhteistyösopimus uusittiin vuoden 2012 kesäkuun 18. päivänä. Uusittu asiakirja on voimassa vuosina 2012 - 2015.

Karjalan tasavallan hallitus joudutti toimintakertomuskaudella tasavallan tuotantolaitosten ja Venäjän rautatiet Oyj:n välistä kanssakäymistä rahtivaunuliikenteen tehostamiseksi ja rahtivaunujen saatavuuden lisäämiseksi.

Suurinta huomiota kiinnitettiin paikallisten matkustajajunien liikenteen turvaamiseen. Karjalan tasavallan hallitus maksoi rautateille rahallista korvausta taajamajunaliikenteen säilyttämiseksi. Vuonna 2011 lakkautettiin kannattamattomana taajamajuna Lotinapelto - Jänisjärvi. Se otettiin uudelleen käyttöön hallituksen myötävaikutuksella. Liikennettä harjoittaa "Luoteinen taajamajunayritys" Oyj.

Taajamajunalippujen hinnan pitämiseksi aisoissa vuonna 2012 oli Karjalan tasavallan hallituksen määrä käyttää vuonna 2012 tasavallan budjetista 5,3 miljoonaa ruplaa korvauksiin/tukiaisiin. Alan yritysten johtajain mielestä tämä summa ei kattaisi kuluja. Karjalan tasavallan valtiollisen hinnoittelu- ja tariffikomitean laskelmien mukaan käsittivät "Luoteinen taajamajunayritys" Oyj:n tappiot vuonna 2012 52,4 miljoonaa ruplaa.

Karjalan tasavallan hallituksen esityksestä tehtiin lokakuussa 2012 muutoksia Karjalan tasavallan 26. marraskuuta 2011 vahvistettuun lakiin ¹ 1557-ZRK "Karjalan tasavallan budjetista vuodelle 2012 ja budjettisuunnitteista vuosille 2012 ja 2014". Näin maksettiin mainitulle kulkulaitokselle korvauksia 30,5 miljoonaa ruplaa.

Vuoden 2012 joulukuun 25. päivänä vahvistettiin sopimus Karjalan tasavallan hallituksen, Venäjän rautatiet Oyj:n ja "Luoteinen taajamajunayritys" Oyj:n kesken. Sen mukaan Venäjän rautatiet Oyj lisää tuloveromaksujaan tasavallan budjettiin. Venäjän rautatiet Oyj:n tasavallan budjettiin vuonna 2012 maksamat tuloverot ylittivät suunnitteen 44 miljoonalla ruplaa. Tämän vuoksi taajamajunaliikennettä aluetasavallassa tuettiin tasavallan budjetista vielä 21,9 miljoonalla ruplalla.

Karjalan tasavalta kuuluu vuoden 2012 tulosten mukaan Venäjän 11 hallintoalueeseen, joka maksoivat ajoissa täydellisesti kaikki korvaukset kuljetuslaitoksille taajamaliikenteen tukemiseksi.

Venäjän budjetista maksettiin Karjalan tasavallan budjettiin summa, jolla tuettiin "Luoteinen taajamajunayritys" Oyj:n toimia korkeakouluopiskelijoiden ja koululaisten kuljettamiseksi taajamajunissa alehintaan hankituilla lipuilla. Vuonna 2012 kuljetettiin yli 20,7 tuhatta opiskelijaa. Heidän opiskelijalippujensa hinnan pitämiseksi alhaisena maksettiin taajamajunaliikennettä harjoittavalle yritykselle VF:n ja Karjalan tasavallan budjeteista yli 1,2 miljoonaa ruplaa tukiaisia.

Mujejärven ja Kalevalan hallintopiirien monet asukkaat päivittelivät taajamajunien liikenteessä ilmenneitä puutteita. Hallitus ryhtyi ratkomaan ongelmia. Paikalliset junat kulkivat vuonna 2012 Lendery - Sukkajärvi - ja Jyskyjärvi - Lietmajärvi -asemaväleillä kolme kertaa viikossa hallituksen ja "Luoteinen taajamajunayritys" Oyj:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Karjalan tasavallan alueella sijaitsevien rautatieasemien toimintaa säännösteltiin tasavallan hallituksen ja paikallisten itsehallintoelinten välisten sopimusten mukaan. Sosiaalisesti tärkeillä junareiteillä olevilla asemilla säilytettiin lippukassojen toiminta.

25. syyskuuta 2012 solmittiin sopimus Karjalan tasavallan hallituksen ja "Valtakunnallinen matkustajaliikenne" Oyj:n kesken. Hallituksen virkailijain ja yrityksen edustajain välisissä neuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen aluetasavallan asukkaiden palvelemisesta pitkän välimatkan (kauko)junissa.

Tämän yhteistyön puitteissa järjestettiin ensimmäinen (koemielessä) junamatka reitillä Petroskoi - Joensuu - Petroskoi.

Venäjän rautatiet Oyj:n kanssa solmitun sopimuksen mukaan jatkettiin rautatieinfrastruktuurin kehittämistä aluetasavallassa. Vuonna 2012 aloitettiin työt Petroskoin rautatieaseman rekonstruoimiseksi.

Petroskoin rautatieasema ja asemarakennus kunnostetaan ja rekonstruoidaan vuoden 2015 mennessä.

On säilytetty toimiva bussiliiknteen reittistö, johon kuuluvat yli 130 kaupunkien ja taajamien välistä bussireittiä, 10 regioonien välistä ja 50 taajama(esikaupunkialue)liikennereittiä.

Tasavallassa toimii 11 autoasemaa. Karjalan tasavallassa on yli 120 alan yritystä, joilla on lupa hyödyntää matkustajaliikenteessä yli 8 paikan ajoneuvoja. Yritysten käytössä on lähes tuhat eritehoista bussia. Vuonna 2012 toimivat aluetasavallan kaupunkiliikenteessä ne yritykset, jotka olivat voittaneet tarjouskilpailun.

Tielaitoksen yritysten johtajain kanssa neuvoteltiin tiestön pitämiseksi kunnossa matkustajain turvallisen kuljettamisen varmistamiseksi. Valtion omistamia alan laitoksia kannustettiin.

VF:n hallitus teki 25.elokuuta 2008 päätöksen ¹ 641 "Kuljetusvälineiden turvaaminen GLONASS tai CLONASS/GPS -satelliittipaikannusjärjestelmän teknisillä laitteilla". Sen täyttämiseksi aluetasavallassa toteutettiin toimia Karjalan aluetasavallan valtiollisen

"Karelautotrans" -laitoksen osastoissa satelliittien myötävaikutuksella tapahtuvan seurannan ja monitoroinnin "AvtoGRAF" -laitteiden asentamiseksi ajoneuvoihin. Vuonna 2012 tällaiset laitteet asennettiin 100 taajamien ja kaupunkien välisillä reiteillä liikennöiviin bussiin (98 % kaikista tällaisista aluetasavallassa liikennöivistä busseista).

Karjalan tasavallan hallitus toimi vuonna 2012 aktiivisesti autojen katsastuslaitosten työn täydellistämiseksi aluetasavallassa, asiakirjojen laatimiseksi takavarikoitujen tai pidätettyjen ajoneuvojen toimittamiseksi erikoisparkkipaikoille, parkki- ja kuljetusmaksujen perimiseksi aikailematta ja ajoneuvojen omistajilleen palauttamiseksi lain vaatimassa järjestyksessä.

Hallituksen toimesta käynnistettiin lupalaitosten toiminta, joka tavoittelee taksien (lastien kuljetuksessakin käytettävien) toiminnan lupajärjestelyjen täydellistämistä Karjalan tasavallassa. Tällaisia toimilupia myönnettiin vuonna 2012 lähes tuhat. Toimiluvat saaneiden yritysten ja henkilöiden tiedot julkaistiin Karjalan tasavallan virallisella internetportaalilla.

24. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin hallituksen esityksestä Karjalan tasavallan laki ¹ 1627-ZRK "Valtion paikallisten elinten toiminnasta matkustajain ja lastien taksikuljetusten harjoittamisen valvomista koskevan valtakunnallisen lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi Karjalan aluetasavallassa".

Nämä ratkaisut johtivat kansalaisten valitusten määrän tuntuvaan supistumiseen ja ne nostattivat mm. taajamakuljetusten laatutasoa.

Ilmailu on matkustajain kuljetuksen alalla kehittyviä sektoreita aluetasavallassa. Vuonna 2012 harjoittivat matkustajain ilmakuljetuksia aluetasavallassa Karjalan tasavallan budjetista rahoitettava laitos "Petroskoin lentoasema" ja Karjalan tasavallan valtionlaitos "Metsien paloilta ilmasta käsin suojelemisen luoteinen yksikkö".

Petroskoin lentoaseman toimintaa tuettiin Karjalan tasavallan budjetista määrätyillä yli 100 miljoonalla ruplalla. Tasavallan hallitus toimi ilmaliikenteen turvaamiseksi rospuuttoaikaan aluetasavallan rajojen puitteissa oleville saaristoille ja Puutosiin.

Ilmailualan toiminnan elvyttämiseksi tehtiin päätös alentaa ilmailulaitosten omistaman kaluston ja kiinteistöjen valtiolle maksettavia veroja.

"Metsien paloilta ilmasta käsin suojelemisen luoteinen yksikkö" -laitoksen lentokoneilla ja helikoptereilla kuljetettiin matkustajia Petroskoista (Äänisniemen) Heinälahdelle ja Kizhin saarelle sekä Petroskoista Puutosiin ja takaisin. Karjalan tasavallan budjetista maksettiin näihin tarkoituksiin vuonna 2012 9,6 miljoonaa ruplaa. Karhumäen ja Puutosin välinen tie on kehnossa kunnossa, joten ilmakuljetukset vähentävät tuntuvasti matkustajain kuljetuksiin käytettävää aikaa.

Karjalan tasavallan hallitus teki 21. joulukuuta 2011 päätöksen ¹ 789r-P, jonka mukaan Karjalan tasavallan valtionlaitos "Metsien paloilta ilmasta käsin suojelemisen luoteinen yksikkö" rekonstruoitiin - siitä erotettiin riippumattomaksi laitokseksi "Karjalan tasavallan metsien paloilta ilmasta käsin suojelemisen keskus", joka keskittyi metsäpalojen paikantamiseen ja laskuvarjopalomiesten toimittamiseen palopaikoille. Karjalan tasavallan valtionlaitos "Metsien paloilta ilmasta käsin suojelemisen luoteinen yksikkö" keskittyi ilmakuljetuksiin ja muihin vastaaviin tehtäviin.

Karjalan tasavallan hallitus ja VF:n Rosaviatsija-laitos ponnistelivat aluetasavallan sisäisten ja Venäjän hallintoalueiden keskusten välisten ilmareittien elvyttämiseksi. Puutosissa ja Kostamuksessa kunnostettiin ja laajennettiin lentokenttien kiitoratoja, rekonstruoitiin Petroskoin lentoasemaa.

Besovetsin lentoasemakompleksin (lähellä Petroskoita) insinööri-infrastrukstuurin kehittämiseen käytettiin valtakunnallisen "Venäjän kulkulaitosten kehittäminen vuosina 2010-2015" -tavoiteohjelman "Siviili-ilmailu" -alaohjelman puitteissa 1,1 miljardia ruplaa - mm. 784,8 miljoonaa ruplaa VF:n budjetista ja 108,8 miljoonaa ruplaa Karjalan tasavallan budjetista. Näihin tarkoituksiin saatiin toimintakertomuskaudella 198,8 miljoonaa ruplaa budjettien ulkopuolisista lähteistä.

Tämä hanke kuuluu Luoteisessa liittovaltiopiirissä toteutettavien priorisoitujen investointihankkeiden luetteloon ¹476p-P16, jonka Venäjän hallituksen puhemies vahvisti 7. helmikuuta 2012. Toimintakertomuskaudella vietiin päätökseen hankkeen toteuttamiseen tarvittavien teknisten asiakirjojen laatiminen.

Vuonna 2012 kuljetettiin ilmateitse matkustajia 2 kertaa enemmän kuin vuonna 2011.

Matkustajain kuljetusten lisäämiseksi vesiliikenteessä sosiaalisesti tärkeillä reiteillä järjestettiin vuoden 2012 vesiliikennekauden tuntumassa tarjouskilpailu. Siinä pärjänneet yritykset liikennöivät reiteillä Petroskoi - Heinälahti - Suurlahti - Kizhi - Petroskoi ja Petroskoi - Shala (Salo) - Petroskoi.

Karjalan tasavallan budjetista maksettiin liikenteen tukemiseksi näillä ja muillakin sosiaalisesti tärkeillä vesireiteillä vuonna 2012 5,3 miljoonaa ruplaa. Liikenneyritys "Kizhin helminauha" Oy:n kanssa tehtiin sopimus, jonka mukaan Karjalan tasavallan budjetista maksettiin yritykselle tukiaisia matkustajaliikenteen kannattamiseksi yllä mainituilla vesireiteillä.

Karjalan tasavallan hallituksen ja Venäjän keskusvaltaelinten välisten sopimusten puitteissa jatkettiin Vienanmeren - Itämeren kanavan rakennelmien kunnostamista. Vuonna 2012 saatiin valtakunnallisen "Venäjän kulkulaitosten kehittäminen vuosina 2010-2015" -tavoiteohjelman "Sisäiset vesireitit" -alaohjelman puitteissa 2,1 miljardia ruplaa, joista pystyttiin käyttämään yli 1,65 miljardia ruplaa. Ulkomaisten pieni- ja keskikokoisten moottorialusten ja purjeveneiden kulkeminen mainitun kanavan kautta sallittiin vuodesta 2012. Tämä saattaa houkutella lisää turisteja aluetasavaltaan.

Tekninen tuki
Luotu 16. elokuuta 2013. Toimitettu 16. elokuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018