Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristöasiat


    Metsät

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maan käyttö

    Ekologia

  Päätteeksi

Luonnonresurssien tila ja ympäristöasiat
Ekologinen tilanne

Ekologinen tilanne on edelleenkin vakaa Karjalan tasavallassa.

Kielteisiä ympäristötekijöitä on sellaisissa hallintopiireissä, joissa toimii sellu- ja paperitehtaita sekä metallurgian tuotantolaitoksia. Suuret kombinaatit saastuttavat vesistöjä, ilmaa, maita. Suurimpia ympäristöhaittoja on teollisuuskeskuksissa -- Petroskoissa, Segezhassa, Kostamuksessa, Kontupohjassa ja Nadvoitsan asutuksessa.

Suurimpien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ja luonnonresurssien hyödyntämiseksi järkevästi on Karjalan tasavallassa vahvistettu täsmäohjelma "Karjalan tasavallan ekologia ja luonninresurssit vv. 2004 - 2010".

Tämän ohjelman puitteissa on toteutettu hankkeita 38 sopimuksen mukaan 10,4 miljoonan ruplan arvosta ja vuonna 2005 - 37 sopimuksen mukaan 4,6 miljoonan ruplan arvosta.

Karjalan tasavallan hallitus julkisti virallisen selostuksen ympäristön tilasta tasavallan alueella v. 2004. Vuonna 2005 toteutettiin Karjalassa Ekologiapäiviä ja "Luontopuistokatselmus".

Toteutetuista ympäristönsuojelutoimenpiteistä huolimatta on tasavalassa ekologisia ongelmia. Niistä mainittakoon:

  • Äänisen ja Laatokan, Vienanmeren, Nuosjärven ja Ondajärven altaan, Suojoen, Neglinka- ja Lososinka-jokien saastuneisuus, sillä näihin vesistöihin pääsee puhdistamattomia jätevesiä, juomaveden tarpeen epätäydellinen tyydyttäminen;
  • varojen riittämättömyys ympäristönsuojeluohjelmien toteuttamiseksi kaupunkien ja maalaiskuntien asuin- ja kunnallistalousyksiköissä;

Jätevesien puhdistuslaitteet tarvitsevat kunnostusta, uusilla laitteilla varustamista. Viemärijärjestelmien puhdistuslaitteet vanhenevat. Paikallisten itsehallintoelinten käytössä ei ole kuitenkaan kapasiteettia näiden ongelmien poistamiseksi. Jäte- ja viemärivesiä ei puhdisteta riittävästi. On olemassa vaurioiden syntymisen vaara.

Tasavallan kuuden hallintopiirin alueella ei ole ollenkaan jätevesipuhdistuslaitteita. Saastunet vedet virtaavat suoraan järviin ja jokiin, joista otetaan juomavettä (Kemi, Belomorsk, Karhumäki. Puutosi, Louhen ja Kalevalan asutukset).

Ongelmana on öljytuotteita sisältävien jätteiden käsittely ja säilöntä. Tällaisia jätteitä kuljetetaan kiinteiden talousjätteiden kaatopaikoille. Tasavallan alueella ei ole yhtäkään kaatopaikkaa öljytuotteita sisältäville jätteille.

Tärkeimpiä tehtäviä ympäristöongelmien poistamiseksi:

  • viemäriverkoston puhdistuslaitteiden rakentaminen Kemiin, Belomorskiin, Karhumäkeen, Puutosiin, Kalevalaan ja Louhen asutukseen;
  • tasavallan ja paikallisten budjettien käyttö olemassa olevien kaupungeille ja kunnille kuuluvien puhdistuslaitteiden kunnostamiseksi;
  • pk-yritysten saaminen mukaan talousjätteiden jalostamiseen;
  • öljytuotteita sisältävien jätteiden käsittely ja vaarattomiksi tekeminen;
  • resursseja säästävien ympäristöystävällisten teknologioiden laajempi käyttö tuotannossa.

Ympäristönsuojelutoimien lisäksi on tasavallan hallitus kiinnittänyt huomiota luonnonsuojelulainsäädännön noudattamisen valvomiseen, tätä koskevan valtionpolitiikan harjoittamiseen ja ekologisen turvallisuuden lisäämiseen. Tasavallan virkailijat sekä VF:n vastaavien keskuselinten tasavallan alueella toimivat osastot laajentavat yhteistoimintaa kansalaisjärjestöjen ja median kanssa ympäristöongelmien ratkaisemiseksi, tilanteen pitämiseksi aisoissa.

Venäjän luonnonsuojeluviraston Karjalan osaston ilmoittaman mukaan tehtiin vv. 2002 - 2005 696 tarkastusta ympäristölakien noudattamisen varmistamiseksi. on saatu selville 1960 lainrikkomusta. 559 rikkomuksen seuraukset poistettiin. Kirjallisia huomautuksia oli annettu yhteensä 1677, joista "siivoustoimiin" ryhdyttiin 805 tapauksessa (48%).

On kirjattu 248 sakkoa (vuonna 2005 -- 210) luonnonresurssien käyttösääntöjen rikkomisesta 1717,8 tuhannen ruplan arvosta. Valtion kassaan maksettiin 1046,18 tuhatta ruplaa (66% maksattavaksi määrätystä summasta).

Venäjän Punaiseen kirjaan kirjattujen ja kansainvälisellä lainsäädännöllä suojeltavien harvinaisten eläinlajien ja kasvien kauppaamisen ehkäisemiseksi tehtiin erikoismyymälöiden pistotarkastuksia. Valtion ympäristövirastot suorittavat esitutkintaa ennen kuin annetaan toimilupia hyödyllisten kaivannaisten louhimiseksi, kalanviljelylaitosten perustamiseksi, geologisten tutkimusten käynnistämiseksi, riistan pyynti- ja kaatolupien myöntämiseksi, kalastupien antamiseksi, biologisten resurssien hyödyntämiseksi, maanparannustöiden käynnistämiseksi.

Erikoisesti suojeltavia alueita johdetaan valtiollisin menetelmin. Karjalan tasavallan alueella on suojeltavia alueita yhteensä 955,09 tuhatta ha (5,5% koko tasavallan alueesta). On 264 suojeltavaa kohdetta, mm. kaksi valtion luonnonsuojelualuetta, kaksi kansallispuistoa, yksi luontopuisto, 109 luonnonmuistomerkkiä. Suojeltavia alueita ja kohteita on tasavallan kaikissa hallintopiireissä.

Suojelukohteiden lukumäärää lisätään. "Kymikoski" - luontokohteelle tulisi myöntää arvokkaan kohteen status Kalevalan kansallispuistossa. "Syrovatka" - luontokohdetta suojellaan Kemin hallintopiirissä. muistomerkin

Venäjän federaation hallitus antoi 23 toukokuuta 2001 määräyksen N 725-r, joka edellyttää kansallispuiston perustamista Kalevalan hallintopiirin alueelle. "Kalevala" - kansallispuiston luomista koskevat asiakirjat on jo toimitettu Venäjän hallitukselle. On pidetty seminaareja luonnon resursseja hyödyntävien yritysten työntekijöille muutoksista Venäjän ympäristölainsäädännössä koskien uusia vaatimuksia maanuumenien ja vesistöjen käytössä, vesirakennelmien turvallisuuden parantamisessa, luonnon suojelemisessa Karjalan tasavallan alueella.

On tehostettu yhteistoimintaa omatoimisten ympäristöjärjestöjen kanssa ("Karjalan vihreiden yhdistys", SPOK).

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 22 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018