Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2012

  Talouspolitiikka

    Teollinen tuotanto

    Agroteollinen kompleksi

    Investoinnit ja
    rakennustoiminta

    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen politiikka

    Yhteistyö

    Luonnon hyödyntäminen

  Palvelut

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
  hallinta

Ulkotaloudellinen, kansainvälinen ja regioonien välinen yhteistyö

Karjalan tasavallan hallitus kiinnitti suurta huomiota kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen, aluetasavallan imagon parantamiseen ja tasavallan investointihoukuttelevuuden tehostamiseen. Tasavallan ulkomaankaupan laajentuminen, viennin lisääminen kertovat aluetasavalan kansantalouden tilasta ja kilpailukyvystä.

Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön joutui aluetasavallan hallitus lisäämään ponnistuksia karjalaistuotteiden kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille toimittamiseksi ilman esteitä.

Venäjän federaation hallitus teki 30. heinäkuuta 2012 päätöksen ¹ 779, jolla vahvistettiin Venäjän ulkopuolelle vietävien sahatukkien (kuusi ja mänty) tariffikiintiöt ja tariffikiintiöiden jakamisen Ohjesäännöt. Tämän päätöksen hengessä luotiin Karjalan tasavallan metsien vuokraajain lista. 28 yritystä saivat luvan viedä tasavallan ulkopuolelle mänty- ja kuusitukkeja.

Luetteloon ei kirjattu niitä yrityksiä, jotka olivat noudattaneet vuokrasopimusehtoja epätäydellisesti. Niillä oli kylläkin objektiivisista syistä vuokramaksurästejä vuoden 2012 heinäkuun 1. päivään mennessä. Näiden yritysten solmimat vientisopimukset kyseenalaistettiin. Vuoden 2012 elokuun 10. päivään mennessä metsävuokrat maksettiin. Näin tekivät metsäyritykset Volomski Oy, Leskarel KLPH, Lietmäjärven LHZ Oyj, Nord Inter Hauz Oy ja Severtorg Oyj.

Karjalan tasavallan hallitus toimitti Venäjän metsätalousviraston johtajalle kirjelmän, jossa pyydettiin mainittujen yritysten kirjaamista viennin harjoittamista sallivalle lupalistalle ja myöntää niille vientiluvat.

Toimi- ja vientilupien myöntäminen vaati aikaa, joten tasavallan metsäteollisuuskompleksin laitokset eivät täyttäneetkään viime vuonna puutavaran vientisuunnitetta.

Vientiin meni vuonna 2012 vain noin 20 % aluetasavallassa kaadetusta käsittelemättömästä puutavarasta. Ulkomaiset ostajat odottelivat puutavaran(sahatukkien)vienti(suoja)tullien poistamista Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön. Jalostamattoman havupuun vienti Karjalan tasavallasta pysähtyi kokonaan elo-marraskuussa 2012. Lehtipuita toimitettiin entistä suurempi määrä ulkomaille. Vuoden 2012 tulokset kertovat, että raakaa puuta vietiin ulkomaille 914 tuhatta kuutiometriä (ķą 9 % edellisvuotta vähemmän). Sen arvo oli 55 miljoonaa dollaria (19 % alempi kuin vuonna 2011).

Raaka-aineet (jalostamaton puutavara, alumiini, masuunipelletit) käsittivät toimintakertomuskaudella koko viennistä 42 % (vuonna 2011 - 41 %).

Venäjän federaation rajojen ulkopuolelle toimitettiin noin kolmas osa Karjalan tasavallassa vuonna 2012 tuotetusta. Kansainvälisille markkinoille vietiin paperia, puutavaraa, alumiinia, sellua. Tasavallan yritykset ja laitokset ylläpitivät vuonna 2012 kauppasuhteita 102 maan yrityksiin.

Aluetasavallan suurimpia kauppakumppaneita ovat Suomi, Alankomaat, Turkki. Vienti näihin maihin muodostaa 35 % ulkomaankaupastamme. Tasavallan 384 yritystä ja laitosta harjoittivat ulkomaankauppaa viime vuonna. Mittavia tavaratoimituksia ulkomaille toteuttivat Karjalan pelletti Oyj, Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti, Segezhan sellu- ja paperikombinaatti, "SUAL" Oyj:n filiaali "NAZ-SUAL" (Nadvoitsan alumiinitehdas). Niiden viennin arvo käsitti 70 % aluetasavallan koko viennin hinnasta viime vuonna.

Tuonnissa ovat etusijalla koneenrakennusteollisuuden tuotteet (niiden osuus tuonnista käsitti viime vuonna 35 %), kemialliset valmisteet käsittivät 20 %, palvelut - 17 %, elintarvikkeet - 7 %. Karjalan tasavallan tuonnin arvo käsitti toimintakertomuskaudella 396 miljoonaa USA:n dollaria - se on 17 % vähemmän kuin vuonna 2011.

Karjalan tasavallan hallitus harjoitti tehokasta tiedottamispolitiikka regioonien välisten ja kansainvälisten suhteiden aktivoimiseksi, paikallisten tuotteiden realisoimiseksi aikailematta Venäjän ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hallitus piti muutaman tiedottamishankkeen Venäjän Maailman kauppajärjestöön liittymisen vuoksi. Liikemiehille selostettiin ulkomaankaupan trendejä tasavallan hallituksen näkökulmasta Karjalan tasavallan virallisella internetportaalilla, neuvottelukokouksissa ja tiedotustilaisuuksissa, joita järjestettiin yhteistyössä aluetasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin, Karjalan tasavallan yrittäjäin ja työnantajain liiton kanssa. Asianomaisille kerrottiin ajoissa Venäjän ulkomaankauppaa sääntelevän lainsäädännön muutoksista, maailman talouden kehitystrendeistä, tilanteesta joillakin markkina-alueilla. Tällainen toiminta jouduttaa aluetasavallan yritysten valmisteiden myyntiä uusilla markkinoilla.

Tasavallan hallitus toimi Venäjän valtiovaltaelinten parissa tullitariffien säännöstelyn oikaisemiseksi ja tullausmenetelmien ajanmukaistamiseksi.

Venäjän terveys- ja sosiaalikehitysministeriö antoi 7. maaliskuuta 2012 käskyn ¹ 207n "Venäjän federation niiden rajanylityspaikkojen luettelon vahvistamisesta, jotka on varustettu erikoiskalustolla ihmiselle vaarallisten tavaroiden, kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten aineiden, jätteiden, pilaantuneiden elintarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden, tavaroiden löytämiseksi/paljastamiseksi". Karjalan tasavallan hallitus lähetti ministeriölle kirjelmän, jossa kehotettiin rajanylityspaikkojen luettelon käsittelemistä uudelleen. Venäjän hallitus päätti siirtää toistaiseksi käskyn toteuttamisen ajankohtaa.

Karjalan tasavallan hallituksen aktiivisella myötävaikutuksella toteutettiin aluetasavallassa toimintakertomuskaudella 106 kansainvälistä ei-kaupallista hanketta arvoltaan 9 miljoonaa euroa (360 miljoonaa ruplaa vuoden 2012 hinnoissa).

Karelia ENPI CBC-ohjelman puitteissa jatkettiin toimintakertomuskaudella Karjalan tasavallassa yhteisten hankkeiden toteuttamista (EU:n osuus oli arvoltaan 23,2 miljoonaa euroa (926 miljoonaa ruplaa). Karjalan tasavallan hallitus allekirjoitti marras-joulukuussa 2012 sopimukset sijoitushankkeiden toteuttamisesta Karelia ENPI CBC-ohjelman puitteissa: Ihala - Raivio - valtakunnanraja -tien korjaamisesta (0. - 16. km) /ulkopuolinen rahoitus - 3,31 miljoonaa euroa/, Louhi - Suoperä -tien (110. - 160. km) kunnostamisesta /ulkopuolinen rahoitus - 3,65 miljoonaa euroa/. Tämän lisäksi Ihala - Raivio - valtakunnanraja -tien osuus 14. - 28. km kunnostetaan "Kaakkois-Suomi - Venäjä"-ohjelman puitteissa (ulkopuolinen rahoitus - 3,2 miljoonaa euroa. Suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamisen arvo käsittää 10,16 miljoonaa euroa (yli 400 miljoonaa ruplaa), työt tulisi käynnistää vuoden 2013 alussa.

Karelia ENPI CBC-ohjelman puitteissa täytetään parhaillaan vuonna 2012 toteutetun hakemuskilpailun jälkeen 33 hanketta (ulkopuolinen rahoitus - 15,6 miljoonaa euroa (623 miljoonaa ruplaa); on jo solmittu yhteistyösopimukset (27 sopimusta), joiden ulkopuolinen rahoitus käsittää 5,2 miljoonaa euroa (208 miljoonaa ruplaa), aloitettiin "rajan yli tapahtuvat ratkaisut alueellisen, talous- ja ympäristöystävällisen kehityksen hyväksi", "yhteistyö matkailun alalla" ja "yhteistyötä metsäsektorissa ja kestävä voimatalous" -hankkeiden toteuttaminen. Karjalan tasavallan alueella toteutettiin 18 yhteishanketta, joita Suomi rahoitti budjetistaan 2,9 miljoonalla eurolla (116 miljoonalla ruplalla). VF:n hallitus ja Suomen hallitus allekirjoittivat huhtikuussa 2012 uuden sopimuksen raja-alueyhteistyöstä Venäjän ja Suomen kesken. Viime vuoden joulukuussa pidettiin karjalais-suomalaisen työryhmän sihteereiden kokous.

Sortavalassa pidettiin elokuussa 2012 Itä-Suomen (Suomen 5 rajakuntaliiton assosiaatio) neuvottelukomission istunto, johon osallistui Karjalan tasavallan regionaalisten ja paikallisten valtaelinten virkailijoita (noin 100 osallistujaa). Joulukuussa 2012 järjestettiin Euregio "Karelian" toimeenpanevan komitean istunto, jossa yhdessä suomalaisten partnereiden kanssa pohdittiin yhteisten hankkeiden toteuttamisen tuloksia ja jatkettiin yhteisen "Euregio "Karelian" toiminnan pääsuuntaukset vuoteen 2020" -pöytäkirjan laatimista.

Jatkettiin toimintaa suhteiden laajentamiseksi Suomeen, käsiteltiin kahden naapurimaan kaupallistaloudellisen yhteistyön syventämistä. Neuvotteluissa vahvistettiin muistiot yhteistyöstä Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa; toisaalta Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin ja toisaalta Suomen keskuskauppakamarin, Etelä-Savon, Kuopion ja Pohjois-Karjalan kauppakamareiden kesken; suunnitteilla ovat yhteistyösopimukset vuodelle 2013 Karjalan tasavalan työvoimaministeriön ja Pohjois-Karjalan sekä Kainuun ELY-keskuksien kesken.

Karjalan tasavallan hallitus toteuttaa toimia kaupallistaloudellisten, tieteellisteknisten ja kulttuurisuhteiden kehittämiseksi Venäjän federaation ja IVY-maiden regiooneihin. Vuoden 2012 lopulla olivat voimassa 22 yhteistyösopimusta Venäjän federaation ja IVY-maiden hallintoalueiden kanssa.

Vuonna 2012 vahvistettiin yhteistoimintasopimukset Ingushetian, Arkangelin hallintoalueen hallitusten kanssa; valmisteltiin jatkosopimusten allekirjoittamista Moskovan kaupunginhallituksen, Leningradin hallintoalueen kanssa, laadittiin luonnosta yhteistyöpöytäkirjaksi vuosille 2013 - 2015 Sopimukseen Valkovenäjän hallituksen kanssa.

Mainitut asiakirjaluonnokset toimitettiin partnereille käsiteltäväksi.

Toimintakertomuskaudella jatkettiin ahkeraa osallistumista messutoimintaan. Karjalan tasavallan hallituksen edustajia osallistui kansainvälisiin foorumeihin, huippukokouksiin ja neuvotteluihin sekä vastaavien hallitusten välisten työryhmien istuntoihin liiketoimintahankkeiden viemiseksi eteenpäin. Karjalan tasavallan hallitus kannatti aluetasavallan edustajain (yli 500 asiasta kiinnostunutta) osallistumista 34 messuille ja teollisuusnäyttelyihin. Karjalan tasavallan budjetista käytettiin 800 tuhatta ruplaa aluetasavallan edustajain osallistumiseksi Karjalan tasavallan talous- ja investointipotentiaalin esittelyyn Suomessa (Helsinki), 18. messuille "Korkeat teknologiat. Innovaatiot. Investoinnit" (Pietari), VII valtakunnalliseen foorumiin "Kansakunnan terveys - Venäjän kukoistamisen perusta" (Moskova), näyttelyyn, joka pidettiin Luoteis-Venäjän "Luoteen media-atlas" -mediafoorumin puitteissa, Venäjän agroteolliseen näyttelyyn "Ruska-2012" (Moskova), XIII valtakunnallisille maan käsityötaiteilijain luomusten messuille "Lotja 2012. Talvisatu" (Moskova). Hallituksen aineellisella tuella näihin tilaisuuksiin osallistui aluetasavallan 57 laitosta, joilla oli oma näyttelyosastonsa.

Tekninen tuki
Luotu 16. elokuuta 2013. Toimitettu 16. elokuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018