Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Nikolai Patrushev: hallintopiirien johtajain on osallistuttava aktiivisesti Venäjän presidentin antaman Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumista koskevan ukaasin toteuttamiseen

Neuvottelukokouksen puhemies Nikolai Patrushev

Neuvottelukokouksen puhemies Nikolai Patrushev

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa asetettuihin tehtävien täyttämiseen, tehtävien, jotka tavoittelevat konkreettisten kehityssuunnitelmien toteuttamista ja tilanteen muuttamista todella paremmaksi aluetasavallassa, tulisi aluetasavallan jokaisen kaupungin ja hallintopiirin itsehallintoelinten osallistua aktiivistesti. Petroskoissa pidettiin 6. marraskuuta neuvottelukokous, jossa käsiteltiin paikallisen vallan osallistumista Karjalan tasavallan ja Venäjän federaation yhteisiin hankkeisiin, joita tullaan toteuttamaan Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisen puitteissa. Se oli Valtionkomission jo toinen virallinen istunto.

Puhemiehistössä

Puhemiehistössä

Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri, valtiollisen Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumisesta huolehtivan komission puheenjohtaja Nikolai Patrushev toimi istunnossa puhemiehenä. Neuvottelukokoukseen osallistuivat Venäjän presidentin täysivaltainen edustaja Luoteisessa liittovaltiopiirissä Vladimir Bulavin, Valtionkomission jäsenet, Venäjän ministeriöiden johtajat, Karjalan tasavallan hallituksen edustajat aluetasavallan lakiasäätävässä kokouksessa, Venäjän liittokokouksen liittoneuvostossa (senaatissa) Karjalan tasavaltaa edustava Sergei Katanandov, aluetasavallan kaikkien kaupunkien ja hallintopiirien johtajat.

Hallintopiirien johtajia

Hallintopiirien johtajia

- Karjalan tasavallan asukkaiden elintasoa ei paranneta ilman jokaisen kaupungin ja hallintopiirin talouspotentiaalin nostattamista. Piirien johtajain on osallistuttava aktiivisesti Venäjän presidentin antaman Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumista koskevan ukaasin toteuttamiseen, - Nikolai Patrushev totesi istunnon avauspuheessaan. - Meidän yhteisen työmme seurauksena tulisi muuttaa paremmaksi sosiaalistaloudellista tilannetta ja nostattaa kansalaisten elintasoa ja parantaa heidän elämänsä laatua aluetasavallan kaikissa kolkissa.

Vladimir Bulavin

Vladimir Bulavin

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen kertoi neuvottelukokouksessa nykyisin aluetasavallassa vallitsevasta tilanteesta ja vaikeuksista muutamissa kaupungeissa ja hallintopiireissä, tasavallan hallituksen toimista hallintopiirien tukemiseksi. Aluetasavallan kuudestatoista piiristä saavat 12 valtiontukiaisia aluetasavallan budjetista. Aluetasavallan kymmenessä niin kutsussa monokaupungissa on vaikeuksia niissä toimivien suuryritysten ja asutusten kaikkein suurimpien työnantajain kompastelun vuoksi. Valtiovallan toimeenpanevat elimet yrittävät mahdollisuuksiensa mukaan parantaa tilannetta näissä kaupungeissa.

Venäjän presidentin antaman ukaasin Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistautumista, edustavan Valtionkomission/juhlatoimikunnan perustaminen luovat tasavallalle Aleksandr Hudilaisen sanoman mukaan ainutlaatuisen tilaisuuden muuttaa tilanne paremmaksi.

Aleksandr Hudilainen

Aleksandr Hudilainen

- Aluetasavallan kehitysvauhdin lisäämiseksi on välttämättä ja aikailematta laadittava kokonaisvaltainen ohjelma, jonka toteuttamisen puitteissa voitaisiin saada investointeja mittaviin hankkeisiin Karjalan tasavallan kansantalouden sosiaalielämän modernisoimiseksi ja kehittämiseksi. Tasavallan jokaisella hallintopiirillä on omat etunsa ja potentiaalinsa, joita tulisi hyödyntää tuloksellisesti, - Karjalan tasavallan päämies korosti.

Kaupunkien ja piirien johtajat ja administraatioiden päälliköt kertoivat edustamiensa hallintoyksiköiden avainhankkeista, joiden toteuttaminen saattaa muuttaa paikallisten asukkaiden elämää paremmaksi.

Neuvonpitoa kaupunkien ja piirien johtajain kanssa

Neuvonpitoa kaupunkien ja piirien johtajain kanssa

Laatokan pohjoisrannikon hallintopiirien asukkaat odottavat paljon uuden maakaasun jakeluverkon rakentamishankkeelta. Se kattaa Karjalan tasavallan neljä hallintopiiriä. Pitkärannan hallintopiirin johtaja Olga Starikova puhui neuvottelussa tästä. Gazprom Oyj:n hanke tuo maakaasua 75 kylään ja sutukseen. Hakesuunnitelman puitteissa tulee rakentaa 63 uutta ajanmukaista kattilahuonetta.

- Kaasun jakeluverkon rakentaminen on sekä yhteiskuntapiirien että liikemiespiirienkin mielestä kaikkein merkittävin hanke. Sen toteutumisen myötä muuttuu paikallisten asukkaiden elämä, parannetaan paikallisten tuotantoyritysten energiansaantia, lisätään koko aluetasavallan investointihoukuttelevuutta, - Olga Starikova totesi kehottaen Valtionkomission jäseniä tukemaan tätä hanketta.

Olga Starikova

Olga Starikova

Kansantalouden kehittämisen ohella on aluetasavallan ainutlaatuista puhdasta luontoa suojeltava. Useiden hallintopiirien johtajat korostivat tätä ajatusta. Olga Starikova pyysi komission jäseniä jouduttamaan arvovallallaan valtakunnallisen Laatokan ja Äänisen suojelemista koskevan lain hyväksymistä. Vastaava lakiluonnos on jo laadittu Karjalan tasavallan lakimiesten toimesta. Nikolai Patrushev vastasi tähän, että kahden ainutlaatuisen suurjärven vaalimisongelmia käsitellään Venäjän turvallisuusneuvoston istunnossa lähitulevaisuudessa.

V.Bulavtseva pitämässä alustustaan

V.Bulavtseva pitämässä alustustaan

Kalevalan hallintopiirin administraation päällikön Valentina Bulavtsevan sanoman mukaan saattavat aluetasavallan kansalliset hallintopiirit olla karjalaisen kulttuurin kehittämisen vetureita. Vastaavien kehityshankkeiden toteuttaminen houkuttelisi turisteja ja toisi lisää tuloja paikallisiin budjetteihin. Kulttuuri- ja matkailuhankkeiden etenemistä jouduttaisi kunnon teiden rakennuttaminen kaukaisiin omaleimaisiin runokyliin ja uusien rajanylityspaikkojen avaaminen. Jos nämä rakennushankkeet toteutuvat, tulee Kalevalan kansallispiiristä läpikulkualue Venäjän ja Skandinavian maiden turistivirroille.

Sergei Tjukov

Sergei Tjukov

Teollisten monokaupunkien ongelmien ratkaisukeinoista puhui neuvottelukokouksessa Segezhan piirin johtaja Sergei Tjukov. Avainongelmina Segezhassa, Kontupohjassa, Nadvoitsan taajamassa ja muissakin on se, ettei sijoittajia löydy. Kos investoijia olisi, voitaisiin modernisoida nopeastikin paikalliset sellu- ja paperitehtaan ja muut suuret teollisuuslaitokset - kaupunkien ainoat suuret työnantajat. Tilanne voitaneen muuttaa paremmaksi nojautumalla Venäjä lakiin alueiden kehityksestä Venäjän federaatiossa. Sergei Tjukov kehotti Valtionkomission jäseniä kannattamaan valtiontukien uusia muotoja kansantalouden pökittämiseksi aluetasavallassa.

Galina Shirshina

Galina Shirshina

Aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan tärkeimmät tapahtumat järjestetään vuonna 2020 tietenkin aluetasavallan pääkaupunki Petroskoissa. Petroskoin kaupunkipiirin johtaja Galina Shirshina selosti kokouksessa suurimpien ongelmien ratkaisemista kaupungissa. Yhtenä kaikkein suurimmista ongelmista on kaupunkilaisten mielestä se, että rautatien yli kulkeva vanhentunut silta, joka on Gogolinkadun jatkeena, suljettiin liikenneturvallisuussyistä. Tarvitaan uutta siltaa, mutta se maksaa. Silta yhdistäisi kaupungin keskusta asumalähiöihin - Drevlajnkaan ja Kukkovkaan (Kukonmäki). Vielä yhtenä ratkaisua odottavana ongelmana on kaupunkilaisten pääsy jonottamatta terveyskeskuksiin, lääkäriin. Myös tarvittaisiin uutta siltaa Solomanniin - salmen yli kun on rakennettu pelkkä ponttonisilta. Päiväkotipaikkoja jonotetaan, uutta rautatieaseman rakennusta kaivataan…

Sergei Donskoi

Sergei Donskoi

- Petroskoin osallistuminen kehityshankkeisiin aluetasavallan perustamisen 100-vuosihyhlanmerkeissä muuttaa kaupunkimme ulkonäköä epäilemättä. Olemme valmiit kamppailemaan jokaisen kehitykseen sijoitettavan Venäjän federaation määrärahakopeekan puolesta ja kantamaan vastuun määrärahojen oikeasta hyödyntämisestä ja käytöstä, - Petroskoin rouva kaupunginjohtaja sanoi.

Nikolai Patrushev korosti istunnon puhemiehenä, että Petroskoin kaupungin administraation on lisättävä tuntuvasti ponnistuksiaan aluetasavallan pääkaupungin kunnostamiseksi.

Nikolai Tihonov

Nikolai Tihonov

Todettakoon, että korkea-arvoisten viranhaltijain saapuminen Petroskoihin antoi mahdollisuuden ratkaista yhden monista rahoitusongelmista paikan päällä - Venäjän apulaisurheiluministeri Nikolai Novikov ilmoitti nimittäin, että Petroskoihin toimitetaan marraskuun loppuun mennessä tarvittavat varat federaation budjetista, jotka käytetään urheilukompleksin rakennustyön viemiseksi päätökseen (työt pysähtyivät taannoin varojen puuttumisen vuoksi). Uudessa kompleksissa tulee olemaan keinotekoinen jääkenttä…

Istunnossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti Karjalan tasavallan pohjoisten ja keskipiirien kehitystä. Karhumäen piirin johtaja Nikolai Tihonov totesi, että sysäyksen tasavallan teolliselle kehitykselle saattaisi antaa Puutosin titaani- ja magnetiittimalmiesiintymän hyödyntäminen.

Juri Razumeitshik

Juri Razumeitshik

Kemin ja Belomorskin hallintopiirien tiestöä laajennetaan ja kunnostetaan, jos palataan unohdetun hankkeen toteuttamiseen. Kyseessä on laadittu luonnos valtakunnalliseksi tavoiteohjelmaksi Solovetskin saariston kehittämiseksi. Kemin hallintopiirin johtaja Juri Razumeitshik puhui istunnossa tästä.

Karjalan tasavallan hallintopiirien johtohenkilöt esittelivät siis edustamiensa hallintopiirien kehityshankkeita. Tämän jälkeen puhuneet Venäjän hallituksen läsnä olleet ministerit ilmaisivat kantansa. Niinpä Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoi teki aluetasavallan hallitukselle ehdotukset liittyä sen valtakunnallisen tavoiteohjelman laatimiseen, jonka toteuttaminen saattaisi poistaa kasaantuneet ympäristövahingot Karjalan tasavallan alueelta.

Nikolai Nikiforov

Nikolai Nikiforov

Venäjän viestintä- ja joukkokommunikaatioiden ministeri Nikolai Nikiforov ilmoitti istunnossa, että tasavallasta tulee priorisoitu hallintoalue valmisteilla olevan kehitysohjelman toteuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on turvata kaikille yli viidensadan ihmisen asutuksille huippunopeat viestintälaitteet ja yhteydet. Tasavallan alueelle rakennetaan lisää 9 kantopuhelinverkostoa tukevaa mastoa. Näin turvataan luotettava matkapuhelinyhteys Kola-moottoritien (Pietari - Murmansk) koko pituudella.

Venäjän kuljetusministerin sijainen Nikolai Asaul kertoi tilaisuudessa, että ministeriössä on päätetty siirrättää valtakunnan vastuulle (rahoitettavaksi) Karhumäki - Vologda -tie ja Petroskoi lentoasemalle johtava tien osuus. "Näin Karjalan tasavallan tierahasto säästää 7 miljardia ruplaa ja saattaa käyttää nämä määrärahat piierien ja kaupunkien välisten teiden kunnostamiseen", - kuljetusministeriön korkea-arvoinen edustaja ilmoitti.

Grigori Sarishvili

Grigori Sarishvili

Valtakunnan matkailuviraston varajohtaja Grigori Sarishvili totesi istunnossa, että aluetasavalta omaa suuren matkailun kehittämispotentiaalin. Hän kannatti Aleksandr Hudilaisen taannoista päätöstä perustaa valtiollinen matkailukomitea Karjalan tasavaltaan. G. Sarishvilin sanoman mukaan aluetasavallan osallistuminen valtakunnalliseen tavoiteohjelmaan sisämaanmatkailun kehittämiseksi saattaa houkutella sijoittajain mittavia varoja matkailuinfrastruktuurin rakentamiseksi.

Istuntosalissa

Istuntosalissa

Nikolai Patrushev teki istunnon päätteeksi ehdotuksen perustaa aluetasavallan jokaiseen kaupunkiin ja hallintopiiriin komissiot huolehtimaan Karjalan tasavallan 100-vuisijuhlaan valmistautumisesta itsehallintoelimen alaisessa yksikössä. Komissiot toimisivat hankkeita suunnittelevina ja niiden toteutusta valvomina toimikuntina. Paikalliset juhlatoimikunnat toimisivat valtakunnallisten ja Karjalan tasavallan merkkivuoden puitteissa toteutettavien hankkeiden etenemiseksi alueillaan kaupunkien ja hallintopiirien sosiaalistaloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kaikki hyvät ehdotukset toimintasuunnitelmiin otetaan huomioon, niitä eritellään Valtionkomission työryhmissä.

- Meitä odottaa mittava työ. Me onnistumme hankkeissamme, jos työskentelemme sopuisasti. - Nikolai Patrushev sanoi puhuessaan istunnon päätteeksi Petroskoissa Valtionkomission jäsenille ja Karjalan tasavallan itsehallintoelinten johtajille.

Tekninen tuki
Luotu 6 marraskuuta 2013. Toimitettu 7 marraskuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018