Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuus

    Teollisuus

    Agroteollisuus

    Kulkulaitos

    Viestintä
    informatisaatio


  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Aineellisen tuotannon an tila
Teollisuus

Koneenrakennus

Huolimatta vaikeuksista eräillä alan tuotantolaitoksilla on tasavallan koneenrakennusyrityksessä onnistuttu säilyttämään taloustoiminnan osoittimien myönteinen dynaaminen kehitys ja saavuttamaan tärkeimmät tavoitteet. Koneita ja laitteita tuotettiin v. 2005 125,2% edellisvuoden tasosta ja 160% - vuoden 2001 tasosta.

"Karjalan tasavallan teollisuuden valtion kehittämispolitiikan pääsuuntaukset" - ohjelman mukaisesti on koneenrakennus priorisoituja aloja. Siksi tasavallan hallitus kiinnittää suurta huomiota juuri tämän alan kehittämisongelmiin. Hallitus on solminut partnerisopimukset Petrozavodskmash - yhtymän ja Onegan traktoritehtaan kanssa.

Hallitus puuttuu tarpeen vaatiessa kummassakin osakeyhtiössä ilmeneviin ongelmiin ja tekee kaikkensa tuotannon lisäämiseksi niissä.

Petrozavodskmash Oy on solminut viime vuosina yhteistyösuhteita IVY- maiden ja ulkomaiden muutamiin yrityksiin. Valkovenäjälle toimitetaan paperinvalmistuskone, Tatarstaniin - kalustoa petro- ja kaasuteollisuuskohteita varten, Moskovaan - metron laajentamisessa käytettäviä metalliosia. Neuvotteluja jatketaan Venäjän ydinvoimaministerin tilauksen täyttämiseksi. Kyseessä on erikoisten säilytyskonttien rakentaminen käytetyn ydinpolttoaineen varastointia varten. Tasavallan hallitus on myötävaikuttanut tämän yhtymän kontaktien solmimisessa Arkangelin hallintoalueen tuotantolaitoksiin. Yrityksen kehittämiseksi edelleenkin tarvitaan kooperoinnin laajentamista karjalaistehtaiden kanssa, etenkin sellu- ja paperikombinaattien, joiden konekantaa joudutaan eittämättä uusimaan. Petrozavodskmash on solminut vastaavia sopimuksia "Segezhan sellu- ja paperikombinaatti" Oyj:n ja "Kondopoga" Oyj:n kanssa.

Uusien tilauksien ansiosta on onnistuttu kääntämään tuotanto nousuun vuonna 2005 (136,8% vuoden 2002 tasosta); vuodelle 2006 on saatu hyvinkin tilauksia. "OTZ" Oyj on edelleenkin vaikeuksissa: telaketjujen varassa kulkevilla metsätraktoreilla ei ole suurta kysyntää, sillä niiden tilalle on tulossa ympäristöystävällisempiä pyörätraktoreita mm. ulkomailta. Tehdas tuotti vuonna 2001 654 traktoria, mutta vuonna 2005 - ainoastaan 360 erimallista telaketjukonetta.

Karjalan tasavallan hallitus on vahvistanut erikoisen velvoittavan määräyksen Onegan traktoritehtaan tukemiseksi. Toteutetaan toimia tehtaan elvyttämiseksi.

Viime kolmen vuoden kuluessa on tilanne parantunut "Avangard" - laivanrakennustehdas" Oyj:ssä, Vuoden 2005 tulokset olivat 156% v. 2003 tasosta. Saavutettu volyymi ei ole kuitenkaan antanut mahdollisuutta maksaa yrityksen verorästit (budjettiin on määrä siirrättää 240 miljoonaa ruplaa).

Karjalan koneenrakennusyritysten tukemiseksi on tasavallan verolakiin tehty muutoksia. Karjalan tasavallan Lain N 913-ZRK (hyväksytty 1 marraskuuta 2005) mukaan on metsäteollisuuskompleksin yritysten, telakoiden ja laivankorjausvarustamojen tarpeisiin koneita ja tuotantokalustoa tuottaville yhtymille määrätty huokeampi kiinteistövero - 0,2% (aiemmin se oli ollut 2,2%).

"Karhakos" Oy on toiminut tuloksellisesti vv. 2002 - 2005. Se on tasavallan ensimmäinen yritys, jonka tiloissa tuotetaan sähköjohtosarjoja, elektroni- ja optista kalustoa. Yrityksen ensimmäisen vaiheen käynnistämisestä laskettuna on sen tuotanto kasvanut tähän mennessä 18-keratisesti. Vuonna 2005 tuotettujen valmisteiden arvo käsitti yli 200 miljoonaa ruplaa. Viime vuosina vihittiin yrityksen toinen ja kolmaskin vaiheet. Tuotantoa siis lisättiin huomattavasti, minkä seurauksena syntyi lukuisia uusia työpaikkoja: henkilökunnan lukumäärä kasvoi 7-kertaisesti. Tämän yrityksen mittavan työsuorituksen ansiosta käsitti alan tuotantoindeksi viime vuonna 135%.

Kevyt teollisuus

Kevyen teollisuuden tuotannon (tekstiiliteollisuus ja ompelimot) lisäämiseksi toteutettiin eräitä toimia. Tasavallan alueella ja sen ulkopuolellakin realisoidaan "Torsten"-, "Gerda"-, "Erni"- ja "Petrotekstilj"- ompelimoiden tuotteita. "Severjanka" -ompeluyksikön toiminta elvytettiin, kuten "Karjalaisia kuvioita" - yrityksenkin (entinen "Äänisniemen kirjo-ompelua").

Kevyen teollisuuden yrityksissä on valitettavasti edelleenkin vaikeuksia. Tekstiili- ja ompelutuotteita valmistettiin v. 2005 88,1% edellisvuoden tasosta, nahkavalmisteita ja jalkineita - 39,5%.

Sähkön tuotanto, maakaasun ja veden jakelu

Energiatalous näyttelee poikkeuksellisen tärkeää osaa tasavallan taloudessa. Hallitus valvoo tämän alan kehitystä alinomaa, etenkin viime vuosina, jolloin sitä ryhdyttiin reformoimaan.

Sähköenergian alaa ruvettiin uudistamaan VF:n hallituksen 11 heinäkuuta 2001 vahvistaman "Venäjän federaation voimatalouden rakennemuutoksesta" -päätöksen N 526 ja Venäjän "Sähkövoimataloudesta" - Lain N 35-FZ (hyväksytty 26 maaliskuuta 2004) mukaisesti. Rakennemuutoksen toteuttamisen myötä tavoitellaan voimatalousyritysten toiminnan tehokkuuden tuntuvaa lisäämistä ja investointihoukuttelevuuden edellytysten luomista.

Reformoinnin strategisena tavoitteena on saattaa sähkötalous kestävän kehityksen raiteilla ottamalla käyttöön uusimpia teknologioita ja markkinatalousmekanismeja, minkä seurauksena turvattaisiin luotettava sähkön ja lämpöenergian saanti ja toimittaminen maksukykyisille tilaajille. Hallitus osallistuu välittömästi tasavallan sähköenergiakompleksin reformointiin.

Karjalan tasavallan hallitus perusti marraskuussa 2001 työryhmän turvaamaan "Karelenergo" Oyj:n reformointi niin, että tasavallan erikoisuudet ja edut eivät unohtuisi. Kesäkuussa 2002 solmittiin kolmikantasopimus energia-alan ("Karelenergon") uusimiseksi Karjalan tasavallan hallituksen, "Venäjän JeES" Oy:n ja "Karelenergo" Oy:n kesken.

"Karelenergo" Oyj:n reformponnin ensimmäinen vaihe vietiin päätökseen: osakeyhtiö jaettiin osiin ja ulkoistettiin eräät toiminnot.

On muodostettu ja rekisteröity "Karjalan energianmyyntiyritys" Oyj, "Karenenergo", Oyj ja "Alueellinen regeneroiva yritys N 1" Oyj:n "Karelski" - filiaali. Sähkö- ja energiajärjestelmän reformoinnin kuluessa kuluttajille toimitettiin sähköä luotettavasti. Sähkön kulutus kasvoi vuodesta 2002 14,8% ja käsitti v, 2005 8655 miljoonaa kWh.

Reformoinnin toista vaihetta toteutetaan vuonna 2006 - on fuusioitava yritykset regioonien tasolla.

Tasavallassa valmistauduttiin vuonna 2005 kuntatason energetiikan reformointiin.

Tämän asian hoitamiseksi on Karjalan tasavallan hallituksen 8 huhtikuuta 2005 antamalla määräyksellä N 89r-II perustettu erikoinen työryhmä antamaan metodologista ja juridista apua paikallisille itsehallintoelimille. Työryhmään kuuluu tasavallan ministeriöiden ja valtionkomiteain johtajia ja Karjalan tasavallan alueellisen Voimatalouskomission spesialisteja.

Reformointitoimien ohella jatkettiin sähköjärjestelmän kehittämistä. Voimatalouskohteisiin investoitiin vv. 2002 - 2005 1,1 miljardia ruplaa. Laatokan rannikkoseudulla sijaitsevia pienvesivoimaloita rekonstruoitiin Hämekoskella, Ignoilassa ja Suur-joella. Kontupohjan vesivoimalan rekonstruointia jatkettiin. Sähkön jakeluverkostoa laajennettiin. On rakennettu ja rekonstruoitu noin160 kilometriä korkeajännitelinjoja. Sähkön saanti varmistettiin Kipasa, Luusalmen kylässä, Ylä-Vasinassa, siirtymällä energian toimituksiin keskitetyistä lähteistä.

Karjalan tasavallan hallituksen ja Gazpromin kesken solmitun sopimuksen puitteissa vietiin päätökseen Petroskoi - Kontupohja - kaasujohdon rakentaminen. Maakaasun asuntoihin ulottuvan jakeluverkoston laajentamista jatkettiin Petroskoissa, teollisuuslaitosten kattilahuoneita uusittiin käyttämään kaasua energian tuotannossa. Petroskoi - Kontupohja - kaasujohdon tuntumassa oleviin muutamiin asutuksiin (Meliorativnyi, Uusi Vilga, Shuoju, Berjozovka, Jänispelto) rakennetaan vastaisuudessa sivujohdot.

Energian kulutuksen supistamiseksi toteutetaan uusimpien teknologioiden ja säästävän kaluston soveltamista Karjalan tasavallan hallituksen 15 maaliskuuta 2004 antaman energian säästämistä tavoittelevan vuoteen 2006 ulottuvan Määräyksen N 119r-II mukaan.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 18 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018