Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2010

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

  Talouden modernisoiminen

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yritäjyys

    Teollinen politiikka

    Agroteollinen kompleksi

    Palvelut

    Luonnonresurssit
    ja ympäristö


  Yhteistyö

  Valtiollinen
  hallinta


Talouden modernisointi

Venäjän presidentti asetti ensimmäistä kertaa maan kansantalouden modernisoimisen ja teknologisen kehityksen tehtävän pitäessään vuotuista tilannekatsausta VF:n Liittokokouksen istunnossa 12. marraskuuta 2009.

Tämän tehtävän täyttämiseksi harjoitettiin aluetasavallassa politiikkaa, joka rakensi puitteet talouden kestävälle kehitykselle, innovatiivisten energiaa ja resursseja säästävien korkeatuottoisten tuotanto- ja informaatioteknologioiden soveltamiselle, telekommunikatiivisten systeemien kehittämiselle, tuotannon uudelleenvarustamiselle teknisesti ja sen rekonstruoimiselle, valmisteiden laadun parantamiselle ja tuotteiden kilpailukyvyn tehostamiselle, työntuottavuuden kasvulle, tuotantokustannusten supistamiselle.

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen strategiaan vuoteen 2020 tehtiin muutoksia nojautuen VF:n sosiaalistaloudellisen kehityksen pitkän aikavalin konseptiin vuoteen 2020. Asiakirjan uudessa versiossa otettiin huomioon valtakunnalliset infrastruktuurihankkeet, joita on määrä toteuttaa Karjalan aluetasavallassa. Suunnitteilla on mm. luoda intensiivisen talouskasvun vyöhykkeitä.

Vuoden 2010 toisella puoliskolla laadittiin Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen konsepti vuoteen 2015. Tasavallan kansantalouden kehityksen priorisoituja suuntauksia ovat siinä talouden kestävän kasvuvauhdin turvaaminen teknisen modernisoinnin myötä. Kansantalouden kehitys on siirrettävä sosiaalisesti orientoituvan innovatiivisen kehityksen raiteille. Samalla on lisättävä talouden perussektoreiden kilpailukykyä. Energiaa on säästettävä ja hyödynnettävä tuloksellisesti.

Toteuttamalla Karjalan tasavallan hallituksen investointipolitiikan Pääsuuntia vuoteen 2010 mennessä alennettiin kriisin riskejä investointien sektorissa. Saatiin ylimääräisiä varoja mm. VF:n budjetista pk-yrittäjyyden tukemiseen.

Rakennettiin uusia tuotantoyksiköitä, joihin asennettiin uusinta kalustoa ja modernisoitiin toimivia tehtaita. Nopeimmin toteutettiin modernisointihankkeita voimataloudessa, kaivos- ja vuoriteollisuudessa, tasavallan metsäteollisuudessa ja agroteollisen kompleksin alalla, asuin- ja kunnallistaloudessa sekä viestinnän sektorissa. Viime vuonna vietiin päätökseen 20 suurta investointihanketta.

Mittavia hankkeita toteutetaan Karjalan masuunipelletti Oy:ssä, Segezhan sellu- ja paperikombinaatilla (Jääkarhuhanke), Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatilla, LFK Bumeks Oy:ssä. Yksityiskohtaisempaa tietoa näistä hankkeista on toimintakertomuksen vastaavissa luvuissa. osastoissa.

Talouden modernisoimisen yhtenä mekanismeista on siirtyminen innovatiivisen kehityksen tielle.

Karjalan yritykset satsaavat nykyisin entistä enemmän teknisiin innovaatioihin ja uusimpien teknologioitten hankkimiseen. Nykyisin käytetään näihin tarkoituksiin vuosittain yli 3 miljardia ruplaa. Ja tämä trendi ei ole muuttunut.

Tasavallassa toimii noin 40 innovatiivista yritystä. Ne tuottavat uusimallisia sammutusrobotteja, sähkön laadun mittauslaitteita, urheilu- ja lääkintäsimulaattoreita, kontteja säteilevien tuotantojätteiden säilyttämistä ja varastoimista varten. On muitakin tuotteita, jollaisia ei muualla Venäjällä valmisteta. Petroskoin valtionyliopiston yksiköissä kehitellään langattomia radioelektronisia viestintävälineitä. Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen ja Karjalan valtiollisen kasvatusopillisen akatemian ponnistuksin kehitellään pienyrityksissä nojautuen 16 nanoteknologiaan uusien valmisteiden tuotantoa: uusia kompositioaineita shungiitista, nanomaaleja, nanokatalysaattoreita pakokaasujen suodattamiseksi jne.

Karjalan tasavallan hallitus tukee innovatiivisia tuotantolaitoksia, on luotu edellytyksiä innovatiivisten valmisteiden tuotannon uusien suuntien muovaamiselle.

Vuonna 2010 myönnettiin ensimmäistä kertaa pk-yrittäjyyden tukemisohjelmien puitteissa kilpailuttamisen jälkeen tukiaisia yhdessä valtakunnan keskuksen kanssa kolmelle pitempään toimineelle innovatiiviselle yritykselle - niille luovutettiin avustuksia 10,5 miljoonan ruplan arvosta. 2,5 miljoonaa ruplaa myönnettiin tukiaisina viidelle aloittelevalle innovatiiviselle pienyritykselle.

Karjalan tasavallan budjetista rahoitetaan tieteellisiä tutkimuksia. Vuonna 2010 liikeni näihin tarkoituksiin aluetasavallan budjetista 2,8 miljoonaa ruplaa. Järjestettiin tarjouskilpailu 8 tieteellisen tutkimustyön suorittamiseksi tasavallan kansantalouden ja innovatiivisten hankkeiden luomisen hyväksi. Niinpä "Vienanmeren Karjalan osan bioresurssien (kasvit ja eläimistö) arviointi Karjalan tasavallan bioteknologisen alan kehittämiseksi ja niiden hyödyntämiseksi taloudellisesti" -tutkimus omaa suuren merkityksen. Muutamat tutkimukset koskettelevat uusien teknologioiden kehittelyä: bio- ja lääketieteessä hyödynnettävän kylmäplasmageneraattorin uusi malli; nanoemulsio ylikuumuutta kestäville metalliseoksille. Tiedemiehiä osallistui myös valtion rahoittamiin tutkimuksiin logististen ongelmien ratkaisemiseksi kuljetusten sekä matkailun kehittämisen aloilla.

Karjalan tasavallan hallitus on solminut yhteistyösopimuksia valtiollisen pienyritysten toimintaa tieteellisessä tutkimussektorissa kannustavan säätiön (Bortnikin säätiö) kanssa sen edustuston avaamiseksi Petroskoihin ja innovatiivisten hankkeiden tukemiseksi säätiön varoilla; innovaatioiden ja IT-alan kehityksen Kansallisen assosiaation kanssa innovaatioita jouduttavan ilmapiirin ja ympäristön luomiseksi regiooniin. Nämä sopimukset näyttelevät jo tässä vaiheessa positiivista roolia ja jouduttavat valtakunnan budjetin varojen siirrättämistä aluetasavaltaan lupaavien innovatiivisten hankkeiden rahoittamiseksi.

Innovaatioaiheita on käsitelty muutamassa aluetasavallassa pidetyssä seminaarissa. Innovatiivisten hankkeiden arviointia ja erittelyä on toteutettu. Karjalan tasavallan hallituksen internetpalvelimella on "Innovaatioita" -osasto. Siinä kerrotaan innovatiivisen toiminnan pääkohdista.

Karjalan tasavallan hallitus toteuttaa toimia innovatiivisten rakenteiden tukemiseksi ja kehittämiseksi, innovatiivisen toiminnan tekemiseksi laajemmin tunnetuksi, innovatiivisen ajattelutavan muovaamiseksi korkeakouluopiskelijain, tutkijain ja tuotantoalan työntekijäin keskuudessa, innovatiivisten yritysten toiminnan tukemiseksi ja uusien innovatiivisten yritysten luomiseksi. Vuonna 2010 perustettiin virastojen välinen työryhmä koordinoimaan innovatiivisten toiminnan tukemista. On laadittu luonnos Karjalan tasavallan laiksi "Innovatiivisen toiminnan valtiollisesta tukemisesta Karjalan tasavallassa". Hiomisvaiheessa on "Innovatiivisen toiminnan tukeminen Karjalan tasavallassa 2011 - 2015" -ohjelman konsepti.

Aluetasavallasta lähetettiin ehdotuksia valtakunnallisen innovatiivista toimintaa säätelevän lainsäädännön täydellistämiseksi sekä ehdotuksia luonnoksiin Luoteisen federaalisen piirikunnan kehitysohjelmiksi.

"Julkinen mielipide" -säätiön lausuntojen mukaan on Karjalan aluetasavallassa melkoisesti innovaattoreiden ryhmiä ja XXI vuosisadan ihmisiä. Tämä kielii Karjalan tasavallan melkoisesta innovatiivisesta potentiaalista.

Tekninen tuki
Luotu 20 toukokuuta 2011. Toimitettu 20 toukokuuta 2011.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018