Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


    Politiikka

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ympäristö

  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Luonnonvarojen hallinnan ja hyödyntämisen alalla harjoitettu politiikka, ympäristönsuojelu

Karjalan tasavallan alueella on rikkaita luonnonvaroja ja paljon hyödyllisiä kaivannaisia. Aluetasavallan hallitus pyrkiikin luoda suosuisia juridisia edellytyksiä tämän omistamamme potentiaalin hyödyntämiseksi järkevästi ja tehokkaasti kansantalouden tarpeisiin. Kyseessä on paikallisten metsien, mineraalien, vesistöjen ja bioresurssien järkevä käyttö ja toiminta, joka takaa kansalaisten perustuslailla turvatun oikeuden terveelliseen ympäristöön.

1. tammikuuta 2009 voimaan asunut Federaalisen (valtakunnallisen) metsätalousviraston 22.12.2008 käsky ¹ 403 "Metsänhoitoalueiden lukumäärästä Karjalan tasavallassa ja niiden rajoista" edellytti 17 metsänhoitoalueen (lestnitshestvo) luomista aletasavaltaan uusien sääntöjen perusteella. Näin perustettiin 17 valtionlaitosta huolehtimaan metsistä Karjalassa. Laitosten henkilökunta käsittää yhteensä 1150 työntekijää (metsänhoitajia, metsävahteja jne.).

Karjalan tasavallalle myönnettyjen valtuuksien puitteissa hoiti aluetasavallan hallitus maanuumenien hyödyntämisen alalla mm. toimilupien (yleishyödyllisiä kaivannaisia sisältävien maa-alueiden käyttöön liittyviä) myöntämiseen liittyviä tehtäviä, suoritti toimilupaehtojen noudattamisen monitorointia, joudutti uusiutuvien raaka-aineiden varantojen lisäämistä, pönkitti kaivosteollisuutta mm. sallimalla uusien vuoriteollisuusyritysten perustamisen.

Valtakunnallisen lainsäädännön vaatimusten puitteissa tehtiin vuonna 2009 muutoksia Karjalan tasavallan lakiin "Karjalan tasavallan maanuumenten hyödyntämisen joistakin kysymyksistä", jotta paikallinen lainsäädäntö ja alan normisto ei olisi ristiriidassa VF:n lakien kanssa. Hyväksyttiin:

  • Karjalan tasavallan hallituksen päätös (20.01. 2010) ¹ 6-P "Yleishyödyllisten kaivannaisten hyödyntämisestä niiden yritysten omien tarpeittensa tyydyttämiseksi, jotka ovat suorittamassa geologisia tutkimuksia ja käyttävät yleishyödyllisiä kaivannaisia tai toimiluvalla suorittavat geologisia tutkimuksia ja louhivat kaivannaisia niiden alueiden reajoissa, joista on mainittu lisenssissä, joka liittyy Karjalan tasavallan alueella toteuttavaan tekniseen hankkeeseen"
  • muutokset sääntöihin, joihin nojautuen luodaan lupien myöntämisohjelmaa koskien geologisia tutkimuksia yleishyödyllisten kaivannaisten löytämiseksi ja niiden myöhempää käyttöä, paikallisen merkityksen omaavien maanalaisten kohteiden; jotka eivät liity hyödyllisten kaivannaisten käyttöön, rakennuttamista aluetasavaltaan
  • muutokset Metodologiseen asiakirjaan, jonka perusteella lasketaan sellaisten kertamaksujen määrä, jotka tulisi suorittaa maanuumenten käytöstä tiettyjen toimilupaan sisällytettyjen ehtojen täyttyessä
  • Venäjän luonnonvaraministeriön ja Karjalan tasavallan hallituksen 30.04.2009 antamalla päätöksellä ¹ 22- r/143r-P Karjalan tasavallan yleishyödyllisten kaivannaisten lajiluettelo
  • yleishyödyllisten kaivannaisten geologisten tutkimusten ja käytön sallivien toimilupien Karjalan tasavallan myöntämisohjelma vuodelle 2010.

Karjalan tasavallan hallitus toteuttaa federaalisen lainsäädännön puitteissa valtuuksien mukaisesti toimia vesistöjen suojelemiseksi ja hyödyntämiseksi. Venäjän federaation hallitus oli valtuuttanut aluetasavallan hallituksen toimimaan tämän alan ainakin kolmessa sektorissa (kattaen federaation omistuksessa olevat vesistöt): aluetasavallan hallituksella on oikeus luovuttaa tällaisia vesistöjä tai niiden osia käyttöön; valvoa mainittujen vesistöjen hyödyntämistä ja suojella niitä; ryhtyä toimiin vesien negatiivisen ympäristövaikutuksen torjumiseksi (ennaltaehkäisemiseksi) ja ympäristöön tehdyn vesivahingon (tulvat) seurausten poistamiseksi. Näihin tarkoituksiin oli tasavallalle varattu vuonna 2009 liittovaltion budjetista 12 916,3 tuhatta ruplaa.

Tasavallalla on valtuuksia hoitaa myös maanomistussuhteiden juridisia asioita. Ongelmien ratkaisemiseksi hyväksyttiin 25.03.2009 Karjalan tasavallan laki ¹ 1277-ZRK "Karjalan tasavallan erikoisista erinomaisesti tuottavista maista". Sen avulla halutaan säilyttää maatalouden piirissä tuottavia maita (niitä ei esimerkiksi saa myydä/jakaa rakennustontteina halukkaille), suojella tällaisten maiden laatuja (toteuttamalla toimia tuottoisuuden ja laadun ylläpitämiseksi), taata niiden järkevä käyttö. On vahvistettu hallituksen ohjeet mainitun lain noudattamiseksi aluetasavallassa.

Luonnos Karjalan tasavallan laiksi " Viljelymaiden, paitsi VF:n omistamia viljelymaita, muihin kategorioihin siirrättämistä koskevan mallihakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävien selitysasiakirjojen luettelosta" on hyväksytty toisessa käsittelyssä.

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 25 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018