Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Valtionkomissio kannatti toimia Karjalan tasavallan kokonaisvaltaisen sosiaalistaloudellisen kehityksen federaalisen tavoiteohjelman laatimiseksi

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuisijuhlan valtakunnallisen juhlatoimikunnan kolmas istunto pidettiin Moskovassa 24. huhtikuuta Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevin johdolla. Valtakunnallisen komission jäsenet kannattivat toimia Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen kokonaisvaltaisen vuoteen 2020 ulottuvan suunnitelman ja federaalisen ”Karjalan tasavallan kokonaisvaltainen kehitys vuoteen 2020”-tavoiteohjelman konseptin laatimiseksi.

Karjalan tasavallan hallitus ja VF:n aluekehitysministeriö tekivät ehdotuksen erillisen valtakunnallisen tavoiteohjelman laatimiseksi valtionkomission toisessa istunnossa Petroskoissa viime vuoden marraskuussa.

Istuntoon osallistui Venäjän ministeriöiden ja laitosten johtajia, VF:n liittokokouksen, VF:n turvallisuusneuvoston ja liikemiespiirien edustajia. Nikolai Patrushev totesi puhuessaan komission istunnon avajaisissa:

- Juhlatoimikunnan toiminnan päätavoitteena on luoda pohja tasavallan asukkaiden elämän parantamiseksi. Tätä tavoittelevat kaikki tekemämme ratkaisut. Venäjän presidentti Vladimir Putin kannattaa meidän asennettamme. Hän tukee aloitetta Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen pysyvän kehityksen takaamista tavoittelevien kokonaisvaltaisten ja mittavien toimintasuunnitelmien laatimiseksi ja vahvistamiseksi.

Juhlatoimikunnan johtaja korosti, että alustavan asiakirjan ja aluetasavallan kehitysvauhtiin ratkaisevasti vaikuttavaan dokumentin laatijain tulee kiinnittää huomiota mineraaliraaka-ainealan, voimatalouden, kuljetussektorin, teollisuuden, maatalouden, matkailun ynnä muiden tärkeiden alojen modernisoimisen tehtäviin. Näiden sektoreiden kehittäminen tuo tuloja ja palauttaa ajan kanssa budjetteihin investoidut rahat. Hän korosti valtion ja yritysten välisten partnerisuhteiden lujittamisen merkitystä suurhankkeiden onnistumiseksi.

Venäjän aluekehitysministeri Igor Sljunjajev esitteli luonnosta Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen kokonaisvaltaisen tavoiteohjelman konseptiksi. Hän totesi, että kokonaisvaltaisen suunnitelman ja tavoiteohjelman toteuttaminen jouduttaa jo toimivien kansantalouden alojen kehitystä ja uusien sektoreiden luomista sekä nostattaa kansalaisten elintasoa.

Suunnitelmissa on lisätä vuoteen 2020 aluetasavallan kansatuottoa 62 %, teollisuusvalmisteiden tuotantoa - 47 %, maa-, karjatalous- ja jalostustalouden tuotantoa – 19 %, laadukkaiden teiden pituutta on määrä kasvattaa 1,6 kertaa, väestön poismuutto on pysähdyttävä, on lisättävä väestön kasvua vuoteen 2013 verrattuna, elinikäodotteen tulisi kasvaa. Tavoitteena on perustaa kuudessa vuodessa 28 tuhatta uutta työpaikkaa ja lisätä kansalaisten reaalituloja.

- Aluetasavallan sosiaalistaloudellisen kasvuvauhdin lisäämiseksi tuntuvasti on ratkaistava useita ongelmia alkaen kansantalouden kehityshankkeiden toteuttamisesta ja päätyen suotuisan sijoitusilmapiirinluomiseen ja sosiaaliongelmien ratkaisemiseen. Näin laajapohjaista ja kokonaisvaltaista suunnitelmaa olemme laatimassa ensimmäistä kertaa. Valtakunnallisen tavoiteohjelman konsepti sisältää 15 terveysalan, 20 – koulutusalan, 100 – kunnallispalvelualan kohteiden kunnostus- ja rakennussuunnitelmat, - ministeri korosti.

Karjalan aluetasavallan päämies Aleksandr Hudilainen totesi puhuessaan istunnossa, että valtionkomission jäsenten käsiteltäväksi annettu asiakirjaluonnos on eräänlainen aluetasavallan kehitystä jouduttava tiekartta.

Luonnos valtakunnalliseksi tavoiteohjelmaksi on mittava aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlaan valmistutumisen laajan toimenpideohjelman osa. Ohjelma sisältää myös Venäjän hallituksen juhlan merkeissä vahvistaman työsuunnitelman, valtakunnallisten valtiollisten jo toteutettavien tavoiteohjelmien aluetasavaltaa koskevien suunnitelmien olennaisia osia.

Asiakirjaluonnosta laadittaessa huomioitiin aluetasavallan paikallisten itsehallintoelinten tekemät ehdotukset – yhteensä lähes 300 aloitetta.

Juhlatoimikunnan alaisuuteen perustettiin viisi työryhmää. Niiden johtajat ja jäsenet – Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova, VF:n sisäasiainministeri Vladimir Kolokoljtsev, Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijev, maan teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov ja apulaiskuljetusministeri Oleg Belozerov – selostivat toimia valtakunnallisen tavoiteohjelman laatimiseksi ja edustamiensa ministeriöiden ja virastojen osallistumista konkreettisten hankkeiden suunnittelutyöhön.

Veronika Skvortsova ilmoitti, että tasavaltaan rakennetaan vuoteen 2017 mennessä uusi perinataalinen keskus. Hankkeeseen sijoitetaan yli miljardi ruplaa. Toteutetaan muitakin, mm. syöpätautiosastojen kehittämisen hankkeita.

Apulaiskuljetusministeri Oleg Belozerov ilmoitti Petroskoin lentoaseman, tasavallan pääkaupungin rautatieaseman ja rautatieinfrastruktuurin kehityssuunnitelmista. Hän totesi, että niin kutsutun Gogolin sillan (rautatien yli Petroskoissa kulkeva, nykyisin liikenteeltä suljettu) peruskorjaustyöt sekä Sortavalan kautta kulkevan Prääsä – Pietari-tien uusia osuuksia ja Kola-moottoritien osuuksia kunnostetaan ja rakennetaan. Laatokan rannikon kaasun jakeluverkkoa laajennetaan, veden puhdistuslaitteita rakennetaan ja viemäriverkkoja kehitetään. Aluetasavaltaan rakennetaan viisi pienitehoista ja ympäristöystävällistä vesivoimalaa,

Paikallisten itsehallintoelinten tekemien ja työkomissioiden vahvistamien aloitteiden ja hankkeiden joukossa ovat: uuden kuljetussolmun (rauta- ja bussiasemat) perustaminen Petroskoihin, pienlentokenttien kiitoratojen ja navigointilaitteiden uusiminen, merisatamien rakentaminen Vienanmeren rannikkokaupunkeihin, Vologda - Puutosi – Karhumäki –tien sekä Petroskoi – lentoasema –tien ja Puutosi – Kargopolj –tien rekonstruoiminen, sähkövoimalähteiden varmistaminen.

Maan teollisuus- ja kauppaministerin sijainen Georgi Kalamanov sanoi puhuessaan juhlatoimikunnan istunnossa, että johtamansa työryhmän jäsenet olivat tutustuneet Onegan traktoritehtaan osastoihin vieraillessaan Karjalan aluetasavallassa. Hän totesi, että tehtaasta saattaa kehittyä metsäkoneklusteri. – Pystyisimme perustamaan Venäjälle ainutlaatuisen tuotannon valtakunnan budjetin varojen myötävaikutuksella, - apulaisministeri ilmoitti.

VF:n sisäasiainministeri Vladimir Kolokoljtsev kannatti valtakunnallisen tavoiteohjelman luonnoksen tukemista. Hän totesi, että ohjelman puitteissa voitaisiin rakentaa Syväoron rajanylityspaikka, rekonstruoida rautatieasemat Värtsilässä ja Lytässä, jopa rakennuttaa uudet asematilat näille rajanylityspaikoille.

Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijevin johtama niin sanottujen monokaupunkien kehitystä jouduttavan työryhmän jäsenet vierailivat aluetasavallan muita useamman kerran. He keskustelivat paikan päällä paikallisten neuvostojen jäsenten, pienyrittäjäin, paikallisten asukkaiden kanssa aluetasavallan lähes kaikissa hallintopiireissä ja kaupungeissa.

- Jokaisessa asutuksessa (piirikeskuksessa) laadittiin komission jäsenten myötävaikutuksella konkreettisia ehdotuksia kehitysohjelmiksi. Juuri paikallisten itsehallintoelinten virkailijat tietävät parhaiten arkielämän ongelmista. Kaupunkien ja kuntien laatimat ehdotukset saattavat toimia vastaisuudessa kehityksen vetureina hallintopiireissä ja aluetasavallassakin, - R. Nurgalijev sanoi istunnossa.

Aluetasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valmistautumisohjelmaan tehtiin tuntuvia lisäyksiä.

Luonnos kehityskonseptiksi ja valtakunnallisen tavoiteohjelman luonnos toimitettiin helmikuussa maan aluekehitysministeriön käsiteltäviksi. Ministeriön osastoissa on sovittava hankkeiden rahoituslähteistä. Suunnitteilla on tavoite, jonka mukaan noin 70 % tarvittavista sijoituksista saataisiin yksityispääoman varannoista, muu tulisi Venäjän ja Karjalan tasavallan budjeteista. Karjalan tasavallan hallituksen on valittava priorisoidut hankkeet. Aleksandr Hudilainen puhui juhlatoimikunnan istunnossa paikallisen hallituksen viranhaltijain toimista Venäjän ministeriöiden osastoissa hankkeiden rahoittamisen varmistamiseksi.

Aluetasavallan hallitus on laatinut 42 luonnosta yhteistyösopimuksiksi, jotka halutaan toteuttaa yhteistuumin mm. maan kuljetusministeriön ja terveysministeriön, Rosturizm-viraston ja Venäjän tullipalvelun kanssa. Karjalan hallitus allekirjoitti yhteistoimintasopimukset Arkangelin hallintoalueen hallituksen ja Mariprodukst Oy:n kanssa Belomorskin bioteknopuiston luomisesta, Luoteinen kehityskäytävä Oy:n kanssa logistisen ja kuljetushankkeesta, yhteistyösopimuksen VTB Bank Oy:n kanssa yhteisistä toimista terveysalan modernisoimiseksi. Lisäpöytäkirjoja on vahvistettu sopimuksiin Venäjän rautatiet Oy:n ja Gazpromin kanssa.

- Strategisten investoijien toiminta aluetasavallassa lisää epäilemättä aluetasavallan kansantalouden kehityksen vauhtia, - Alekandr Hudilainen korosti.

Renova-yritys on toiminut jo kauan aluetasavallassa. Sen varajohtaja Vladimir Kolesnikov kertoi istunnossa hankkeista, jotka nopeuttavat Karjalan tasavallan siirtymistä ympäristöystävällisiin polttoaineisiin. Kemiin ja Prääsään rakennetaan yrityksen toimesta uusia kattilahuoneita. Petroskoin vedenpuhdistus- ja viemäriverkon 4. vaiheen rakennushankkeesta on sovittu.

AFK ”Sistema” Oy ei ole toiminut aluetasavallassa kauan, mutta sen johtokunnan neuvoston puheenjohtaja Vladimir Jevtushenkov ilmoitti, että Investlesprom-hankkeen toteuttaminen jatkuu. Oy satsaa Karjalan tasavallankin metsäteollisuuteen. Näin paikallinen budjetti saa lisää tuloja.

- Jos aluetasavallassa ratkaistaan kaikki infrastruktuuriongelmat – tiet, maakaasuverkko, kuljetukset – pystymme toteuttamaan muutaman metsäteollisuushankeen, vilkastuttamaan matkailua, tarjoamaan paikallisille ihmisille mukavia työpaikkoja, - Vladimir Jevtushenkov totesi.

Juhlatoimikunnan istunnossa kehotettiin Venäjän aluekehitysministeriötä, VF:n valtionvarainministeriötä, Karjalan tasavallan hallitusta ja työryhmien johtajia jatkamaan toimia Karjalan tasavallan pitkän aikavälin kehityskonseptin hiomiseksi.

Aluekehitysministeri I. Sljunjajev ilmoitti, että myös luonnosta valtakunnalliseksi Karjalan tasavallan kehitysohjelmaksi viimeistellään. Luonnosta kehityskonseptiksi käsitellään Venäjän hallituksen istunnossa. Asiakirja tulisi toimittaa hallitukselle vuoden 2014 kesäkuun 1. päivään mennessä. Muut yksityiskohtaisemmat dokumentit (mm. luonnos federaaliseksi tavoiteohjelmaksi) toimitetaan hallitukselle kuluvan vuoden 3. kvartaalin aikana.

- Molempia asiakirjatekstejä vielä täydellistetään. Työryhmät tekivät mittavan valmistelutyön. Nyt olemme loppusuoralla ja asiakirjojen vahvistamisen jälkeen alkaa suuri työ, - Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen sanoi juhlatoimikunnan istunnon päätteeksi. Venäjän valtiollisen komission eli juhlatoimikunnan seuraava istunto pidetään suunnitelmien mukaan Petroskoissa vuoden 2014 viimeisen kvartaalin aikana.

Tekninen tuki
Luotu 25 huhtikuuta 2014. Toimitettu 28 huhtikuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018