Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Talouspolitiikka

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen kehitys

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Talouspolitiikka

Karjalan tasavallan hallituksen talouspolitiikkaa ohjailevat aluetasavallassa vahvistetut strategisen suunnittelun asiakirjat: Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen strategia vuoteen 2020, Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen konsepti vuoteen 2012 ja Karjalan tasavallan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ohjelma vuoteen 2010.

Karjalan tasavallan hallitus monitoroi mainittujen asiakirjojen sisällön toteuttamisen kulkua. On valmisteltu muutoksia Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen strategiaan vuoteen 2020 (alempana - strategia) ottamalla huomioon muutokset Venäjän federation sosiaalis-taloudellisen kehityksen konseptissa vuoteen 2020 .

Mainittujen asiakirjojen valossa ovat aluetasavallan taloudessa priorisoituja seuraavat tavoitteet: aluetasavallan kansantalouden tehokkuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen, tuotannon modernisointi ja diversifikaatio, infrastruktuurin kehittäminen, innovatiivisen toiminnan aktivoiminen, regioonin investointihoukuttelevuuden lisääminen, valtion budjetista toteutettavien sijoitusten hyödyntämisen tehokkuuden lisääminen ja luonnon resurssien järkevä hyödyntäminen.

Vuonna 2009 tapahtui kriisi: markkinatilanne huononi, suhdanteet muuttuivat negatiivisiksi, energian kuluttajanhinta nousi, luottolainojen saannin ehdot muuttuivat (luottolainat kallistuivat), laivavarojen saatavuus muuttui ongelmaksi. Tämä johti tuotannon tason alenemiseen ja tilanteen huononemiseen koko kansantaloudessa.

Karjalan tasavallan hallitus toteutti suunnitelmallisesti toimia sosiaalis-taloudellisen tilanteen pitämiseksi stabiilina, tasavallan talouspotentiaalin säilyttämiseksi ja perustan luomiseksi tulevaa kehitystä varten.

"Karjalan tasavallan hallituksen tilanteen vakiinnuttamista kansantaloudessa ja sosiaalielämässä tavoitelleen sekä kriisinjälkeisen kehityksen turvaamista varmistaneen vuoden 2009 toimintasuunnitelman" mukaisesti harjoitettiin vuonna 2009 erikoista priorisoitua talouspolitiikkaa.

Karjalan tasavallan hallituksen vuoden 2009 toimintaohjelmaan sisällytetyt toimenpiteet toteutettiin tilanteen vakiinnuttamiseksi taloudessa ja sosiaalialalla, kriisinjälkeisen kehitysvauhdin turvaamiseksi.

Karjalan tasavallan hallituksen kriisinvastaistentoimien ohjelma vuodelle 2009 vahvistettiin aikoinaan. Se edellytti toimia talouden reaalisektorin ja finanssi- sekä budjettijärjestelmän tukemiseksi, työpaikkojen lukumäärän säilyttämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi, kriisin torjumiseksi kaupungeissa ja hallintopiireissä.

Strategisen suunnittelun puitteissa, ottaen huomioon kriisin negatiiviset seuraukset, lisättiin huomattavasti yhteisiä koordinoituja toimia valtakunnallisten valtiovaltaelinten kanssa. Venäjän presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimiva täysivaltaisen edustajan apparaatin kanssa tehtävää työtä tehostettiin tuntuvasti maan presidentin Venäjän federation Liittokokoukselle esittämään vuotuiseen tilannekatsaukseen sisällytettyjen tehtävien täyttämiseksi Karjalan tasavallan alueella. Viranhaltijoille toimitettiin seuraavat ehdotukset:

  • toiminta Venäjän alueiden kehittämiseksi maailmanlaajuisen finanssilaman seurausten ohittamisen olosuhteissa
  • Venäjän federation hallituksen toimista maan subjektien sosiaalis-taloudellisessa tilassa havaittavien erilaisuuksien poistamiseksi
  • huomautuksia luonnoksesta toimintasuunnitelmaksi (Venäjän) Pohjolan alueiden sosiaalis-taloudellisen kehityksen valtiollisen tukemisen konseptin puitteissa
  • ehdotukset luonnollisten monopolien tuotteiden ja palvelujen hintojen (tariffien) pienentämiseksi
  • huomautuksia tullitariffipolitiikasta ja ongelmasta, joka koskettelee vientiin menevän puutavaran (valtion määräämiä) tullauspaikkoja

Mainitun toiminnan seurauksena teki maan hallitus päätöksen olla toistaiseksi korottamatta puutullimaksuja, Karhumäen tulliasemalle myönnettiin oikeus tullata vientiin menevää puutavaraa, Karjalan tasavallan tullipiirin alueella toimiville kaikille tulliasemille myönnettiin oikeus tullata vientiin menevää syväjalostettua puutavaraa.

Federaalisten virastojen pyynnöstä monitoroidaan tilannetta tasavallassa ja lähetetään raportit kerran viikossa, kuukaudessa ja kvartaalissa. Samalla tiedotetaan operatiivisesti toimista tasavallassa kriisin eliminoimiseksi.

Tasavallan suurimpien teollisuusyritysten toiminnan turvaamiseksi ja finanssikriisin seurausten voittamiseksi solmittiin viime vuonna 14 sopimusta Karjalan tasavallan hallituksen ja tällaisten tuotantolaitosten kesken. Sosiaalisten partnerisopimusten noudattamista valvottiin tarkoin.

Karjalan tasavallan talouden stabiiliuden varmistamisen ja kriisinvastaisten toimien laatimisesta huolehtineen hallituskomission 11 istuntoa pidettiin toimintakertomuskaudella. Niissä käsiteltiin kriisinvastaisen ohjelman täyttämisen kulkua.

Viime vuonna toteutettiin erillisiä ohjelmia vuori-. metsä- ja agroteollisuuskompleksien kehittämiseksi, investointipolitiikan tehostamiseksi, asuntotuotannon lisäämiseksi, tiestön kunnon parantamiseksi, pk-yrittäjyyden tukemiseksi, asuin- ja kunnallistalouden modernisoimiseksi.

Karjalan tasavallan hallituksen investointipolitiikan Suunnitteiden puitteissa on hallitus onnistunut alentamaan vuodelle 2010 kriisiriskitasoa investointitoiminnassa.

Hallitus joudutti viime vuonna mahdollisuuksiensa mukaan toimia tasavallan matkailupotentiaalin tekemiseksi tunnetuksi suurten matkamessujen myötä. Karjalan tasavallan matkailukalenterin toteuttamista tuettiin kaikkinaisesti ja vuoden 2009 matkailualan suunnitteet toteutettiin valtion tuella.

Saatiin ylimääräistä rahoitusta (Venäjän budjetistakin) pk-yritysten tukemiseksi. Pk-yritysten luottorahoituksen varmistamiseksi luotiin Karjalan tasavallan Takuurahasto.

Esikaupunkiliikenteen ja kaupunkien sekä piirikeskusten välisen julkisen liikenteen pönkittämistoimet johtivat kansalaisten tähän palveluun kohdistuneen epätyydytyksen poistamiseen. Paikallisilla ilmareiteillä jatkettiin liikennettä (lentomatkustajain määrä säilyi samana vuoteen 2008 verrattuna), lentoreittejä tullaan lisäämään regioonien kesken sekä paikallisestikin.

Luonnos kilpailun Karjalan tasavallassa kehittämisen ohjelmaksi on jo laadittu. Asiakirjaluonnosta vielä käsitellään ja sitä tullaan täydellistämään ottaen huomioon kaikkien niiden tahojen (mm. paikallisten itsehallintoelinten valtuutettujen ja virkailijain ) mielipiteet, jotka ovat kiinnostuneet monopolien aseman muuttamisesta palvelujen ja tuotteiden tarjonnan lisäämisen myötä.

Vuoden 2009 ensimmäisen kvartaalin aikana alkanut tuotannon tuntuva supistuminen finanssi- ja talouslaman vuoksi pysähtyi myöhemmin hallituksen täsmällisten toimien ansiosta. Tärkeimpiä valmisteita tuotettiin koko vuoden tulokset ottaen huomioon kuitenkin melkoiset määrät ja tämä trendi jatkuu vuonna 2010.

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee hallitus turvaamaan Karjalan tasavallan talous- ja sosiaalikehityksen Ohjelman (vuoteen 2010) toteuttamisen. Samalla laaditaan uusi Karjalan tasavallan talous- ja sosiaalikehityksen keskiaikavälin Ohjelma.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 28 huhtikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018