Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan ulkosuhdeministeriö

Rajayhteistyön ohjelma hyväksytty

Karjalan Tasavallan hallitus vahvisti 16.10.2000 "Karjalan Tasavallan rajayhteistönohjelman vuosille 2001-2006".

Ohjelman päälaatiana on KTn ulkosuhdeministeriö. Siinä luetellaan KTn hallituksen asenne periaatteellisissa rajayhteistyötä koskevissa kysymyksissä, tavoitteet, tehtävien toteuttamisen mekanismit. Laatijain ja riippumattomien asiakirjan laatimiseen osallistuneiden eksperttien mielestä kyseessä on VFn subjekteille hyvin tärkeä dokumentti. Ohjelma otetaan kiinnostuksella vastaan sekä ulkomailla, että VFn Liittoneuvostossa ja Valtion duumassa, Venäjän hallituksessa, Ulkoministeriössä, Venäjän talouskehitys- ja kauppaministeriössä ja liikemiespiireissä. Ohjelma luo myönteistä kuvaa tasavallastamme Venäjällä ja Euroopassa.

Karjalan Tasavallan rajayhteistyöohjelma vuosille 2001-2006 vastaa tasavaltamme kehityksen tarpeita. Venäjän ja Euroopan maiden talousintegraation voimistuessa Karjala Venäjän osana, jolla on pisin mannermaata pitkin kulkeva rajalinja EUn jäsenmaan - Suomen - kanssa, saavutta entistä tärkeimmän geopoliittisen paikan. Venäjän ja Suomen väliset taloussuhteet ovat aktivoituneet viime vuosina. Se näkyy karjalais-suomalaisen yhteistyön sekä määrällisessä, että laadullisessa kasvussa. On syntynyt uusia yhteistyömuotoja. Helmikuussa 2000 solmittiin sopimus Euroalue "Karjalan" perustamisesta. Kyseessä on ensimmäinen tällainen muodostelma Venäjän Federation ja EUn rajalla.

Ohjelmaa laadittaessa otettiin huomioon Karjalan kaupunkien ja hallintopiirien, ministeriöiden ja laitosten, tieteellisten tutkimusjärjestöjen ehdotukset. Ohjelma perustuu Karjalan Tasavallan hallituksen vuonna 1999 vahvistamaan Karjalan sosiaalis-taloudellisen kehityksen Konseptioon ja "Karjalan Tasavallan hallituksen tpomintatavoitteet kansainvälisen kehityksen alalla vv.1999-2002"-Ohjelmaan. Jälkimmäisen asiakirjan ajatuksia on konkretisoitu rajayhteistyötä koskevassa Ohjelmassa. Ohjelma on tämän lisäksi loogisena Venäjän puolella kehitettävien EUn kanssa vuosina 2000-2006 toteutettavan yhteistyön ohjelmien - Interreg - III B(Itämeren alue) ja Interreg IIIA (mukaan lukien alaohjelma Interreg - III-A Karjala) jatkumona.

Ohjelman toteuttamisen päätavoitteina ovat:

 • uusien finanssiresurdssien etsintä ja saanti Karjalaan taloudellisen ja sosiaalisen elämän tarpeisiin;
 • uusien teknologioiden, tieteellisten ja teknisten keksintöjen hankkiminen Karjalaan, tieteellisen yhteistön edistäminen.
 • korkean tason asiantuntijoiden kouluttaminen ulkomailla ennen muuta hallintotehtäviin ja liiketoiminta-alalle;
 • myönteisen kuvan luominen Karjalan Tasavallasta ulkomaisia sijoituksia houkuttelevana regioonina.

Ohjelman päätehtäviä ovat:

 • Karjalan Tasavallan yhteistyön kehittäminen Suomen regioonien kanssa. Suunnitteilla on yhteistyön entistä korkeampi taso suhteissa Pohjois-Pohjanmaahan, Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan, mm. kontaktien laajentuessa "Karjala"-Euroalueen puitteissa. Yhteistyötä tulee kehittää myös regionaalisiin liittoihin - Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Savo.
 • Karjalan Tasavallan kaupunkien ja hallintopiirien kontaktien laajentuminen Suomen kuntiin ja kaupunkeihin. Tämä tehtävä on orientoitu ennen kaikkea jo olemassa olevien kontaktien syventämiseen ja partnereiden välisten taloussuhteiden aktivoimiseen. Tässä suuri merkitys on karjalais-suomalaisella Neuvottelukunnalla.
 • Osallistuminen Suomen ja Venäjän rajavyöhykeregioonien yhteistyötä edistävän hallitusten välisen työryhmän toimintaan vuoden 1992 tammikuun 20 päivänä solmitun sopimuksen mukaisesti. Yhteistyön päätavoitteisiin kuuluu osanottajamaiden tekemien yhteistyöprojektiehdotusten valintamekanismin täydellistäminen.
 • Karjalan Tasavallan osallistuminen Pohjoismaiden Neuvoston kansainvälisten järjestöjen, Euro-Arktisenregioonin Barents-Neuvoston ohjelmien toteuttamiseen yhdessä suomalaispartnereiden kanssa.
 • Kontaktien laajentaminen Suomen lääneihin, ennen muuta Oulun ja Itä-Suomen lääneihin pelastuspalvelujen ja lainsuojeluelinten yhteistyön kehittämiseksi.

Ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan Karjalan Tasavallan ulkosuhdeministeriön yhteistoiminnan aktivointia Karjalan Tasavallan ministeriöiden, virastojen ja paikallisten itsehallintoelinten kanssa rajayhteistyön alalla.

Vastuun Ohjelman toteuttamisesta kantaa KTn ulkosuhdeministeriö, siksipä ministeriö koordinoi yhdessä asiasta kiinnostueiden tahojen kanssa Suomen osanotolla toteutettavien hankkeiden laatimista, sovittelua realisointia, jouduttaa näiden projektien hyväksymistä Hallituksen välisessä työryhmässä, karjalais-suomalaisessa Neuvottelukunnassa, "Karjala"-Euroalueen puitteissa, EUn TACIS- ja INTERREG-ohjelmissa.

Ohjelman toteuttamisen kuluessa on määrä saavuttaa seuraavaa:

 • kansainvälisten projektien laatimisen, rahoittamisen ja toteuttamisen systeemin luominen;
 • projektiehdotusten pakollisen arvioinnin toteuttaminen alojen ministeriöissä ja KTn valtionkomiteoissa;
 • sovitunmuotoisten asianmukaisesti vahvistettujen hakemusten lähettäminen karjalais-suomalaiseen työryhmään, "Karjala"-Euroalueen toimeenpanoelimeen ja Eurokomissioon;
 • raja- ja tulli-infrastruktuurin parantuminen;
 • yhdessä Suomen osapuolen kanssa laadittujen yhteisten mekanismien käyttöönotto vähentämään ekologisia riskeja, lisäämään työllisyyttä, säilyttämään kulttuurimuistomerkkejä, kehittämään kansainvälistä turismia.

Tärkeimpiä tapahtumia
Uutisia


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 25 lokakuuta 2000
Toimitettu 25 lokakuuta 2000
Tekninen tuki
Luotu 25 lokakuuta 2000. Toimitettu 25 lokakuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018