Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Pien- ja keskisuuriyrittäjyys

Pk-yrityksiä oli aluetasavallassa vuonna 2013 25 368, mm. keskisuurta - 69; pienyrityksiä - 1222; ”mikroyrityksiä” - 8422; yksityisyrittäjiä - 15 655.

Jatkettiin regionaalisen ”Pk-yrittäjyyden kehitys Karjalan tasavallassa vuoteen 2014”-tavoiteohjelman täyttämistä (alempana ”Ohjelma”). Sen toteuttamiseen sijoitettiin vuonna 2013 152,1miljoonaa ruplaa, mm. Karjalan tasavallan budjetista - 34,2 miljoonaa ruplaa ja Venäjän federaation budjetista - 117,9 miljoonaa ruplaa.

Toteutetaan erilaisia valtiollisen Pk- yritysten tuen menetelmiä:

  • valtio korvaa osittain varoja, joitta on käytetty uuden kaluston hankkimiseen tuotannon käynnistämiseksi, kehittämiskesi ja/tai modernisoimiseksi;
  • valtio korvaa osittain myös käsityöverstaiden perustamiseen, kehittämiseen ja modernisoimiseen sijoittuja (laina)varoja.

Vuonna 2013 perustettiin Karjalan tasavallan yrittäjäin oikeuksia suojelevan valtuutetun virka ja avattiin VF:n presidentin yhteydessä toimivan yrittäjäin oikeuksia suojelevan valtuutetun toimipiste.

Karjalan tasavallan Takuusäätiö (alempana Säätiö) jatkoi toimintaansa toimintakertomuskaudella. Solmittiin pankkien kanssa 14 yhteistoimintasopimusta. Vuonna 2013 tehtiin 27 lainatakuusopimusta 88 miljoona ruplan arvosta Pk-yritysten kanssa. Saatiin luottolainoja 192,6 miljoonan ruplan arvosta sektorin yritysten tarpeisiin. Säätiö solmi perustamisestaan lähtien vuoden 2013 loppuun mennessä 251 takuulainasopimusta arvoltaan 523,8 miljoonaa ruplaa. Tämän toiminnan myötä saivat Pk-yritykset luottolainoja 1276,1 miljoonaan ruplan arvosta.

Hanke ”Karjalan tasavallan yrityshautomo” kehittyi viime vuonna tuloksellisesti. ”Hautomon” tiloihin sijoitettiin vuonna 2013 sopivin vuokraehdoin 36 pienyritystä (102 työntekijää). Hankkeen puitteissa pidettiin seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia, Pk-yritysten valmisteiden näyttelyitä. Korkeakouluopiskelijoita houkuteltiin hyödyntämääm hautomon palveluita ja järjestettiin Pk-yrittäjäin neuvotteluja valvontaelinten virkailijain kansa.

Karjalan tasavallan ”Yrityshautomon” toimipisteitä avattiin hallintopiirihin – Belomorskiin, Kemiin, Segezhaan, Kostamukseen ja Kalevalan taajamaan.

Hallitus tuki Euroopan infokeskuksen toimintaa. Keskuksen tehtävänä on jouduttaa pienyrittäjyyden kehitystä Karjalan tasavallassa ja kansainvälistenkin yhteistyösuhteiden solmimista Pk-yrittäjyyden alalla.

Karjalan tasavallan ”Yrityshautomon” suojissa on toiminut vuodesta 2012 vientiä harjoittavien paikallisten Pk-yritysten tukemistoimia koordinoiva keskus. Sen toimesta toteutettiin vuonna 2013 kolme businesstempausta – liikemies matkaa Saksaan, Ukrainaan ja Suomeen. Matkojen puitteissa esiteltiin ulkomailla valmistenäytteitä, käytiin neuvotteluja sijoitushankkeista. Keskus toimi ulkomaisten yrittäjäin vastavierailujen isäntänä. Keskus järjesti tapahtuman ”Karjalan tasavallan viejäyritysten Päivä”, pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden, vastaanotti ulkomaisia valtuuskuntia ja kaupallisten edustajain (mm. Japanista) vierailuja sekä neuvotteluja paikallisten yrittäjäin kanssa. Keskuksen myötävaikutuksella pidettiin neuvotteluja Ison Britannian, Suomen ja Unkarin konsulaattien virkailijain kanssa.

Alalla järjestiin Pk-yritysten katselmuksia ja tunnustettiin ”Vuoden paras yrittäjä”. Viidessä ryhmässä tunnustettiin aloittain parhaat. Sellaisiksi valittiin Karjalan tasavallan 15 pienyrittäjää. Käsityötaiteen sektorissa toimiville järjestettiin koulutustapahtumia Aunuksen ja Karhumäen hallintopiireissä sekä Petroskoissa. Niissä käsiteltiin matkamuistoesineiden tekemisen niksejä ja trendejä.

Pidettiin 5. Konferenssi aiheesta ”Karjalan tasavallan Pk-yrittäjyys – hallintoalueen kehityksen työrukkanen”. Siihen osallistui lähes 300 pienyrittäjää aluetasavallan kaikista hallintopiireistä ja Venäjän muista regiooneista.

Valtio tuki vuonna 2013 niitä pienyrittäjiä, jotka toimivat tuotannon innovatiivisissa sektoreissa. Hallituksen myötävaikutuksella osallistui Pk-yrittäjiä innovatiivisaiheisille messuille. Näille yrityksille jaettiin apurahaa ja tuettiin niiden tiedotus- ja mainostoimintaa.

Toimivieninnovatiivisten yritysten kesken järjestettiin viime vuonna 2 tukirahakahemiskilpailua. 7 yritystä tunnustettiin katselmuksissa kilpailuvaliokunnan päätöksillä innovatiivisiksi ja voittajiksi.

Valtion kannattaa yrittäjyyttä korvaamalla osittain Pk-yritysten kuluja, joita aiheuttaa tavaroiden tuotannon modernisoimiseksi ja tehostamiseksi hankitun kaluston ostaminen. Tukia myönnettiin 12 Pk-yritykselle, jotka tuottavat mm. betonia, sepeliä, metallituotteita, jalkakäytävien päällystyslaattoja, meijerivalmisteita, leipomotuotteita. Myös kalankasvatuksessa toimiville Pk-yrityksille maksettiin valtiontukiaisia. Valtion avustusta sai Karhumäessä toimiva pienyritys Karjalaiset pitsit”.

Ojelman puitteissa osarahoitetaan hallintopiirien hankkeita, joilla tuetaan paikallisia Pk-yrityksiä. Tällaista toimintaa harjoitetaan ennen kaikkea yhden suuren työnantajan kaupungeissa ja taajamissa. Vuonna 2013 valtiontukea maksettiin mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi 18 kaupungille ha hallintopiirille, mm. Kostamukselle ja Segezgalle.

Pk-yrityksille anneetiin tarpeen vaatiessa vuokralle toimitiloja. Vuokramaksu niistä on tavallista alhaisempi. Niitä myös yksityistettiin alhaisella maksulla. Karjalan tasavallan valtionomistamista tiloista laadittiin rekisteri. Siinä oli viime vuonna 14 rakennusta (pinta-ala - 10,8 tuhatta neliömetriä). Luettelossa on myös Karjalan tasavallan Yrityshautomon tilat. Hallintopiireissä ja kaupungeissa on erilliset kuntien omistamat tilat, joita on mahdollisuus tarjoa Pk-yrityksille. 15 kaupungin ja hallintopiirin luetteloissa on yhteensä 298 tällaista rakennusta ja toimitilaa (62,7 tuhatta neliömetriä). Vuodesta 2009 lähtien tehtiin 767 päätöstä tilojen yksityistämisestä ja solmittiin 729 vastaava osto- ja myyntisopimusta Pk-yritysten kanssa.

Työttömien työllistämiseksi omatoimisesti toteutettiin vastaavaa ohjemaa. Työvoimatoimistot solmivat vuonna 2013 267sopimusta tukien maksamisesta yrityksensä perustaneille entisille työttömille. Näihin tarkoituksiin käytettiin vuonna 2013 tukivaroja 15,8 miljoonaa ruplaa.

Tietoja valtion tukitoimien muodoista ja yrityksen perustamisesta julkaistaan Karjalan tasavallan Pk-yrittäjyyden nettiportaalissa. Kävijöitä oli vuonna 2013 yli 32 tuhatta.

Karjalan tasavallan valtiontukia ja kuntien avustuksia saavat Pk-yritykset ovat erillisessä rekisterissä. Siinä oli viime vuoden lopussa vuodesta 2008 lähtien laskettuina 7300 merkintää.

Lähes 200 Pk-yrittäjää osallistui jatkokoulutukseen. He tutustuivat uusimpiin innovatiivisiin ja IT-teknologioihin, tutustuivat uusimpiin ratkaisuihin tuotannon käynnistämiseksi ja palvelusektorin kehittämiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018