Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

  Talouspolitiikka

    Talouspolitiikka

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Informatisointi

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Talouspolitiikka

Karjalan tasavallan hallituksen talouspolitiikka nojautuu aluetasvallassa aikaisemmin vahvistettuihin strategisen suunnittelun asiakirjoihin: Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kohityksen staregiaan vuoteen 2020, Karjalan tasavallan vuoteen 2012 ulottuvaan sosiaalis-taloudellisen kehityksen konseptiin ja Karjalan tasavallan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vuoteen 2010 ulottuvaan ohjelmaan. Mainittujen strategisten asiakirjojen toteuttamista monitoroidaan tarkoin.

Talouselämässä olivat 2008 priorisoituina toimet karjalaistalouden tehokkuuden lisäämiseksi, innovatiivisen toiminnan tehokkuuden lisääminen, aluetasavallan investointihoukuttelevuuden lisääminen, valtion budjetista liikenevien määrärahojen tuloksellisen hyödyntämisen turvaaminen ja luonnonresurssien järkiperäinen ja tehokas käyttö.

Tasavallan talouspolitiikan priorisoitujen suunnitelmien toteuttamista jatkettiin kehityksen strategisten ja taktisten suuntausten puitteissa.

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi jatkettiin toimia Venäjän valtaelinten parissa Karjalan tasavallan etujen suojelemiseksi valtakunnallisten kehityshankkeiden puitteissa. Keskukseen toimitettiin seuraavia ehdotuksia:

  • erikoisvyöhykkeiden (nopeamman kehityksen alueiden) perustamiseksi Karjalan tasavaltaan ja valtakunnallisen infrastruktuurin kohteiden rakennuttamiseksi näiden vyöhykkeiden alueelle niiden kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi tehokkaasti;
  • priorisoitujen vuoteen 2020 ulottuvien hankkeiden rahoittamiseksi aluetasavallassa;
  • konseptuaalisia ehdotuksia Luoteisen federaalisen piirikunnan strategisen pitkän aikavälin sosiaalis-taloudellisen kehitysohjelman luomiseksi;
  • ehdotukset optimaalisen tullitariffipolitiikan puitteiden vahvistamiseksi jouduttamaan Karjalan tasavallan tuottajain tehokkaampaa toimintaa ja houkuttelemaan sijoittajia.

Venäjän keskusvirastoihin lähetettiin ehdotuksia Venäjän federation pitkän aikavälin sosiaalis-taloudellisen kehityksen tavoitteiden regioonien kehityksen lukuun. Asiakirjaa luodaan Venäjän vuoteen 2020 ulottuvan kehityskonseptin puitteissa.

Tehdyn työn tuloksena tasavaltaan ollaan luomassa kahta nopeamman kehityksen priorisoitua vyöhykettä, joiden puitteissa on määrä sijoittaa enemmän metsäteollisuuskompleksin ja matkailun kehittämiseen. Venäjän valtakunnallisen kehityksen hankkeisiin hyväksyttiin ehdotukset rautatie- ja sähköverkoston kehittämiseksi Karjalan tasavalassa. Karjalaisvirkailijainkin tarmokkaan toiminnan tuloksena lykättiin tuonnemmaksi suunnitteilla olleiden korkeiden puun vientitullien ottaminen käyttöön.

Karjalan tasavallan investointi-ilmapiirin parantamiseksi toteutettiin toimia Karjalan tasavallan hallituksen investointipolitiikan pääsuuntausten (2007-2010) puitteissa. On tehty joitakin muutoksia aluetasavallan lakiin "Investointipolitiikan tukeminen valtion taholta Karjalan tasavalassa". On laadittu säännöstö, jonka mukaisesti monitoroidaan investointihankkeiden toteuttamisen kulkua Karjalan tasavallassa. Rakennuskohteita sijoitetaan aluetasavaltaan nojautuen Karjalan tasavallan aluekehityksen pääkaavan suosituksiin.

Tasavaltaan on perustettu innovatiivisen infran pääkohdat: alueellinen innovatiivinen kompleksi ja Petroskoin yliopiston IT-puisto, Ukko -innovaatiokeskus, Venäjän tiedeakatemian Karjala tiedekeskuksen alainen innovaatio- ja teknologiakeskus, Karjalan tasavallan businesshautomo. On perustettu kymmeniä aktiivisesti innovaatioiden hyödyntämisen alalla toimivaa yritystä.

Talouspolitiikkaa toteutetaan ohjelmaluoteisten hankkeiden puitteissa. On olemassa konkreettisia ja kokonaisvaltaisia vuoriteollisuuden, metsäteollisuuskompleksin, agroteollisuuden, investointipolitiikan, asuinrakennusalan, teiden kunnossapidon, pienyrittäjyyden kannattamisen, asuin- ja kunnallistalouden modernisoinnin ohjelmia. Matkailukohteiden sijoittamisen ja alan infrastruktuurin pitkän aikavälin kehityksen pääkaava on jo olemassa aluetasavallassa.

Pk-yritysten tukemiseksi on vahvistettu Karjalan tasavallan laki "Pk-yrittäjyyden Karjalan tasavallassa kehittämisen joistakin kysymyksistä". On laadittu luonnos regionaaliseksi pk-yrittäjyyden kehitysohjelmaksi vuoteen 2014.

Kulkulaitosinfrastruktuuria kehitetään määrätietoisesti, sillä tieverkoston laajentuminen mahdollistaa uusien raaka-ainelähteiden tehokkaamman hyödyntämisen, matkailun laajentamisen jne. Karjalan tasavallan hallitus laajentaa Venäjän regioonien välisiä talous- ja kauppasuhteita, tehostaa kaikkinaisesti kansainvälistä ja lähialueyhteistoimintaa. Sekin parantaa Karjalan tasavallan kansantalouden toimintamahdollisuuksia.

Viime vuonna täytettiin taktisia tehtäviä tasavallan teollisuustuotannon potentiaalin säilyttämiseksi vuoden 2007 tasolla laajan kansainvälisen talous- ja finanssikriisin vallitessa. Suurta huomiota kiinnitettiin ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseen vuoden 2008 toisen puoliskon aikana reaalisektorissa puhjenneiden negatiivisten trendien yhteydessä.

Karjalan tasavallan hallitus laati toimintaohjelman vaikean talous- ja finanssitilanteen riskien eliminoimiseksi. Suunnitelman puitteissa toteutetaan 62 hanketta vakaan tilanteen säilyttämiseksi tasavallassa, muutamissa teollisuussektoreissa ja joillakin toiminnan aloilla.

Yritysten omistajain, johtajain ja niiden talousosastojen päälliköiden avulla monitoroitiin tilannetta yrityksissä ja eriteltiin saatavia tietoja viikoittain. Laadittiin toimenpideohjelmia ajankohtaisten ongelmien poistamiseksi, työyhteisöjen säilyttämiseksi, uusien tilausten hankkimiseksi.

Karjalan tasavallan hallitus aikoo jatkaa vuonna 2009 kriisinvastaisia toimia ja toteuttaa kaikki suunnitellut sosiaaliset sekä jouduttaa puolestaan työehtosopimusten noudattamista kokonaisuudessaan.

Tasavallan suurimpien työnantajain kanssa solmitaan yhteistoimintasopimuksia finanssikriisin seurausten voittamiseksi ja sosiaalisen kanssakäymisen jatkamiseksi. On vahvistettu Karjalan tasavallan strategisesti tärkeimpien tuotantolaitosten luettelo, johon kuuluu yli 200 yritystä. Niille annetaan tukea valtion taholta.

Tekninen tuki
Luotu 30 maaliskuuta 2009. Toimitettu 29 huhtikuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018