Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Talouspolitiikka

    Investoinnnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen kehitys

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Investointipolitiikka

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi vuonna 2009 regionaalisen investointipolitiikan toteuttamista, politiikan, jonka priorisoituja tavoitteita ovat aluetasavallan investointikiinnostavuuden lisääminen parantamalla Karjalan tasavallan "sijoitusimagoa", aluetasavallan resurssipotentiaalin tekeminen laajemmin tunnetuksi, valtiollisen tuen antaminen sijoittajille, jotka toteuttavat investointihankkeitaan Karjalan tasavallan alueella, uusien (finanssi)resurssien saaminen kansantalouden kehittämiseksi.

Investointilinjan noudattamista jouduttiin toteuttamaan vaikeissa talouslaman olosuhteissa: alueen investointikehitystä koskevia suunnitelmia jouduttiin muuttamaan ja kehitystavoitteita arvioimaan uudelleen kriisiriskien vähentämiseksi. Karjalan tasavallan hallituksen vuosien 2007 - 2010 investointipolitiikan Pääsuunnitteita muutettiin ja laadittiin uudistetut (supistetut) sijoitustoimet tasavallan investointipotentiaalin ylläpitämiseksi.

Investointihävikin minimoimiseksi toteutti tasavallan hallitus joitakin toimenpiteitä: valtiontukien myöntämistoimia tehostettiin sijoittajain pönkittämiseksi; laadittiin säännöstö, jonka puitteissa Karjalan tasavalta myöntää valtiollisia takuita sijoitushankkeille; määriteltiin tasavallan pankkiyhteisön toimet maailman kriisinvastaisten ponnistusten onnistumiseksi, mm. investointihankkeiden rahoittamisen säännöt aluetasavallan valtiollisten takuiden myötävaikutuksella ja jo myönnettyjen korkolainojen palauttamisehtojen muuttamisen eliminoimiseksi; hankkeiden tarjouskilpailut toteutettiin vuonna 2009 ja saatiin Venäjän federation budjetista valtakunnallisten tavoitehankkeiden ja valtakunnallisten osoitteellisten sijoitusohjelmien puitteissa 2,2 miljardia ruplaa paikallisten kehitysohjelmien täyttämiseen.

Karjalan tasavallan "investointi-imagon" eli sijoitustoiminnan suotuisan ilmapiirin kohentamiseksi harjoitettiin alueen marketing -politiikkaa.

On nähnyt päivänvalon vielä yksi päivitetty analyyttinen tiedotusjulkaisu "Investointi-Karjala" venäjäksi ja englanniksi. Se sisältää DVD -levykkeen liitteenä, jossa on sähköisessä muodossa tarkkoja tietoja Karjalan aluetasavallan sijoitus- ja innovaatiohankkeista ja paikallisista kehitysvaiheessa olevista innovatiivisista kentistä.

"Karjalan tasavalta tarjoaa sijoittajille" -nettipalvelinta eli Web-saittia on päivitetty alinomaa ja sen muotoa sekä sisältöä parannettu. Palvelimen "Sijoitustoiminta" -osiossa on nyt uusi osasto nimeltään "VF:n budjettirahoituksen saantimahdollisuudet". Palvelimella on uutisosasto, jota päivitetään säännöllisin väliajoin. Mainitun saitin "Hanke etsii sijoittajia" -osion tietokantaa eli tietopankkia on kasvatettu: siinä on nykyisin informaatiota 30 innovatiivisesta ja sijoitushankkeesta, jotka tarvitsisivat rahoitusta.

Palvelimen tekemiseksi tunnetuksi toteutettiin muutamia toimia: http://petrozavodsk. ru -portaaliin sijoitettiin saitin banneri, tasavallan investointipalvelinta mainostetaan Yandex. Direct -formaatissa, "Karjalan tasavaltaa tarjoaa sijoittajille" -nettisivustoa mainostettiin (erillisen presentaation muodossa) Moskovassa "Softool 2009" -messuilla. Tällainen tunnetuksi tekemisen toiminta on johtanut siihen, että saitilla kävijäin määrä kasvaa alinomaa: vuonna 2008 heitä oli 11,7 tuhatta, mutta vuonna 2009 jo 18 tuhatta (kasvua 1,5 kertaa).

"Maan pääoma" - nimisen nettijulkaisun Venäjän federation kauppa- ja teollisuuskamarin myötävaikutuksella vuoden 2008 tulosten pohjalta tekemän ratingtutkimuksen tulosten mukaan on Karjalan tasavalta investointimarkkinoittensa avoimuuden kriteerien mukaan 7. sijalla valtakunnan 83 regioonin joukossa.

Tasavallan hallitus jatkoi toimia regioonin investointipotentiaalin esittelemiseksi eri keinoin.

Moskovassa elokuussa 2009 pidettyjen Karjalan tasavallan Päivien puitteissa esiteltiin alueen suurhankkeita (Belomorskin syväsataman rakennussuunnitelmat Vienanmerellä, lämpöeristelaattojen tuotanto basaltista, hedelmä- ja marjajalosteiden mahdollinen tuotanto Petroskoissa, monitoiminäyttelykeskuksen rakentaminen Petroskoin kulttuurikeskuksen yhteyteen).

Viime syyskuussa pidetyssä kansainvälisessä "Sotshi - 2009" -investointifoorumissa esiteltiin Petroskoin vedenpuhdistamon rakennuttamisen toisen vaiheen mahdollisuuksia. Siellä sinetöitiin sopimus Venäjän aluekehitysministeriön kanssa VF:n Investointirahaston budjettivarojen käytöstä mainitun hankkeen toteuttamiseen.

"EuroVenäjä" -foorumin projektin puitteissa (Petroskoi, marraskuu 2009) käsiteltiin venäläis-suomalaisen "Teknologiakylä" -hankkeen kohtaloa. Samalla vaihdettiin mielipiteitä ehdotuksista, jotka tavoittelevat teknopuistojen kehittämistä jouduttavien "ankkuriyritysten" perustamista.

Tasavallassa toimii tutkimus- ja monitorointijärjestelmä (investointitoiminnan kehityksen trendejä monitoroidaan erittelyä varten, investointihankkeiden toteuttamisen kulkua tasavallan alueella monitoroidaan ja seurataan uusien työpaikkojen määrän kasvua regioonissa toteutettavien investointihankkeiden myötä).

Virastojen välinen työryhmä, joka houkuttelee toiminnallaan sijoituksia Karjalan tasavaltaan, työskentelee Karjalan tasavallan hallituksen pääministeri Pavel Tshernovin johdolla. Viime vuonna pidettiin työryhmän 12 istuntoa, joissa käsiteltiin 25 laitoksen ja yrityksen sijoitushankesuunnitelmia. Niistä mainittakoon "Norit" Oy:n hanke (Puutosin megahanke), EES FSK Oy:n Karjalan filiaalin aloite korkeajännitelinjan rakennuttamiseksi Karjalan alueen kautta Kuolan atomivoimalan (Murmanskin hallintoalue) ja Ondan vesivoimalan välille, "Karjalan marja" Oy:n suunnitelma rakennuttaa marjanjalostamo Petroskoin tuntumaan, "Zapkarelles" Oy:n ehdotus rakennuttaa huonekaluosien ja pellettien tuotantoyksikkö Suojärven hallintopiiriin, "SvedWood Karelia" Oy:n hanke huonekalutehtaan rakennuttamiseksi Kostamukseen, "Kalevala" DOK" Oy:n suunnitelmat aloittaa Äänisrannan hallintopiirissä uusimallisten lastulevyjen tuotanto, "Venäjän rautatiet Oy:n filiaalin - Lokakuun rautateiden Petroskoin ratajakson ehdotus rautatieinfrastruktuurin rekonstruoimiseksi Karjalan tasavalassa.

Vuonna 2009 solmittiin sijoittajien kanssa muutama yhteistoimintasopimus:

  • Muistio yhteistoiminnasta luonnonvarojen hyödyntämiseksi ja rautatieinfrastruktuurin rekonstruoimiseksi (Karjalan tasavallan päämiehen ja VRT Oy:n filiaalin - Lokakuun rautateiden päällikön sekä Karhumäen hallintopiirin Lobskoje-5 Oy:n pääjohtajan vahvistama)
  • Sopimus kanssakäymisestä ja yhteistyöstä Karjalan hallituksen, Kostamuksen kaupunkipiirin ja Karjalan masuunipelletti Oyj:n kesken
  • Sopimus strategisesta kanssakäymisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä Karjalan hallituksen, Petroskoin kaupunkipiirin ja ranskalaisen San Goben Rakennustuotanto Rus Oyj:n kesken

Sijoitustoiminnan stimuloimiseksi eli kannustamiseksi jatkettiin paikallisen lainsäädännön hiomista niiltä osin, jotka kostellevat ja säätävät valtion tukien myöntämistä investoijille, jotka jatkavat hankkeittensa toteuttamista Karjalan tasavallan alueella.

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi toimia pankkikorkojen osittaiseksi kuolettamiseksi budjetistaan niistä pankkilainoista, joita käytetään aluetasavallassa jatkuvien sijoitushankkeiden toteuttamisen rahoittamiseen. Vuonna 2009 maksettiin tukia tässä muodossa yhteensä 3,2 miljoonan ruplan arvosta seitsemälle yritykselle. Pankkilainojen investointihankkeisiin käytetty summa käsitti viime vuonna 187 miljoonaa ruplaa.

"Nitro-Sibirj Nord Grup" Oy sai valtion takuita "Nitro-Sibirj Nord Grup Oy:n Karjalan tasavallan ja Suomen alueella olevien aktiivojen yhdistäminen integroidun hallintojärjestelmän soveltamiseksi" -nimisen innovatiivisen hankkeen toteuttamiseksi.

Valtio stimuloi investointitoimintaa mm. myöntämällä verohelpotuksia Karjalan tasavallassa sijoitushankkeita toteutettavia yrityksiä koskevan suosituimmuusperiaatteen pohjalta. Vuodeksi 2009 oli solmittu mm. seuraavia investointisopimuksia:

  • "Kalaranta" Oy, "Toimivan kirjolohiviljely-yksikön laajentaminen" -hanke
  • "Karelprirodresurs" Oy, "Avolouhoksen rakentaminen kiven murskaus- ja lajittelulaiteineen "Suur-Uja" -esiintymälle sepelin tuottamiskesi teholtaan 1 500 tuhatta tonnia vuosittain" -hanke
  • "Äänisrannan vuoriteollisuusyritys" Oy, "Avolouhoksen rakentaminen kiven murskaus- ja lajittelukoneineen gabbro-diabaasien "Tshezhavaara" -esiintymällä"

Toimintakertomuskauden loppuun mennessä lakkasi toimimasta "Karhakos" Oy:n kanssa (3. vaihe) solmittu investointisopimus - verohelpotuksia kun saa myöntää enintään viideksi vuodeksi ja mainittu sopimus ilo sinetöity vuonna 2004

Vuoden 2010 tammikuun 1. päivänä oli Karjalan tasavallassa voimassa 15 investointisopimusta, joiden mukaisesti sijoittajille oli myönnetty verohelpotuksia.

Tasavallan pankkisektori näyttelee melkoista osaa uusien finanssiresurssien saamiseksi aluetasavallan kansantalouden hyväksi.

Luottolainoja myöntävien laitosten ja Karjalan tasavallan hallituksen välistä rakentavahenkistä yhteistyötä jatkettiin vuonna 2009 tasavallan pankkiyhteisön osallistumiskesi kriisinvastaisiin toimiin.

Finanssiresurssien saamiseksi mukaan toteuttamaan investointihankkeita oli laadittu vetoomuksia pankeille, "Rosnano" -korporaatiolle, allekirjoitettu yhteistyösopimus "Vneshekonombank" - valtion omistaman korporaation kanssa.

Investointiprosessien aktivointi Karjalan tasavallassa jouduttaa vakuutusyhtiöiden varojen sijoittamista hankkeisiin. Varoja kerätään tehostamalla vakuutustoimintaa aluetasavallassa, jonka hallitus teki tuloksellista työtä aluetasavallassa toimivien vakuutuslaitosten parissa. Viime vuonna jatkoi toimintaansa komissio, jonka tehtävänä on kehittää finanssipalvelujen markkinoita Karjalan tasavallassa.

Tasavallan virastojen välisen federaalisten ohjelmien täyttämiseksi perustetun komission neljä istuntoa pidettiin viime vuonna. Niissä käsiteltiin valtakunnallisten kehitysohjelmien aluetasavallassa toteuttamista koskettelevia kysymyksiä, mm. federaalisiten tavoiteohjelmien ja valtakunnallisten rahoitusohjelmien puitteissa saatavien rahasummien hyödyntämistä koskevien sopimusten luonnoksia, jo saatujen varojen käyttöä, tavoitteita vuosille 2010 - 2012 rahoituksen mahdolliseen saannin osalta (varoja kun tarvitaan valtakunnallisten täsmäohjelmien puitteissa ja Venäjän Investointirahaston varoilla ylläpidettävien aluetasavallassa olevien kohteiden rakentamiseen ja hoitamiseen).

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 28 huhtikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018