Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
 
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2007

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnon resurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Tulokset 2007

Kansainvälinen ja regioonien välinen yhteistyö

Karjalan tasavallan hallitus toteutti vuonna 2007 kuten edellisenäkin kautena valtuuksiensa puitteissa Venäjän presidentin vuotuiseen maan tilaa koskevaan Venäjän federaation liittokokoukselle annettuun selostukseen sisällytettyä tehtävää, joka tavoittelee rajaregioonien muuttamista Venäjän naapurimaihin yhteistyösuhteiden kehittämisen tukikohdiksi. Kansainvälisen kanssakäymisen resursseja käytettiin tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen edellytysten parantamiseksi. Federaation ja kansainvälisellä tasolla tehtiin tunnetuksi tasavallan mittavimpia kehityshankkeita, jatkettiin työskentelyä federaalisten virastojen parissa tulli- ja rajainfrastruktuurin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Karjalassa toteutettiin vuonna 2007 100 voittoa tavoittelematonta kansainvälistä hanketta yhteiseltä arvoltaan yli 5 miljoonaa euroa.

Karjalan tasavalta toimi kaksi vuotta puheenjohtajana regionaalisessa Barentsin euro-arktisessa neuvostossa (BEAR -neuvosto), mikä paransi osaltaan tasavallan mahdollisuuksia tällä alueella harjoitettavassa kansainvälisessä kanssakäymisessä ja joudutti Karjalan imagon parantamista Venäjän rajatasavaltana.

On vahvistettu Barentsin nuoriso-ohjelma. Venäjän luoteisvyöhykkeen parlamentaarinen yhdistys sai tarkkailijan statuksen BEAR -neuvostossa. Karjalan Barents-infopisteen toimintaa jatkettiin. Venäjän federaation toimiessa puheenjohtajamaana EABR -neuvostossa lähetettiin ehdotuksia Venäjän ulkoministeriöön, Venäjän regioonien ministeriöön, VF:n presidentin täysivaltaiselle edustajalle luoteisessa federaalisessa piirikunnassa. Ehdotukset hyväksyttiin pääpiirteissään.

Kolmivuotisen EU:n "Hyvä naapuruus - Euregio Karelia" -raja-alueyhteistyöohjelman puitteissa toteutettavat hankkeet hyväksyttiin kilpailuttamisen jälkeen. Regioonit saivat ensimmäistä kertaa valita itse tehtyjä rahoitushakemuksia, mikä lisäsi tulevien hankkeiden sosiaalis-taloudellista merkitystä. Karjalan alueella toteutettiin 21 EU:n hanketta (rahoitus - 1,5 miljoonaa euroa). 70% näistä hankkeista vaikuttavat tavalla tai toisella talouteen: logistiikka, uudet teknologiat, perustan luominen uusien yritysten syntymiselle, matkailun kehitys, voimatalous. Karjalan tasavallan edustajia on laajan ohjelman työryhmissä ja johtamiselimissä, hankkeiden etenemistä tarkkaillaan ja monitoroidaan (mm. hankkeet "Barents Link forum" ja "Syväoron rajanylityspaikan kehitys").

Yhdessä Venäjän ja Suomen valtuutettujen ministeriöiden kanssa laadittiin käytännöllisesti katsoen aivan uusi EU:n "Karelia" -ohjelma, joka tavoittelee rajan pinnassa olevien alueiden välisen kanssakäymisen tehostamista vuoteen 2013. Aluetasavallan hallituksen edustajia osallistui hanketta laatineen työryhmän istuntoihin, minkä seurauksena Karjalan intressit otettiin huomioon ja täten saatiin uusia mahdollisuuksia niiden hankkeiden toteuttamiseksi Karjalassa, joita EU:n rahoittaa. Ohjelmaa aletaan täyttää vuoden 2008 toisella puoliskolla. EU investoi 23,2 miljoonaa euroa. Talouden kehitystä näin pönkitetään, lisätään turvallisuutta valtakunnan rajalla, tehostetaan toimia ympäristön suojelun, terveydenhuollon, kulttuurin ja koulutuksen aloilla, tuetaan paikallista itsehallintoa ja kansalaisyhteiskuntaa. Karjalan tasavallan hallitus on lähettänyt hakemuksia Liittoneuvostoon, Venäjän ulkoministeriöön, Venäjän regioonien ministeriöön, VF:n presidentin täysivaltaiselle edustajalle luoteisessa federaalisessa piirikunnassa ohjelman puitteissa toteutettavien hankkeiden kanssarahoittamiseksi Venäjän budjetista. Tällaista rahoitusmenetelmää käytetään ensimmäistä kertaa ja venäläisvaroja pitäisi saada 11.6 miljoonaa euroa. Ohjelmaa käsiteltiin julkisesti.

Karjalan tasavallan hallituksen ehdotuksesta hyväksyttiin Venäjän toivelistaan Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa (Venäjän, EU:n, Norjan ja Islannin yhteinen politiikka) seuraavat hankkeet: Barents Link ja Syväoron kansainvälisen rajanylityspaikan ja siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen. Parhaillaan laaditaan Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa harjoitettavan yhteistyön uutta konseptia logistiikan ja kulkulaitoksen alalla.

Venäläis-suomalaisen raja-alueyhteistyöryhmän toiminnan puitteissa vuonna 2007 toteutettiin tasavallan alueella 23 hanketta. Suomen hallitus sijoitti niihin 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 toteutetaan 22 hanketta. Niistä on päästy sopimukseen Suomen ulkominiteriön kanssa (sijoituksia Suomen budjetista vähintään 1,37 miljoonaa ruplaa).

Suomen Oulun läänin kanssa tehdyn yhteistyömuistion (2007-2008) puitteissa toteutettiin "Venäläis-suomalainen taidekaravaani" -hanke, pidettiin matkailuseminaareja, harjoitettiin veteraanijärjestöjen yhteistyötä. Euregio Karelian puitteissa jatkettiin yhteistyötä Suomen kolmen maakuntaliiton kanssa. Federaation tasolla sai kannatusta mittava hanke, jonka puitteissa valokaapeli asennetaan Kostamuksen ja Kuhmon välille. Laajakaistayhteys on hyvin tärkeä viestinnän muoto rajan kummankin puolin toimiville yrityksille. Viestintäinfrastruktuurin kehittäminen houkuttelee epäilemättä sijoittajia. parantaa kaupankäynnin mahdollisuuksia ja jouduttaa etäopiskelua korkeakouluissa. Kahden naapurimaan välisestä monipuolisesta viime vuosien yhteistyöstä, sen historiasta ja mittavista aikaansaannoksista tällä alalla kertoo "Karjala ja Suomi. Valtakunnanrajalta yhteistoimintaan" -näyttely Karjalan kotiseutumuseossa. Euregio Karelian puitteissa harjoitettava kanssakäyminen sai hyvän arvosanan Venäjän ulkoministeri S. Laurovilta hänen osallistuessaan Venäjän ulkoministeriön alaisuudessa toimivan Venäjän subjektien johtajain Neuvoston istuntoon, joka pidettiin Kurskissa 26 joulukuuta 2007.

Tasavallan hallitus on solminut yhteistyösopimukset Ruotsin Västerbottenin läänin ja Norjan Tromssan läänin hallitusten kanssa vuosille 2007-2009. Ruotsalaiset rahoittavat mm. Ruotsalais-karjalaisen businesskeskuksen toimintaa Petroskoissa vuosina 2007-2009 (noin 2 miljoonaa ruplaa vuosittain). Pidettiin kansainvälinen konferenssi, jossa käsiteltiin yhteistyötä Ruotsin kanssa voimatalouden ja kunnallisinfrastruktuurin kehittämisen alalla. Ruotsin ja Karjalan tasavallan välistä yhteistyötä on määrä tehostaa rakennusalalla, voimataloudessa ja kunnallisinfrastruktuurin alalla. Västerbottenin läänin kanssa toteutettiin 9 yhteishanketta ja Tromssan läänin - 10. Tämän lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston myötävaikutuksella toteutettiin viittä hanketta.

Karjalan tasavallan talous-, kulttuuri- ja yhteiskuntaelämässä olivat melkoisina tapahtumina viime vuonna pidetyt Unkarin kaupallis-taloudellisen valtuuskunnan (johtajana Unkarin hallituksen pääministerin hallinnon valtiosihteeri Gilian Derdj) vierailu Petroskoissa, USA:n päivät Petroskoissa, Kiinan kulttuuripäivät. Karjalassa vieraili Moskovassa ja Pietarissa toimivien diplomaattisten edustojen valtuuskuntia. Tasavallassa kävi Suomen, Latvian, Eestin, USA:n, Unkarin, Kiinan, Tanskan, Saksan, Espanjan, Intian ja Azerbaidzhanin edustajia sekä Suomen, Ruotsin, Norjan, Liettuan, Italian ja Kiinan maakuntien valtuuskuntia.

Tasavallan hallituksen toiminta Venäjän FSB:n rajapalvelun parissa johti siihen, että Venäjän FSB oli laatinut ja julkisti 11 huhtikuuta 2007 käskyn rajavyöhykkeen linjan määräämisestä uudella tavalla Karjalan tasavallassa. Aikaisemmin suunnitellun rajavyöhykkeen pinta-alaa supistettiin tuntuvasti ja rajavyöhykkeen ulkopuolella jäi kymmeniä asutuksia ja kyliä, mikä helpottaa paikallisten asukkaiden liikkumista rajan tuntumassa. Aikaisemmin suunnitellun vyöhykkeen ulkopuolelle jäivät Kostamus, Kalevala, Kiestinki, Pääjärvi, Lietmajärvi, Repola, Porajärvi, Laatokan rannikko sekä radan asemavälit Pietari - Petroskoi ja Pietari - Kostamus. Uusi viranomaisten päätös parantaa tasavallan investointi-ilmapiiriä, jouduttaa matkailun ja Karjalan ulkosuhteiden kehitystä talouden alalla, tehostaa aluetasavallan sisäistä talouselämää ja se palvelee kansalaisten etuja. Rajakysymyksiä pohtivan neuvoa-antavan neuvoston erikoisistunnossa käsiteltiin lainsäädännön noudattamista rajavyöhykkeen Karjalan osuudella ja sen tuntumassa.

Venäjän FSB:n rajapalvelun komentajain kanssa käydyissä neuvotteluissa saatiin tuki aloittelee, joka tavoittelee Värtsilän ja Lytän rajanylityspaikkojen kunnostamista ja laajentamista federaalisen "Valtakunnan raja" -ohjelman puitteissa.

Seitsemän tilapäistä rajanylityspaikkaa saivat oikeuden palvella myös viisuminvaraista liikennettä, mikä lisää matkustusmukavuutta. 45 karjalaista ulkotaloussuhteita ylläpitävää yritystä saivat rajahallinnolta luvan toteuttaa tilapäisten rajanylityspaikkojen myötävaikutuksella 170 kauppasopimusta. Suojärven hallintopiirissä avattiin uudelleen taannoin suljettu Kuolismaan tilapäinen rajanylityspaikka. Karjalan hallitus toimitti rajahallinnolle ehdotuksen viiden nykyisin toimettomana olevan tilapäisen rajanylityspaikan sulkemiseksi tarpeettomina.

Karjalan hallitus toteutti näin ollen vuonna 2007 tehtäviään kansainvälisen ja lähialueyhteistyön kehittämiseksi Barents-suunnalla, Suomen, Ruotsin ja Norjan maakuntien sekä Unkarin kanssa kehitettävän kanssakäymisen alalla. Lähiaikoina toteutettavat hankkeet saavat taatusti rahoitusta. Fedraation ministeriöiden kanssa on päästy ratkaisuihin, joiden seurauksena Karjalan intressit on hyvin esillä Venäjän kansainvälistä kanssakäymistä ohjailevissa virastoissa. Monet karjalan hallituksen ehdotukset saivat tukea valtakunnallisella tasolla.

Karjalan hallitus aikoo toimia määrätietoisesti vuonna 2008 edellä mainituilla aloilla, mm. uusien kansainvälisten kuljetusväylien perustamiseksi ja avaamiseksi, uusien kansainvälistenkin rajanylityspaikkojen avaamiseksi. Tätä jouduttavat Venäjän toiminta puheenjohtajamaana Barents-neuvostossa, yhteistyösopimus Unkarin talous- ja kulkulaitosministeriön kanssa sekä muistiot, jotka ohjailevat kontakteja Itä-Suomeen ja Oulun lääniin.

Tasavallan suomalais-ugrilaiset kansat osallistuivat vuonna 2007 edustajiensa kautta regiooninen välisiin tilaisuuksiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Karjalan ja Leningradin hallintoalueen hallitusten välisen yhteistyösopimuksen puitteissa osallistuivat Vepsän kulttuuriseuran edustajat ja Vepsän kansankuoro vepsäläisten perinteelliseen "Elonpu" ("Elämän puu") -kansanjuhlaan Leningradin alueella ja "Enar'ne ma" ("Kotimaa") -juhlaan Vologdan alueella. Karjalan tasavalta oli hyvin edustettuna suomalais-ugrilaisten kansojen "Shumbrat, fenno-ugria" -kulttuurifestivaaleilla, jotka pidettiin viime vuoden heinäkuussa Mordvan tasavallassa.

Kansainvälistä ja Venäjän regioonien välistä kulttuuriyhteistyötä tehostettiin vuonna 2007.

Kansainvälinen "Karjalan puurakennustaide. Italian, Suomen, Venäjän ja Ukrainan yhteishanke" -seminaari pidettiin tammikuussa Italiassa Firenzessä. Siinä päätettiin käynnistää italialaisten ja karjalaisten kunnostajain yhteistyö vanhan talonpoikaisarkkitehtuurin arvokkaiden kohteiden restauroimiseksi Aunuksen hallintopiirin Suuri Selkä -kylässä. Yhteisvoimin halutaan osallistua EU:n rahoittamiin alaa koskeviin hankkeisiin.

Kinnan kansantasavallan vuotta vietettiin Venäjällä ja hankkeen puitteissa pidettiin Kiinan kulttuuripäivät Karjalassa. Junjnanj provinssin laulu- ja tanssiyhtye esitti konsertteja, pidettiin Kiinan elokuvapäivät, järjestettiin "Muinaisia kiinalaisia pronssituotteita" -näyttely, "Sopuisa Kiina -pyrkimyksiä ja haaveita" ja "Vaikutelmia Kiinasta" -valokuvanäyttelyt.

Suomi on kuitenkin Karjalalle lähin ja strateginen yhteistyökumppani kulttuurihankkeiden alalla. Viime vuonna järjestettiinkin jo mainitsemamme kulttuuritempaus "Venäläis-suomalainen kulttuurikaravaani". Paikalliset itsehallintoelimet osallistuivat siihen antaumuksella, järjestettiin 8 seminaaria koulutuksen, terveydenhuollossa, sosiaaliturvan, nuorisopolitiikan, urheilun ja kulttuurin aloilla työskenteleville. Seminaareissa oli läsnä 340 asiantuntijaa. Kultturikaravaanarit pitivät matkansa puitteissa 31 konserttia Suomessa ja Karjalassa (yleisöä - yli 14 tuhatta ihmistä).

Lokakuussa 2007 pidettiin Petroskoissa ensimmäistä kertaa Barents-maiden nukketeatterifestarit. Esityksiin osallistui 14 teatteriryhmää Venäjältä, Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Eestistä. Ne esittivät näytelmiään 27 kertaa. Kolme esitystä (Eesti, Islanti, Petroskoi) nähtiin suorissa televisiolähetyksissä IV kansainvälisten "Teatteriseitti" -nettifestivaalien puitteissa.

Barents-yhteistyön puitteissa pidettiin Petroskoissa suomalais-ugrilainen "Otava" -nuorisotapahtuma eli folkloorejuhla. Siihen osallistui kansantaideryhmiä Karjalasta, Murmanskin alueelta, Komin aluetasavallasta, Jamalo-nenetsien autonomisesta piirikunnasta, 17 saamelaista artistia Norjasta, Suomesta ja Ruotsista.

Huhtikuussa 2007 aloitettiin Euregio Karelian puitteissa kansainvälisen "Karjalan käsityöesineverkko" -hankkeen toteuttaminen. Karjalan tasavallan Belomorskin, Kemin ja Aunuksen hallintopiireissä kehitetään käsityötaitoja ja tuotetaan kilpailukykyisiä muistoesineitä paikallisista raaka-aineista. Yhteistyöhanke tukee kestävää sosiaalis-taloudellista kehitystä Karjalan hallintopiireissä.

Kantele -yhtye osallistui XVII kansainvälisiin "Eurofolkloore - 2007" -festivaaleille Slovakian Banska-Bystritsassa. Se kävi vierailuilla Tatarstanissa, Bashkortostanissa, Mari-Elissa, Tsheljabinskissa, Magnitogorskissa, Murmanskin alueella.

Karjalaiset tasokkaat taideryhmät niittävät mainetta aluetasavallan ulkopuolellakin: Karjalan tasavallan valtiollinen sinfoniaorkesteri esiintyi menestyksellä Italiassa, Onego-niminen venäläinen kansansoitinorkesteri vieraili Uralilla, kansansoitinorkesteri "Ekspromt" kävi Saksassa, kansallinen teatteri ja nukketeatteri esiintyivät Moskovassa ja Pietarissa.

Tekninen tuki
Luotu 25 maaliskuuta 2008. Toimitettu 7 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018