Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen sadan päivän työn tuloksia
 1. Finanssit
 2. Talous
 3. Teiden rakentaminen, käyttö ja kunnossapito
 4. Kalatalous
 5. Kunnallistalous
 6. Koilutus
 7. Terveydenhuolto
 8. Kulttuuri, arkostotoimi, kansallispolitiikka
 9. Kansainvälinen toiminta
 10. Yleisen järjestyksen suojelu
 11. Sosiaaliturva
 12. Työsuhteet
 13. Urheilu ja matkailu
 14. Metsäresurssit, metsän jalostus
 15. Luonnon suojelu, luonnon hyödyntäminen

1. Finanssien alalla

 • On sovittu Karjalan Tasavallan budjetin tulo- ja menoarvioon vedoten siitä summasta, joka kuuluu Karjalalle tukiaisina Federaaliselta alueiden tukirahastosta vuonna 1999. (Summa kasvoi aiemmasta 286,5 miljoonalla ruplalla)
 • On tarkastettu Luohen, Kalevalan ja Karhumäen hallintopiirien budjettien varojen tarkoituksenmukaista käyttöä;
 • On eritelty tasavallan ja kuntien omaisuuden vuokraamisesta saatuja tuloja ja valmisteltu vastaavia ehdotuksia KTn valtionomaisuuskomitealle. Niiden tarkoituksena on budjettiin valtionomaisuuden vuokraamisesta kerättävien varojen kartuttaminen;
 • VFn valtionvarainminusteriölle on toimitettu asiakirjat kevyen, metsatalous- ja mtsäteollisuuden yritysten federaalisilta rahastoilta samien lainojen maksun lykkäämiseksi;
 • On laadittu lisäsopimus Venäjän finanssiministeriön kanssa vuonna 1995 Karjalan maanviljelijoille osoitetun poltto- ja voiteluaineiden hankkimiseen tarkoitetun lainan maksun lykkäämisestä seuraavan vuoden ensimmäiseen päivään toukokuuta;
 • Tsalnan asutuksen tulipalossa kotinsa menettäneille asukkaille myännetty avustuksia asuntojen hankkimiseksi 184 tuhatta ruplaa;
 • Tasavallan obligaatiolainan 300 miljoonan emissioehdotus lähetetty Venäjän valtionvarainministeriöön siellä vahvistettavaksi;
 • Karjalan Tasavallan maatalous ja elintarveministeriölle myönnetty avustussummana 7,3 miljoonaa ruplaa.

2. Talouden alalla

 • Pidetty Karjalan Tasavallan tuottajain ensimmäinen konferenssi;
 • Perustettu työryhmät tutkimaan sosiaalis-taloudellista tilannetta tasavallan piireissä;
 • Venäjän Federaation Laskentahuoneen suorittaman tarkastuksen jälkeen 31 kesäkuuta 1998 Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja allekirjoitti Päätöksen N498 "Toimista VFn Laskentahuoneen tarkastuksen tulosten perusteella", jonka mukaisesti tarkistetaan Jälleenrakennus- ja kehitysrahastosta vuosina 1992 - 1996 myönnettyjen lainojen palauttaminen ja selvitetään velan takaisin maksamatta jättäneet yritykset;
 • 9 yritystä joutuu palauttamaan Jälleenrakennus- ja kehitysrahastolle oikeusteitse todistetut velat 4.4 miljoonan ruplan arvosta;
 • 01.01.98 ja 01.09.98 välisenä aikana niiltä yrtiyksiltä, jotka eivät pystyneet maksamaan lainatut rahasummat, valtion omaisuudeksi saatiin irtaimistoa yms. 6.8 miljoonan ruplan arvosta (siinä luvussa on yritysten osakkeita 774 tuhannen ruplan arvosta). Tämä omaisuus luovutettiin paikallisille itsehallintoelimille;
 • Karjalan Tasavallan Korkeimman välimiesoikeuden 20 toukokuuta 1998 tekemän päätöksen mukaisesti "Lahdenpohjan fanerikombinaatti" Oy meni konkurssiin. Parhaillaan neuvotellaan yrityksen myymisetä "Bumeks" firmalle. Yritys alotti toimintansa uudelleen. Osa palkkavelasta on maksettu työläisille;
 • "Venäjän yhteiset energiasysteemit"-nimisen Oyn ja Karjalan Tasavallan hallituksen välisen sopimuksen mukaisesti Valkeakosken vesivoimalan rakennustyöt rahoittaa mainittu osakeyhtiö. Vuoden 1991 hinnoissa rakennushanke maksoi 338.7 miljoonaa ruplaa. 01.01.98 mennessä tästä summasta käytettiin 12%. Vesivoimalan rakentaminen on sisällytetty federaaliseen "Polttoaine ja energia"- ohjelmaan, joka kattaa vuodet 1996-2000. Töiden jatkamiseksi tarvitaan osakepääomaa ja lainoja. "Karelenergo" Oy käsittelee parhaillaan vastaavaa businessuunnitelmaa;
 • Karjalan Tasavallan budjettiin saatiin valtion omaisuuden vuokraamisesta 367,2 tuhatta ruplaa;
 • On tehty päätös Petroskoin metsänhoitotalouden federaalisen omaisuuden vuokraamisesta, mikä antaa mahdolliisuuden työllistää 50 Äänisenrannan hallintopiirin asukasta;
 • "Segezhabumprom" Osakeyhtiöltä on otettu valtion omasuuteen varastorakennus, joka luovutetaan "Segezhastroi" Osakeyhtiölle, vaihdetaan se tuotantotiloihin Louhen asutuksessa, joihin sijoitetaan piirin palontorjuntayksikkö;

3. Teiden rakentamisen, käytön ja niiden kunnossapidon alalla

 • Kunnostettu autoteitä - 39.4 kolometriä;
 • Rakennettu uusia ja kunnostettu 16 puu- ja puumetallielementtisiltaa (212 juoksumetriä);
 • Asennettu 3500 liikennemerkkiä;
 • Tehty tiemerkintöjä 750 kilometriä;
 • KTn hallituksen puheenjohtajan 6.07.98 vahvistaman päätöksen mukaisesti tehdään seuraavia töitä:
  1. Aloitettu Puutosi-Zaozerje - tien rakentaminen osuudella 298-310 km, Puutosi-Karhumäki - tien kunnostamista jatketaan osuudella 571-581 km. Puutosi-Shala tiellä kunnostetaan 2,5 km pituista osuutta.
  2. Vuokkineimen kylän tuntumassa viedään päätökseen tien 5 km osuuden rakentaminen. Tällä osuudella on asenettava kolme teräsbetonisiltaa.

4.Kalatalouden alalla

 • Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtajan päätöksellä vahvistettiin 20 kesäkuuta 1998 toimintasuunnitelma sosiaalis-taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi Louhen piirissä. Sen toteuttamiseksi perustettiin työryhmä. Valtion omistaman "Sohjanankosken kalanviljelylaitos"-nimisen yrityksen ja yrittäjä N.Markitanovin kesken on solmittu sopimus laitoksen vuokraamisesta hänelle. Yrittäjä on jo siirtänyt laitoksen konkurssijohtajan ja entisten työntekijäin avaamille tileille 8333 tuhatta ruplaa;
 • Alotti työn nelihenkinen kalatusryhmä. Sohjanankosken asukkailta ostetaan järvikalaa, jonka käsittelemiseksi töihin otettiin 6 paikallista asukasta. Vastaisuudessa kalanjalostamolle otetaan vielä 7 henkeä;
 • Valtion omistama "Tsupan kalanviljelylaitos" on myyty "Alternativa" Osakeyhtiölle. Maksuksi saatiin 180 tuhatta ruplaa;
 • Hiljan perustettu kalastusryhmä pyydystää turskaa Vienanmeren "Korabelnaja"-nimisellä kalastusalueella. "Alternativan" suunnitelmien mukaan on hankittu pakastamo, jossa tilaa 30 tonnille kalaa. On hankittu laitteet kahden kalatonnin pakastamiseksi vuorokaudessa, turskanmaksan purkittamiseksi, vienansillin jalostamiseksi;
 • On tehty päätös perustaa kaupungin rahoittama kalastusartelli Petroskoin kalatehtaan "Brusno" - nimisen kalastusaseman yhteyteen.

5. Kunnallistalouden, energia- ja vesihuollon alalla

 • Petroskoin lämpöhuollon luotettavaksi turvaamiseksi kaupungin lämpövoimalalla otettiin käyttöön uusi tilaava kuuman veden säiliö;
 • Jatketaan töitä 35 ja 110 KWn tehoisten voimansiirtolinjojen kunnostamiseksi ja kunnostamistöitä Kontupohjan voimalalla. Sadassa päivässä näihin tarkoituksiin on käytetty 10 miljoonaa ruplaa;
 • "Petroskoin paperitehdas"Oy aloitti moduulikattilahuoneiden eräiden osien valmistuksen;
 • On solmittu sopimukset "Nevco"-nimisen investointiyrityksen kanssa kahden puunjalostustuotannon tähteillä toimivan moduulikattilan hankkimiseksi ja kattilan rekonstuoimiseksi Alavoisen asutuksessa;
 • On solmittu sopimus norjalaisen "Karbo"-nimisen firman kanssa paikallisia polttoaineita käyttävän kattilahuoneen hankkimiseksi;
 • Syyskuussa alkaa uusi vaihe TACIS-ohjelman "Puhdas vesi"-projektin puitteissa. 2 miljoonaa dollaria käytetään tutkimuksiin ja piloottiohjelmien toteuttamiseen Karjalan 11 asutuksessa ja kolme miljoonaa dollaria tasavallan 7 rajapiirin lämpöhuoltoprojektien suunnitteluun ja toteutamiseen.
 • Tasavallan energialautakunta käsitteli teollisuuslaitosten kunnallistarpeisiin toimitettavan lämmön hintoja ja alensi tariffeja keskimäärin 20-30% Petroskoissa, Kostamuksessa sekä Belomorskin, Kemin, Segezhan, Suojärven, Sortavalan, Mujejärven, Kalevalan, Aunuksen ja Pitkärannan piireiissä.

6. Koulutuksen alalla

 • Valtion omistamien kasvatus- ja koulutuslaitosten tarpeisiin käytetty 497150 ruplaa. (Niiden korjaustöihin -- 25169 ruplaa, opintoaineiden hankkimiseen -- 83082 ruplaa, lelujen ja pelien ostamiseen -- 10860 ruplaa);
 • Kalevalan hallintopiirin Uuden Jyskyjärven koulun korjaustöitä varten on hankittu rakennusaineita 25 tuhannen ruplan arvosta. Jatketaan töitä koulun lämpöjärjestelmän kunnostamiseksi;
 • Poventsan koulun vesikatto korjatiin;
 • Borovoin koulun vesikaton ja sisäisen sähkönjakeluverkoston kunnostamista suunnitellaan;
 • Kuganavolokin kylän koulun kunnostamiseksi on toimitettu kiireellisesti aaltokattoelementteja ja tiilejä;
 • Aunuksen lastenkodin N2 talousrakennukset kunnostettiin;
 • Aunuksen lastenkodin N1 vesikaton korjaustyöt viety päätökseen;
 • Kolmessa kuukaudessa kansallispiirien kouluille annettu rahallista tukea 59918 ruplan arvosta oppikirjojen ja metodologisen kirjallisuuden hankkimiseksi; Vepsän kansallisen volostin koulut ja esikoululaitokset saivat 9918 ruplaa oppikirjojen ja metodologisen kirjallisuuden hankkimiseen;
 • Kalevalan, Aunuksen, Mujejärven ja Prääsän piirijen koulutuslaitokset saivat oppikirjoja 40 tuhannen ruplan arvosta;
 • Lukuvuoden alkamiseen mennessä jukaistiin "Aapinen", lukukirja vepsän kielellä "Oma sana", Yhdessä ekologian ja luonnoresurssiministeriön kanssa julkaistiin alkeiskouluja vareten vihkonen "Ympäristö" jossa liitteet karjalan, suomen, saksan ja englannin kielillä.

7. Terveydenhuollon alalla

 • 40 sokiritautia potevaa lasta kuntoutettiin lasten "Kivats"-parantolassa. Tasavllan valtionvaraiministeriö myönsi näihin tarkoituksiin 113.3 tuhatta ruplaa;
 • Federaalisen "Turvallinen äitiys"-ohjelman mukaisesti Tasavallan perinataaliseen keskukseen hankittu lääketieteellistä laitteistoa ja kojeita 302 tuhannen ruplan arvosta;
 • Federaalisen "Diabetes"-ohjelman puitteissa tasavaltaan toimitettiin sokeritautilääkkeitä 627 tuhannen ruplan asvosta;
 • Tasavallan lastensairaalassa tehtiin kunnostustyöt 31.6 tuhannen ruplan, tasavallan kulkutautisairaalassa -- 10.1 tuhannen ruplan ja perinataalisessa keskuksessa -- 165 tuhannen rupan asvosta. Korjaustöitä jatketaan syöpälaitoksessa ja derma-venerologisessa laitoksessa;
 • Keuhkotaitilaitoksen aineellis-teknisen perustan laajentamiseksi on tehty päätös luovutaa laitoksen käytöön "Hvoinyi"-hoitolaparantola;
 • Sortavalan kaupunginsairaalan rakennustöiden jatkamiseen käytettiin kesä-syyskuussa 330.3 tuhatta ruplaa;
 • Tasavallan piireihin sijoitettiin koulutuksen jälkeen 38 lääkäriä ja 27 keskitason oppilaitokset päättänyttä lääkintäalan työntekijää;
 • Lasten ja teini-ikäisten kuntouttamiseen kesäloman aikana käytettiin 2 627 800 ruplaa. Sosiaaliturvaministeriön varoilla 1850 lasta oli kesäleiriellä Karjalan alueella ja sen ulkopuolella. Ministeriön varoilla hankittiin elintarvikkeita 4372 lapselle. Niin sanotuilla päiväleireillä oli kesällä 555 lasta.

8. Kultturin, arkistotoimen ja kansallisen politiikan aloilla

Pidettiin seuraavat tilaisuudet:
 • XI Kansainvälinen kamarimusiikin festivaali Kostamuksessa;
 • Vieljärven kuoron 60-vuotisjuhla ja karjalaisen huumorin juhla Prääsän hallintopiirin Kintahan kylässä;
 • Vepsäläiskulttuurin juhla "Elämän puu" (Shoutjärvi);
 • Iljan kirkon 200-vuotisjula Iljan pogostalla Puutosin hallintopiirin Vodlajärven kansallispuiston alueella;
 • Juhlat "Lapset tuhattaitureina"(Kizhin saari);
 • Invalidien luovan toiminnan festivaali (Petroskoi);
 • "M.Korgujevin satulaiva" (Louhen hallintopiiri);
 • Kansallisen arkiston rakennuksen (Kuibyshevinkatu, 6a) vesikaton korjaus viety päätökseen, hankittu uudet tulensamuttimet;
 • Arkistoidaan lakkautettujen Petroskoin metsäteollisuuskeskuksen sekä Teollisuus-, kulkulaitos-, tiedonvälitys- ja kauppaministeriön henkolöstöosastojen asiakirjoja;
 • Pidetty tasavallan karjalan ja vepsän kielten termistö- ja oikeinkirjoituslautakunnan perustava istunto;
 • Pidetty Karjalan kansallis- ja kultturiliikeiden ja -järjestöjen johtajain neuvottelu;
 • Tehty päätös Shoutjärven kultuuritalon korjaamisesta;
 • Vepsän kansankuoro konsertoi Ruotsin Luulajassa.

9. Kansainvälisen toiminnan alalla

 • KTn Ulkosuhteiden ministeriön ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen toimiessa koordinaattoreina käynnistettiin kesäkuussa 98 Karjalan Tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen (1999 - 2002) konseption laatiminen;
 • Jatkettiin toimia Suoperä-Kortesalmi (Louhen piiri) ja Syväoro-Kolmikanta (Lahdenpohjan piiri) rajanylityspaikkojen avaamiseksi Venäjän ja Suomen rajalla;
 • Euroopan komissio teki elokuussa päätöksen myöntää"Suoperä-Kortesalmi"-rajanylityspaikan suunnitelutöihin 150 tuhatta ECUta. Vuonna 1999 rahoitetaan 5 lähialueyhteistyöprojektia TACIS-ohjelman puitteissa 1 miljoonan 138 tuhannen ECUn arvosta. Näitä varoja käytetään vesihuollon parantamiseen Helylässä ja Thelmanin asutuksissa (Sortavala), ekomatkailun kehittämiseen Jänisjoella ja Laatokalla, karjalaislasten ekologiseen koulutukseen;
 • Englantilainen yrittäjä Allan Ljuis teki päätöksen myöntää 10 tuhatta dollaria Karjalan asukkaan V.Shulipan leikaamiseen (luuytimen siirto).

10. Yleisen järjestyksen suojelun ja laillisuuden noudattamisen alalla

 • Rikosten selvittämisen osoitin Karjalan Tasavallassa käsittää 72.2% (vuonna 1997 -- 67.4%);
 • Vakavien rikosten paljastaminen on lisääntynyt. Murhien, ryöstöjen, raiskausten selvittämisessä karjalaismiliisilaitos toimii Venäjän keskitasoa paremmin;
 • Omaisuusrikokset ovat tilastotietojen kärjessä (61.6%). Näistä varkaudet -- 50.6%. Niiden ominaispaino on kuitenkin supistunut vuoteen 1997 verrattuna 3%;
 • Liikkuvien partioiden ja miliisin pysyvien vartioasemien perustamisen ansiosta on lisääntynyt paljastettavien rikosten määrä;
 • Kesä-elokuussa 1998 toteutettiin muutama onistunut operaatio huumeita myyvien rikollisryhmien toiminnan lakkauttamiseksi. Segezhassa paljastettiin huumeita levittänyt ryhmä, jonka jäsenet ehtivät myydä 300 huume-erää. Toiselta elokuussa pdätetyltä rikollisryhmältä takavarikoitiin 2 marihuanaa sisältänyttä pakettia;
 • "Unikko-98"-operaation kuluessa Sortavalassa elokuussa 98 pidätettiin kaksi rikollisryhmää, joista toinen oli hankknut ja valmistanut huumeita alueella (takavarikoitu 9.5 kiloa huumeita) ja toinen oli toimittanut ja realisoinut heroiinia. Petroskoissa lokvidoitiin 2 laajalla sektorilla toiminutta ryhmää, jotka olivat huolehtineet marihuanan ja heroiinin myymisestä;
 • 27 elokuuta Sortavalaan lähetrttiin tukuryhmä tutkimaan rekisteröityja rikoksia. Kaupungissa pidätettiin 18 henkinen rikollisryhmä, joka oli tehnyt 27 rikosta, mm. murhia. Sen jäsenrt ovat syylistyneet huumeiden ja aseden myyntiin; On viritetty 14 oikeusjuttua. Sisäasiain ministeriön asiantuntijat antoivat kesä-elokuussa virka-apua varkaustapausten selvittämisessä Petroskoin, Aunuksen, Puutosin, Kostamuksen miilisilaitoksille;
 • Karjalan Tasavallan oikeusministeriö suunnittelee tasavallan kaikkien juridisten henkilöiden rekisterin perustamista. Se ei ole ristiriidassa Venäjän lainsäädännön kanssa. Ministeriö odottaa Karjalan hallituksen asiaa koskevaa päätöstä.

11. Sosiaaliturvan alalla

Eläkkeiden maksamisessa on olmennyt ongelmia. Sosiaaloturvaministeriö ja sen paikalliset laitokset ovat toteuttaneet mm. seuraavia toimia:
 • Yhdessä Venäjän eläkerahaston Karjalan osaston kanssa laitokset tarjoavat eläkeläisille palveluja ja tavaroita eläkkeiden laskuun. Kesä-elokuussa näin kuolletettu summa käsitti 226.8 tuhatta ruplaa;
 • 8112 eläkeläselle maksettiin erikoisluvalla kullekin 100 ruplaa juoksevan kuukauden kuluessa (Varsinaisen eläkkeen maksamisessa oli viikkojen viiveitä);
 • Tasavallan postilaitoksilla järjestettiin elintarvepakettien luovuttaminen eläkeläisille eläkkeiden laskuun;

12. Työsuhteet

 • Rekisteröityjen työttömien määrä laski Karjalassa 5.3 prosentista 4.6 prosenttiin;
 • Työllistämisrahastoon kerättiin 7 kuukauden kuluessa 27 miljoonaa ruplaa, se on 89.1% tavoitteesta.

13. Urheilun ja matkailun alalla

 • Järjestetty viisi kansainvälistä ja yleisvenäläistä ja noin 20 tasavaltaa käsittänyttä urheilutapahtumaa;
 • Tasavallan uimahallin korjaustöitä jatketaan;
 • Syyskuun 1 päivään mennessä sertifioitu 14 matkailuyritystä ja 3 hotellia;
 • Tehty mainosfilmi Karjalasta;
 • Valtion omistaman "Kivikoivu"-yrityksen taloustoiminta tarkastettu ja tehty ehdotukset sen toiminnan tehostemiseksi.

14. Metsätalouden ja -teollisuuden alalla

 • Perustettu metsien käytön asiain lautakunta;
 • KTn metsäteollisuususkompleksin tarpeita palvelemaan perustettu kleering- ja konsultointikeskus;
 • Laadittu metsien käytön lisenssisysteemi;
 • Määrätty Puutosin piirin metsien hyödyntämissuunnitelman toteuttajat, markkinoidaan mm. liikenne- logistiikkaa;
 • Suoritettu Karhumäkeen rakennettavan "Karjala-Euroimpeks"-nimisen lastulevytehtaan finanssitoiminnan tarkastus;
 • Uuusia metsiä kylvetty ja istutettu 3.2 tuhannelle hehtaarille; perkaushakkuut tehty 6.5 tuhannella hehtaarilla;
 • Metsänkaatoa säännöstelevien vaatimiusten rikkomisesta anettu sakkoja yhteensä 13593.6 tuhannen ruplan arvosta.

15. Luonnonsuojelun ja luonnon hyödyntämisen alalla

 • Luonnon suojeluasiain valtionkomitea suoritti 3 kuukauden kuluessa 303 tarkastusta. Tutkittiin 12 viemäriverkoston toiminnan tehokkuus. Tarkastettiin luonnon suojeluvaatimusten noudattamista Äänisen rantamilla (Petroskoin ja Kontupohjan alueella, Neglinka-, Lososinka- ja Mäkräjokien sekä Nikojärven rantamilla). Saatu selville 315 rikkomusta. Annettu sakkoja 14931.4 ruplan arvosta.
 • Suunnitteilla olevista uudesta 131 tuotantokohteesta tehty ekologiset eksperttilausunnot. 93 hanketta hyväksyttiin, 38 hyllytettiin toistaiseksi -- hankeet on täydellistetävä ottaen huomioon ekologiset vaatimukset;
 • "Puhdas ilma"-operaation aikana tutkittu 633 autoa. 106 auton moottorit päästivät ilmaan myrkyllistä pakokaasua.
 • Tarkastettiin Petroskoin, Kontupohjan ja Puutosin piirien sekä Vepsän kansallisen volostin vuoriteollisuuslaitosten (yhteensä 15) toiminta luonnonsuojelulainsäädännön noudattamiseksi;
 • Suoritettu kokonaisvaltainen luonnosuojelulainsäädännön noudattamisen tarkastus Valamolla. Tarkastustulosten perusteella lähetetty suositukset Sortavalan ja Valamon itsehallintoelimille ja Valamon luostarin igumeenille;
 • Myönnetty 44 lupaa hyödyllisten kaivannaisten käyttämiseksi, näistä 19:llä jo aloitettiin työt. Tämä luo uusia työpaikkoja ja kartutta Karjalan sekä piirien budjettia -- luonnon uumenien käytöstä on maksettava veroja.
Tekninen tuki
Luotu 20 marraskuuta 1998. Toimitettu 20 marraskuuta 1998.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018