Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus
    tuotanto


    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Teollisuus

Suurta huomiota kiinnitettiin metallurgian, koneenrakennuksen ja sähkökoalan tuotantolaitoksiin.

Näiden alojen yritysten monet ongelmat ovet kertyneet vuosien saatossa, joten ongelmien ratkaisemiseksi tulee käsittää oikein strategisten haasteiden luonne ja laatia oikeat toimintakeinot ongelmien poistamiseksi. Käyttövarojen niukkuus ja tilaussalkkujen lähes tyhjyys vaikeuttivat toimintaa vuonna 2013, mutta tästä huolimatta jatkettiin joillakin tuotantolaitoksilla kaluston modernisointia, uusien teknologioiden soveltamista, uusien tilaajien etsimistä, tehokasta toimintaa markkinoilla. Nämä tyritykset lisäsivät tuotantoaan ja maksoivat budjettiin veroja entistä enemmän.

Jatkettiin Karjalan tasavallan hallituksen ja valtiollisen Rosatom-korporaation välisen sosiaalistaloudellisella alla harjoitettavaa yhteistoiminta jouduttavan sopimuksen sekä Onegan traktoritehdas Oy:n kanssa solmitun sopimuksen toteuttamista.

Petrozavodskmash Oy tuotti vuonna 2013 melkoisen määrän kalustoa Venäjän atomivoimaloiden tarpeisiin.

Tuotantolaitoksessa toteutetaan suunnitelmallisesti hanketta prosessien modernisoimiseksi ja valmisteiden tuottamiseksi Venäjän atomivoimala-alan tilauksesta. Vuonna 2013 ruvettiin valmistamaan uusimallista kalustoa. Käyttöön otettiin melkoinen määrä ajanmukaista tuotantokalustoa ja uusia tuotantoteknologioita, josta muutamia hyödynnetään Venäjällä ensimmäistä kertaa.

Yrityksen osastojen henkilökunnalla on työtä riittävästi sen vuoksi, että vuonna 2013 solmittiin kaksi sopimusta Rosatomin kanssa. Toimintakertomuskaudella lisättiin tuotantoa ja realisoitujen valmisteiden määrää. Karjalan tasavallan budjettiin siirrettiin edellisvuotta 2012 suurempi verosumma.

Onegan traktoritehdas Oy:n asema oli epäsuotuisa. Markkinat eivät vedä. Traktoritehdas on polkenut paikallaan jo vuosia.

Tehtaan omistaja ”Traktoritehtaat”-konserni yritti laatia vuonna 2013 uusia tuotanto- ja liiketoiminnan kehitysmalleja.

Tehtaan kehityksen näköaloja käsiteltiin lokakuussa 2013 Karjalan tasavallan päämiehen vieraillessa sen osastoissa. ”Traktoritehtaat”-konserni on päättänyt keskittää Petroskoihin metsäkoneiden koko kotimainen tuotanto.

Onegan traktoritehdas uudistaa tuotemalleja. Kahden viime vuoden kuluessa tuotettiin kymmenkunta uusia metsäkonemalleja. Tanskalaisen ”Silvatec”- yrityksen (kuuluu ”Traktoritehtaat”-konserniin) kanssa toteutetaan harvestereiden ja forvardereiden tuotannon käynnistämiseen tähdättyä hanketta. Kotimaiset metsäkoneet maksaisivat markkinoilla 25—30 prosenttia vähemmän, kuin vastaavat ulkomaiset

”Orion”-yhtymä jatkoi vuonna 2013 hanketta entisen ”Avangard”-telakan tilojen uudistamiseksi uuden tuotannon tarpeisiin. Yritys tuottaisi ”Ekranoplan”-mallisia matalalla lentäviä kuljetusvälineitä.

”Orion”-merkkisen lentävän laitteen kokeilut toteutettiin onnistuneesti elokuussa 2013 Äänisellä. Kone pystyy kuljettamaan kolme tonnia rahtia ja 20 matkustajaa.

Suomalaisen PKC Group-konsernin tytäryhtiö ”AEK” Kostamuksessa lisäsi vuonna 2013 tuotantoaan.

Se aloitti viime vuonna ”Volvo-Vostok”-hankkeen toteuttamisen. Tavoitteena on täyttää Kalugassa toimivien ulkomaisten sijoittajain varoilla rakennettujen autotehtaiden tilauksia. Vuoden viimeisen kvartaalin aikana lisättiin sähköjohtosarjojen tuotantoa ja palkattiin uusia työntekijöitä. Tuotantolaitoksessa toimivat vuoden 2013 viimeisen kvartaalin aikana 940 henkilöä.

Vaikeimpia tehtäviä ovat ”Onegan laivanrakennustehdas” Oy:n toiminnankäynnistäminen ja Nadvoitsan alumiinitehtaan toiminnan turvaaminen ja sen tuotantokaluston modernisointi.

Karjalan tasavallan hallitus toimitti edotuksensa ”Onegan laivanrakennustehtaan” tuotannon uudelleen käynnistämiseksi ”Yhdistetty laivanrakennuskorporaatio” Oy:lle ja muutamille, mm. ulkomaisillekin sijoittajille.

Potentiaalisten sijoittajain edustajain kanssa käytiin neuvotteluja laivanrakennustoiminnan käynnistämisestä ja tuotannon kehittämisestä. Sijoittajain on ongelmallista tehdä ratkaisu, sillä omistusoikeuden hankkimiseksi tarvitaan selkeitä tietoja petroskoilaisen laivanrakennustehtaan tulevasta kuormittamisesta tilauksin. Neuvotteluja yhä jatketaan.

Nadvoitsan alumiinitehtaan tila herättää huolestuneisuutta.

Alumiinin hinnan romahdettua kansainvälisillä markkinoilla ja sähkötariffien kasvun myötä Nadvoitsan tehtaan toiminta kävi kannattamattomaksi. Tuotanto supistuikin puoleen. Tilannetta tehtaalla pohdittiin Karjalan tasavallan hallituksen aloitteesta huhtikuussa 2013 Venäjän presidentin apulaisen E. Nabiullinan kanssa pidetyssä neuvottelukokouksessa. Neuvottelussa hyväksyttiin päätökset, joita kannatti maan presidentti.

Vuonna 2013 lähetettiin 25 vetoomusta RUSAL-yrityksen johtokunnalle ja valtakunnan keskusvirastoille. Neuvottelukokouksessa hyväksyttyjä päätöksiä alumiinin tuotannon modernisoimisesta ja Ondan vesivoimalan hankkimisesta RUSAL:n omistukseen ei oltu toteutettu toimintakertomuskaudella. Karjalantasavallan hallitus jatkaa vuonna 2014 toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Lisättiin rakennusainetuotantoa ja teollista asuntotuotantoa.

Paneelikerrostalojen tuotannon lisäämiseksi aluetasavallassa käynnistettiin Petroskoissa vuonna 2013 Kalevala-puunjalostuskombinaatin ensimmäinen vaihe. Laitos tuottaa OSB-lastulevyjä.

Kostamuksessa toteutetaan ”Monilit” Oy:n sijoitushanketta, jonka puitteissa käynnistetään betoniyksikkö ja jalkakäytävälevyjä tuottava osasto. ”FinTek”-yhtymä sijoitti liimattujen puurakennelmien, puutalojen kehiköiden ja kalibroitujen hirsien tuotannon lisäämiseen. ”Promstroiservis” Oy toteuttaa Kontupohjassa hanketta basalttiteknologiakeskuksen perustamiseksi. Teräsbetonielementtien tuotanto kasvoi toimintakertomuskaudella 60 % vuodesta 2012.

Teollisuustuotannon taso laski vuonna 2013 Karjalan tasavalassa. Tuotantoindeksi käsitti tilastojen mukaan 91,3 % (Venäjän federaatiossa — 100,3 %). Tähän vaikutti ennen kaikkea jalostusteollisuuden heikkeneminen etenkin sellu- ja paperiteollisuudessa (indeksi — 78,8 %) ja metallurgiassa (indeksiñ — 55,4 %). Jalostusteollisuudessa käsitti indeksi 79,1 % (Venäjän federaatiossa — 100,1 %).

Joissakin teollisuuden sektoreissa on havaittavissa toiminnan tehon kasvua. Niinpä metsänkaadossa käsitti indeksi 104,7 %, puunjalostuksessa ja puutuotteiden valmistuksessa - 109,5 %, hyödyllisten kaivannaisten käsittelyssä -100,7 %, optisen, elektronisen ja sähkökaluston tuotannossa - 108,5 %.

Tasavallan teollisuuslaitosten kehitystä jatketaan innovatiivisen ja sijoitustoiminnan aktivoimisen, tuotannon modernisoinnin, ajanmukaisten teknologioiden laajemman soveltamisen, työn tuottavuuden lisäämisen, tuotteiden laatutason kohottamisen ja niiden kilpailukyvyn lisäämisen, tuotantokulujen vähentämisen myötä.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018