Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


    Politiikka

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ympäristö

  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Maiden tila ja maankäyttö

Valtion maarekisterin tietojen mukaan oli aluetasavallassa 1. tammikuuta 2010 maita 18 052 tuhatta hehtaaria, mm. valtion, kaupunkien ja kuntien omistuksessa - 99,77%, kansalaisten omistuksessa (yksityisomistuksessa) - 36 tuhatta hehtaaria eli 0,2%, yritysten - 5 tuhatta hehtaaria eli 0,03%. Osa valtion ja kuntien (kaupunkien) maista on henkilöiden ja yritysten käytössä vuokralla toistaiseksi, on saatu perintönä ja sitä käytetään ilman ajallisia rajoituksia maksutta tai vuokramaana.

Maiden jakautuminen ryhmittäin osoittaa, että eniten maata on metsämaina eli metsien peitossa - 80,5% ja vesistöjen ryhmään kuuluvia maita (saaret) on 15%. Erikoisesti suojeltavien alueiden maat käsittävät 1,6%, varamaat - 0,7%, teollisuuden, kulku- ja viestintälaitosten, radio- ja televisiokohteiden, informatiikan laitosten (ADSL/laajakaistaverkot, esimerkiksi), avaruuskojeiden toiminnan turvaamistukikohteiden, voimatalouden sekä puolustusvoimien yksiköiden ym. käytössä - 0,9%, kaupunkien, taajamien, kylien, asutusten maat - 0,4%. Viljelymaat käsittävät 1,2% Karjalan tasavallan pinta-alasta. Maa- ja karjatalousmaat käsittävät yhteensä 210,3 tuhatta hehtaaria, joista peltomaat - 68,7 tuhatta hehtaaria. Kaikkien viljeltävien maiden pinta-ala käsitti tasavallassa vuonna 2009 39,8 tuhatta hehtaaria eli 96,7% edellisvuoden tasosta.

Karjalan tasavallan hallitus kiinnitti vuonna 2009 huomiotaan maiden hallinnan alalla ennen kaikkea maiden käytöstä maksettavien ei-verollisten maksusuoritusten turvaamiseen ajoissa, maiden tehokkaaseen hyödyntämiseen (valtuuksiensa puitteissa), maan valtionomistuksen rajaamiseen niillä palstoilla ja niillä alueilla, jotka kuuluvat valtakunnan lainsäädännön mukaan Karjalan tasavallalle.

1. tammikuuta 2010 kuului Venäjän federaatiolle Karjalan tasavallan alueella 2413 tonttia ja maapalstaa yhteiseltä pinta-alaltaan 16290 tuhatta hehtaaria, Karjalan tasavallan omistuksessa oli 1192 tonttia ja maapalstaa (20,6 tuhatta hehtaaria), kaupunkien ja hallintopiirien (kuntien) omistuksessa oli 292 tonttia (0,28 tuhatta hehtaaria).

Maiden hallinnan tehostamiseksi ja valtuuksien jakamiseksi oli tasavallan hallitus jatkanut vuonna 2009 vastaavan lainsäädännön täydellistämistä.

Vahvistettiin 25.03.2009 annettu Karjalan tasavallan laki ¹ 1277-ZRK "Erikoisesti arvokkaista/tuottavista viljelymaista Karjalan tasavallan alueella". Se tavoittelee viljelymaiden pinta-alan supistumisen ehkäisemistä, viljelymaiden suojelua ja niiden järkevää sekä tehokasta hyödyntämistä. Vahvistettiin Karjalan tasavallan hallituksen päätökset: (16.06.2009) ¹ 163-P "Erikoisesti arvokkaiden tuottavien viljelymaiden luettelon (rekisterin) luomisen Ohjeiden vahvistamisesta, maiden, jotka sijaitsevat Karjalan tasavallan alueella ja kuuluvat maatalousmaiden ryhmään, ja joiden käyttö muuhun kuin viljelytarkoitukseen on ehdottomasti kielletty" sekä Karjalan tasavallan hallituksen toimeksianto (1.07.2009) ¹ 271r-P "Erikoisesti arvokkaiden/tuottavien Karjalan tasavallan alueella sijaitsevien maatalousmaiden ryhmään kuuluvien viljelymaiden luettelon (rekisterin) vahvistamisesta, maiden, joiden käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty".

On hyväksytty toisessa käsittelyssä luonnos Karjalan tasavallan laiksi "Sen hakemuksen sisällöstä, joka koskee maatalousmaiden, paitsi Venäjän federaation omistamia, siirrättämistä muihin ryhmiin ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista".

VF:n "Maatalousmaiden käytöstä" -lain mukaan jatkettiin toimintakertomuskaudella toimia heitteille jääneiden Shungan ja Karhumäen entisten valtiontilojen työntekijäin yhteisessä omistuksessa olevien maiden rajaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Näin merkittiin rajat 266 pastalle (3398 hehtaaria), Vuonna 2009 tunnusti Karjalan tasavallan hallitus aluetasavallan oikeuden omistaa Pyhäjärven tila Oy:n heitteille jääneitä peltomaita.

Omistusoikeuden rajaamistarkoituksessa piirrettiin ja vahvistettiin niiden tonttien rajat, joilla sijaitsee Karjalan tasavallan omistuksessa olevia kiinteistöjä (yhteensä 28).

Yhdessä paikallisten itsehallintoelinten kanssa jatketaan rakennustonttien ja vapaiden tonttien rekisterin ylläpitämistä mahdollisten investointihankkeiden tarpeisiin. Rekisteriin kuuluu myös federaation omistamia vapaita tontteja.

Jatkettiin toimia "Automatisoidun tonttien ja kiinteistöjen hallinnan informaatio/tietokonejärjestelmän" soveltamiseksi Venäjän federaation subjektin tasolla.

Jatketaan toimia kiinteistöjen ja vapaiden tonttien saamiseksi niin sanottuun siviilikäyttöön. Karjalan tasavallan hallitus oli myöntänyt henkilöille ja yrityksille: omistukseen - 391 tonttia, mm. maksutta käyttöön määräajaksi - 6 tonttia, määräämättömäksi ajaksi - 26, vuokralle annettiin 275 tonttia.

Hallitus pitää tonttien antamista vuokralle suosittuna maankäytön muotona.

1. tammikuuta 2010 oli henkilöiden ja yritysten vuokraamina 43,3 tuhatta hehtaaria valtionmaita. Mainittuna päivänä oli rekisterissä tietoja 30056 vuokrasopimuksesta, mm. vuonna 2009 oli solmittu 2587 sopimusta valtiontonttien vuokraamisesta.

Karjalan tasavalta sai maaliskuussa 2007 oikeuden hallita Petroskoin kaupunkipiirin alueella olevia niitä maita, joiden omistuspohja on epäselvä. 1. tammikuuta 2010 oli sellaisia maita henkilöiden ja yritysten käytössä (vuokralla) 770 hehtaaria. Rekisterissä oli vuoden ensimmäisenä päivänä tietoja 3227 tonttien vuokrasopimuksesta, joista vuonna 2009 oli solmittu 333 sopimusta. Vuonna 2009 saatiin tonttien vuokramaksuja 122,2 miljoonaa ruplaa (suunnitteen ollessa 111 miljoonaa ruplaa).

Karjalan tasavalassa saatiin vuonna 2009 tonttien ja maapalstojen vuokraamisesta eri tahojen budjetteihin maksuja 294,8 miljoonaa ruplaa, mm. Karjalan tasavallan budjettiin - 48,2 miljoonaa ruplaa (kasvua vuoden 2008 tuloksesta 4,2%).

Tulojen kasvu valtiontonttien vuokraamisesta johtuu velkaantuneiden tehokkaammasta etsinnästä ja velkojen perimisestä perintätoimistojen myötävaikutuksella, vuokramaksujen saattamisesta realistisemmalle tasolle, maiden hallintatoiminnan kontrollin tehostamisesta.

Tonttien myynti/realisointi on vielä yksi budjettien täyttämislähde.

Tasavallassa myytiin vuonna 2009 yhteensä 1512 tonttia ja maapalstaa (889,6 hehtaaria) 252, 6 miljoonan ruplan arvosta.

Karjalan tasavallan tulot tonttien realisoinnista vuonna 2009 käsittivät 28,5 miljoonaa ruplaa (1,3 kertaa enemmän kuin vuositavoite oli edellyttänyt).

On huutokaupattu oikeuksia solmia maapalstojen/tonttien vuokrasopimuksia:

  • yksi melko iso rakennustontti kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen pystyttämiseksi pinta-alaltaan 214,8 tuhatta neliömetriä myytiin huutokaupassa 6679, 0 tuhannella ruplalla
  • kaksi tonttia kerrostalojen pystyttämiseksi (yhteinen pinta-ala 5204 neliömetriä) realisoitiin 7264,7 tuhannella ruplalla
  • 6 tonttia omakotitalojen rakennuttamista varten (yhteinen pinta-ala - 5804 neliömetriä) myytiin huutokaupassa 3182,0 tuhannesta ruplasta
  • 4 tonttia (väliaikaisen minikauppatorin, tankkausaseman, asuintalolle johtavan tien rakentamiseksi, väliaikaisen maksullisen parkkipaikan avaamiseksi) pinta-alaltaan 9572 neliömetriä tuottivat huutokaupassa tuloja valtion kassaan 5357,8 tuhannen ruplan arvosta

Venäjällä ryhdyttiin tammikuussa 2010 toimiin Yhtenäisen rekisterilaitoksen perustamiseksi ja työ jatkuu yhä.

Venäjän Rekisteriviraston (Rosrejestr) Karjalan aluehallinnon tai alueosaston perustaminen pitäisi viedä päätökseen 1. kesäkuuta 2010..

Tavoitteena on luoda sellainen tietopankkeihin ja tietokoneohjelmiin perustuva laitos, joka pystyisi nopeasti antamaan tarvittavia todistuksia mm. tonttien ja kiinteistöjen omistajille. Federaalisen "Maarekisterikamari" -visaraton Karjalan osaston spesialistit toimivat jo vuonna 2009 Federaalisen rekisteripalvelun Karjalan hallinnon virkailijain kanssa samoissa tiloissa. On jo perustettu 7 yhtenäistä palvelupistettä, joten hakija jo saa tarvittavat asiakirjat ja todistukset "samasta ikkunaluukusta".

Kesämökkien omistajain niin sanottu armahduspäätös, jolla on valtakunnallisen lain voima, johti Karjalan tasavallan alueella seuraaviin viranomaisten toimiin:

On rekisteröity 7818 asiakirjaa, jotka vahvistavat kansalaisten oikeuden erillisiin kiinteistöihin. Se on 69% suurempi määrä, kuin vuoden 2008 vastaavana aikavälin, jolloin tällaisia asiakirjoja on myönnetty 4627. Tulos johtuu ehkä siitä, että "kesämökkiläisten armahduksesta" on kerrottu entistä laajemmin tiedotusvälineissä ja konsultointi/neuvontatilaisuuksissa.

Vuonna 2009 oli tehty 78 päätöstä, joilla kiellettiin omistusoikeuden vahvistaminen valtionvirastossa; (vuonna 2008 oli 24 kielteistä vastausta kansalaisten hakemuksiin). Syynä kielteisten päätösten tekemiseen oli se, etteivät hakijat pystyneet todistamaan tarvittavin asiakirjoin oikeuttaan kiinteistöihin, tontteihin tai maapalstoihin, joita oli käytössään, esimerkiksi, perimisen tai ostamisen myötä.

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 25 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018