Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Rakennustoiminta

Rakennuskompleksi vaikuttaa melkoisesti aluetasavallan sosiaalisen ja talouskehitykseen.

Sektorissa toimii lähes 1000 rakennusyritystä, joista 96 % pk-yritystä ja 4 % suuryritystä.

Rakennusalan pk-yrityksissä työskentelee 8038 henkilöä. He suorittivat rakennustöitä 14,0 miljardin ruplan arvosta - 119 % vuoden 2012 aikaansaannoksesta.

Rakennustonttien osoittamiseksi alueiden kokonaisvaltaisten kehityksen ja sijoitusten houkuttelemisen ohjelmien puitteissa jatkettiin toimia aluekehityssuunnitelmien ja kaupunkikehityshankkeiden ajanmukaistamiseksi. Vuonna 2013 vahvistettiin hallintopiireissä 122 ohjeasiakirjaa (96 %) è 93 kaupunkikehitysasemakaavaa (83 %).

Jatkettiin toimia ”Hallinnollisten esteiden poistaminen rakennussektorista Karjalan tasavallassa vuosina 2011—2015”-ohjelman puitteissa. Kansalaisille kerrotaan entistä laajemmin vapaista rakennustonteista ja asuinrakennushankkeista ja lisätään läpinäkyvyyttä rakennustonttien ja –alueiden osoittamisessa paikallisen vallan toimesta. Karjalan tasavallan jokaisessa hallintopiirissä saatettiin voimaan reglamentit, joilla ohjaillaan perusrakennustyölupien (ja peruskorjauslupien) myöntämistä ja niiden voimassa olon jatkamista sekä valmistuneiden perusrakennuskohteiden käyttöönottolupien antamista. Paikalliset viranomaiset ovat velvollisia noudattamaan tämän reglamentin vaatimuksia.

Karjalan tasavallan virallisella internettipalvelimella ja paikallisten itsehallintoelinten administraatioiden saiteilla on informaatiota aluetasavallan, kaupunkien ja kuntien omistamilla mailla tarjolla olevista rakennustonteista, lupahakemuslomakkeita ja luettelo niistä asiakirjoista (todistuksista), joitta tarvitaan rakennusluvan hankkimiseksi.

Asuntotuotannon tarpeisiin myönnettyjen rakennustonttien määrä kasvoi 1223:sta (yhteinen pinta-ala 259,6 hehtaaria) vuonna 2012 1284:ään tonttiin (yhteinen pinta-ala 272,2 hehtaaria) vuonna 2013.

Viranomaiset jatkavat yhteistyötä valtiollisen korporaation – Asuntotuotantoa jouduttava valtakunnallinen säätiö – kanssa kahden suuren rakennusalueen (yhteensä 19,3 hehtaaria) hyödyntämiseksi siis huokeahintaisten kerrostalojen pystyttämiseksi Petroskoissa. Säätiön kanssa neuvotellaan Prääsän kansallisen hallintopiirin Viitanan asutuksessa sijaitsevan vapaana olevan 15 hehtaarin rakennusalueen hyödyntämiseksi. Alue luovutettiin Karjalan tasavallan omistukseen ja sinne on määrä rakennuttaa omakotitaloja monilapsiperheille (joissa on 3 ja enemmän lasta). Rakennustontit luovutetaan käyttäjille maksutta. Suunnitelmissa on pystyttää alueelle 80—90 omakotitaloa yhteiseltä pinta-alaltaan yli 9 tuhatta neliömetriä.

Laadittiin toimintasuunnitelma (”tiekartta”) nimeltään ”Monilapsiperheille omakotitalojen pystyttämistä varten luovitettavien rakennustonttien infrastruktuurin kehitys”.

Valtakunnan priorisoidun kansallisen ”Kohtuuhintainen ja mukava asunto Venäjän kansalaisille”-tavoiteohjelman puitteissa jatkoi aluetasavallan hallitus vuonna 2013 asuntotuotannon tehostamista mahdollisuuksien mukaan.

Karjalan tasavallassa luovutettiin käyttöön vuonna 2013 eniten asuntoja viime kahteenkymmeneen vuoteen — 218,6 tuhatta neliömetriä. Se on 11,9 % prosenttia enemmän, kuin vuonna 2012. Venäjän federaation aluekehitysministeriön asettama tavoitesuunnitelma toteutettiin 101,6 prosentilla.

Tasavallan yhtä asukasta kohden laskettu asuinpinta-ala kasvoi tilastollisesti (se käsitti keskimäärin vuonna 2013 26,30 neliömetriä, vuonna 2012 — 25,86 neliömetriä) ja asuntojen luku 1000 asukasta kohden myös kasvoi: vuonna 2013 — 513 asuntoa ja vuonna 2012 ãîäó — 505 asuntoa.

Ostettavien asuntojen yhden neliömetrin hinta on onneksi pysynyt (inflaatio huomioiden) tasolla, joka oli vuonna 2012. Uusien asuntojen pinta-ala käsitti vuonna 2013 Petroskoissa 143,3 tuhatta neliömetriä – se on 8,5 % edellisvuotta 2012 enemmän.

”Drevljanka II”-asumalähiön rakentamista Petroskoihin jatketaan.

”Drevljanka 8”-asumalähiössä luovutettiin vuonna 2013 käyttöön kaksi kerrostaloa (13,7 tuhatta neliömetriä).

”Asunto”-tavoiteohjelmaa (vuosille 2011 – 2015) toteutettiin toimintakertomuskaudella.

Vuonna 2013 jaettiin ”Valtion velvollisuuksien toteuttaminen asuntojen myöntämisessä kansalaisille valtakunnan lainsäädännön määräämässä järjestyksessä”-alaohjelman puitteissa asuntosertifikaatit 28, 2 miljoonan ruplan arvosta (17 sertifikaattia) ja maksettiin kuudelle kansalaiselle (asepalveluksesta kotiutetuille ja niihin rinnastettaville) kerta-avustusta valtion varoista 9,2 miljoonan ruplan arvosta asuntojen hankkimiseen.

Valtiontukia maksettiin entistä vähemmän ”Ensiasunto nuorelle perheelle”-alaohjelman puitteissa. Karjalan tasavallan ja Venäjän budjeteista maksettiin tukiaisia ensiasunnon hankkimiseksi 230 nuorelle perheelle (167,5 miljoonaa ruplaa). Vuonna 2012 saivat valtioavustusta 248 nuorta perhettä).

”Asuntolainatoiminnan kehitys Karjalan tasavallassa”-alaohjelman puitteissa myönnettiin vuonna 2013 3337 asuntolainaa (yhteensä 4,6 miljardin ruplan arvosta), se on 18 % enemmän, kuin vuonna 2012. Valtion varoin kuoletettiin sopimusten puitteissa asuntolainojen korkoja 2323 kansalaiselle (39,8 miljoonaa ruplaa).

Nuorille opettajille korvataan vuodesta 2013 lähtien valtion varoista osa asuntolainan ensimmäisestä maksuerästä. Tällaisia sosiaalitukia hyödynsivät aluetasavallassa viime vuonna 26 nuorta opettajaa.

Kansalaisille mainostettiin asuntolainojen saannin ehtoja ja mahdollisuuksia sekä valtiontukia lainanottajille Karjalan tasavallassa järjestämällä ”Asuntolainapäiviä” eri kaupungeissa ja hallintopiireissä.

Hallitus jatkoi toimia pankkien kanssa yhteistoimintasopimusten solmimiseksi asuntolainojen korkojen kuolettamiseksi valtion budjetista niiden lainanottajain kohdalla, joilla on siihen oikeus.

Vuonna 2013 vahvistettiin yhteistyösopimukset ”Uralsib”- ja ”Vozrozhdenije”-pankkien kanssa.

Tasavallassa toteutetaan ohjelmaa, jonka puitteissa valtion varoin rakennutetaan asuntoja niille kansalaille, jotka asuvat ränsistyneissä taloissa. Vähäkerroksisia asuintaloja piti pystyttää tavoiteohjelman puitteissa: Lahdenpohjan hallintopiiriin – 17-asunnon talo, Kontupohjan hallintopiiriin - 15-asunnon talo ja Pitkärannan hallintopiiriin - 19-asunnon talo (yhteensä 1,8 tuhatta neliömetriä). Niihin siirrettäisiin 94 kansalaita 8 vanhasta asuintalosta. Joulukuussa 2013 rakennushankkeet toteutuivat Kontupohjan ja Pitkärannan hallintopiireissä (uusiin asuntoihin muuttivat 71 henkilöä). Työtä rakennushankkeen toteuttamiseksi jatketaan Lahdenpohjan hallintopiirissä.

Osarahoitussopimusten ehtojen rikkomisen vuoksi poistettiin edellä mainitusta ohjelmasta Aunuksen taajama ja Suojärven taajama.

Karjalan tasavalta sai valtakunnan budjetista vuonna 2013 28 miljoonaa ruplaa mainitun asuntotuotanto-ohjelman rahoittamiseksi.

Karjalan tasavallassa hyväksyttiin ”tiekartta” kansalaisten ränsistyneistä asunnoista siirrättämiseksi uusiin asuntoihin. Ohjelmaa on määrä toteuttaa Asuin- ja kunnallistalouden reformointia jouduttava säätiö-valtionkorporaation varojen avulla. Viime vuonna ei tämän ohjelman puitteissa valitettavasti toteutettu yhtäkään hanketta.

Venäjän federaation Asuinkoodeksin vaatimusten mukaisesti toteutettiin vuonna 2013 Karjalan tasavallassa toimia paikallisen lainsäädännön ajanmukaistamiseksi. Sen tavoitteena on luoda alueellinen kerrostalojen valtiollinen korjaussysteemi. 20. joulukuuta 2013 vahvistettiin Karjalan tasavallan laki ¹ 1758-ZRK ”Karjalan tasavallan alueella sijaitsevien kerrostalojen yhteisen omaisuuden peruskorjaustöiden järjestämisen joistakin kysymyksistä”.

Kerrostalojen inventaario suoritettiin, mikä jouduttaa kerrostalojen yhteisen omaisuuden (yhteisten tilojen) peruskorjaustöiden alueellisen ohjelman laatimista.

Karjalan tasavallan osoitteellisen investointiohjelman toteuttamiseen vuonna 2013 käytettiin 1559,78 miljoonaa ruplaa. Karjalan tasavallan, sen kaupunkien ja kuntien omistamien kohteiden rakentamiseen ja rekonstruoimiseen käytettiin Venäjän budjetista 456,8 miljoonaa ruplaa. Melkoisia budjettivaroja jouduttiin jäädyttämään säästämistoimien vuoksi syys- joulukuussa 2013. Jotkut rakennus- ja peruskorjaushankkeet jäivät odottamaan parempia aikoja.

Karjalan tasavallan osoitteellisen investointiohjelman varoja käytettiin vuonna 2013 uusien asuntojen rakentamiseen ränsistyneistä asunnoista siirrettäville kansalaisille sekä 49 kohteen rakentamiseen ja kunnostamiseen, joista 4 kohdetta luovutettiin käyttöön. Niistä mainittakoon lasten urheilukoulun urheilusali Tshupassa (Louhen piiri), kaksi 7-asunnon taloa Pionerskajakadulla Puutosissa, Tiiksa – Repola –maantien silta Virtajoen yli Mujejärven hallintopiirissä, Pertjärven kylään johtavan tien silta joen yli Segezhan hallintopiirissä. Muut rakennushankkeet on määrä toteuttaa vuosina 2014—2016.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018