Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

    Kulkulaitos

    Viestintä

    Teiden kunnossapito

    Enrgiakompleksi

    Raja- ja tulli-
    infrastruktuuri


  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Palvelualan infrastruktuurin kehitys
Kuljetussektori

Karjalan tasavallassa tarjotaan kuljetuspalveluita: rautatiet, ajoneuvot, ilma- ja vesiliikenne

Ensinnäkin rautateitsetapahtuvat rahtien kuljetukset muodostavat reilut 90 % kaikista rahtikuljetuksista. Rautateitse kuljetettiin toimintakertomuskaudella 24,1 miljoonaa tonnia lasteja – sen on 10 % vähemmän, kuin vuonna 2012.

Karjalan tasavalan hallitus harjoittaa yhteistyötä Venäjän rautatiet Oy:n kanssa erillisen yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Se solmittiin vuosille 2012—2015.

Hallitus yrittää turvata matkustajain kuljetukset ja rautatiekuljetusten saatavuuden kansalaisille:

— rautatielaitoksille korvataan menoja (lähiliikenne) osittain valtiollisen tariffipolitiikan sääntöjen mukaisesti. Näihin tarkoituksiin käytettiin määrärahoja tasavallan budjetista 30,1miljoonan ruplan arvosta. Summa siirrettiin ”Luoteinen lähiliikenteen yritys” Oy:n (alempana SZPPK Oy) tilille.

Karjalan tasavallan valtiollinen hinnanmuodostus- ja tariffikomitea tunnusti virallisesti, että SZPPK Oy:n tappiot käsittivät Karjalan tasavallan osalta 64,4 miljoonaa ruplaa matkustajain määrän tuntuvan supistumisen ja kasvaneiden kulujen vuoksi. Tasavallan hallitus laati ja solmi lisäsopimuksen mainitun laitoksen kanssa. Sen puitteissa korvattiin lähiliikennettä harjoittavalle laitokselle valtion tariffipolitiikan vuoksi aiheutuneita kuluja 34,3 miljoonaa ruplaa. Karjalan tasavallan hallituksen esityksestä tehtiin joulukuussa 2013 muutoksia Karjalan tasavallan lakiin ”Karjalan tasavallan budjetista vuodelle 2013 ja vuosien 2014 - 2015 aikavälille”. Muutoksella lisättiin lähiliikenteen menojen korvaussummaa 64 miljoonaan ruplaan. Rahat siirrettiin lähiliikennettä harjoittavan yrityksen tilille;

— Karjalan tasavallan budjetin varoin päätettiin realisoida perinteellisesti puoleen hintaan lähiliikennejunien matkalippuja koululaisille ja korkeakouluopiskelijoille. Matkalippualennusta hyödynsivät vuonna 2013 19,8 oppilasta. Karjalan tasavallan budjetista käytettiin hankkeeseen määrärahoja 1,3 miljoonan ruplan arvosta;

— tasavallan pohjoisalueiden asukkaiden palvelumukavuuksien säilyttämiseksi solmi Karjalan tasavallan hallitus joulukuussa 2013 sopimuksen ”Federaalinen kuljetuslaitos” Oy:n (alempana ”FPK” Oy) kanssa junaliikenteen ylläpitämisestä ja neljän ylimääräisen matkustajajunan liikennöimisestä asemavälillä Petroskoi – Kostamus. Karjalan tasavallan budjetista liikeni tähän 3,8 miljoonaa ruplaa. Näiden junien säännöllinen liikkuminen kaukaisten piirien kautta omaa suuren sosiaalisen merkityksen, sillä mainitut junat ovat paikallisille asukkaille joissakin tapauksissa ainoa keino päästä paikkakunnaltaan aluetasavallan taajamiin ja kaupunkeihin sekä matkustaa Karjalan tasavallan ulkopuolelle.

Autoliikenne. Aluetasavallan kaupunkien, taajamien ja piirikeskuksien välillä on yli 120 bussireittiä, joita 50 - lähiliikennereittiä. Venäjän regioonien (hallintoalueiden) välisiä kaukoliikennereittejä on yhteensä 10 ja bussit liikennöivät säännöllisesti yhdellä kansainvälisellä reitillä. Karjalan tasavallan alueella on 11 bussiasemaa.

Vuonna 2013 avattiin kansainvälinen bussiliikennereitillä Petroskoi – Joensuu. Nykyisin on mahdollisuus suorittaa samana päivänä meno-paluumatka.

Karjalan tasavallan taajamien ja kaupunkien sekä piirikeskuksien välisillä reiteillä liikennöivät ne kuljetusyritykset, jotka ovat voittaneet tarjouskilpailun vuonna 2013.

Aluetasavallassa on yli 120 alan yritystä, jolla on oikeus hyödyntää busseja, joiden istumapaikkojen luku on yli 8. Niiden käytössä on lähes 1000 eripaikkaista bussia.

Kesäkuussa 2013 hankittiin tasavaltaa 9 uutta tilavaa bussia. Niitä hyödyntävät Karjalan tasavallan valtion omistamat kuljetusyritykset ”Karelavtotrans” ja ”Karelavtotrans-Service”. Hankituista busseista viisi ovat merkiltään MAZ-103585. Ne liikennöivät lähiliikennereiteillä. Busseissa on paikkoja lastenvaunuille ja pyörätuoleille.

Busseissa on kaksi leveää ovea ja ne ovat matalalattiabusseja, mikä lisää matkustajain mukavuutta bussiin noustessa ja bussista poistuessa. Toisen oven kautta pääsee rullatuolissa ja lastenvaunutkin siirtyvät nopeammin sisätiloihin ja pois. Tämä lisää invalidien ja lastenvaunuja kuljettavien esteetöntä liikkumista.

On hankittu neljä turistiluokan bussia ”Haiger-KLQ6129Q”. Kaksi tällaista bussia liikennöi reitillä Petroskoi – Joensuu. Kaksi muuta turistiluokan bussia liikennöi Petroskoin ja Pietarin välillä. Tämäkin reitti avattiin vuonna 2013.

Venäjän federaation hallitus oli tehnyt aikoinaan päätöksen ”Kuljetusvälineiden ja muiden teknisten laitteiden varistamisesta sputnikkien välityksellä toimivilla GLONASS tai GLONASS/GPS -paikannuskojeilla”. Karjalan tasavallan alueella jatkettiin vuonna 2013 toimia päätöksen toteuttamiseksi. Valtion omistaman Karelavtortans-laitoksessa otettiin käyttöön ”AvtoGRAF”-järjestelmä, jonka myötä monitoroidaan sputnikkien avulla ajoneuvojen liikkumista. Yksityiset kuljetusyritykset ja muut kuljetuslaitokset, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä taajamien välillä, asennuttivat bussien istumapaikkaluvusta huolimatta (pukkibusseihinkin) navigointi- ja viestintälaitteita eli GLONASS/GPS –paikannusvälineistöä. Sellaisilla oli vuoden 2013 loppuun mennessä varustettu kaikki lähiliikennebussit ja Karjalan tasavallan taajamien välillä liikkuvat reittibussit.

Karjalan tasavallan hallitus toimi katsastusasemien verkon laajentamishankkeiden jouduttamiseksi aluetasavallassa vuonna 2013. Kesäkuussa 2013 julistettiin tarjouskilpailu väliaikaisesti liikenteestä poistettavien ajoneuvojen erikoisen vartioidun parkkialueen hoitamisesta. Vuonna 2013 toimivat tällaiset parkkialueet Petroskoissa ja Kostamuksessa sekä Kontupohjassa ja Lahdenpohjassa.

Venäjän federaation 21. huhtikuuta 2011 päivätyn lain ¹ 69-FZ ”Joistakin lisäyksistä Venäjän federaation lainsäädäntöön” puitteissa käynnistettiin toiminta matkustajain ja rahtien kuljetuslupien / lisenssien myöntämiseksi taksien omistajille tai vuokraajille. Mainitun lain vaatimusten toteuttamiseksi vahvistettiin vastaavat paikalliset ohjeet ja normit. Vuoden 2013 joulukuun 31. päivään mennessä oli toimilupia myönnetty yhteensä yli 2000. Toimiluparekisteriin saa tutustua Karjalan tasavallan virallisilla kotisivuilla, joiden kantaa/nimilistaa päivitetään säännöllisesti.

Mainitun Venäjän federaation lain 9. luvun pykälien 1.4 ja 16. vaatimusten noudattamista juridisten henkilöiden(yritysten) ja yksityisten henkilöiden toimesta sekä matkustajain ja pienlastien kuljetuksia takseilla valvoo vuonna 2013 perustettu Karjalan tasavallan kuljetusministeriö. .

Ilmaliikenne. Karjalan tasavaltaan perustettiin vuonna 2013 kuljetusministeriö. Sen toiminta-alaan ovat siitä lähtien kuuluneet Karjalan tasavallan budjetista rahoitettava ”Petroskoin lentoasema” ja Karjalan tasavallan valtiollinen ”Luoteinen metsien ilmasta käsin suoritettavan suojelun laitos” (alempana - Luoteinen tukikohta). Molemmat tarjoavat ilmaliikenteen palveluita aluetasavallassa.

Kumankin laitoksen toimintaa tuettiin viime vuonna määrärahoin - 100,4 miljoonalla ruplalla.

Luoteisen tukikohdan koneilla kuljetettiin matkustajia reiteillä Petroskoi – Kizhi – Petroskoi ja Petroskoi – Puutosi – Petroskoi. Näihin tarkoituksiin saatiin viime vuonna aluetasavallan budjetista valtiontukea 5,216 miljoonan ruplan arvosta. Näin ylläpidettiin ilmateitse yhteyksiä kaukaiseen Puutosiin. Matkustajat pääsivät perille nopeasti.

Vuonna 2013 kilpailutettiin kerran kvartaalissa ilmailualan yritysten keskuudessa Karjalan tasavallan valtiontukia, joita maksettiin reittiliikenteen ylläpitämisestä. RusLine Oy toteutti lentoja (viisi meno-paluulentoa viikossa) reitillä Moskova - Petroskoi – Moskova.

Karjalan tasavallan budjetista oli tarkoitus käyttää lentoliikenteen harjoittajain tukemiseen vuonna 2013 30,4 miljoonaa ruplaa.

Viime vuonna jatkettiin hanketta ”Besovetsin lentokentän (Petroskoi, Karjalan tasavalta) insinöörirakennelmien rekonstruoiminen” (Venäjän federaation ”Venäjän kulkulaitoksen kehittäminen vuosina 2010 - 2020”-tavoiteohjelman ”Siviililiikenne”-alaohjelman puitteissa). Hankkeen suunnittelutyö vietiin päätökseen. Asiakirjoja käsitellään ”Venäjän Glavgosekspertiza”-valvontalaitoksessa. Myönteisen vastauksen jälkeen on määrä käynnistää rakennus- ja asennustyöt. Vuodelle 2013 suunnitellut määrärahat (759, 8 miljoonaa ruplaa) käytetään vuonna 2014.

Vesiliikenne. Ennen vesiliikennekauden alkamista kevätkesällä 2013 toteutettiin tarjouskilpailu ja valittiin laitos, joka sai luvan liikennöidä reiteillä Petroskoi – Heinälahti – Suurlahti – Kizhi – Petroskoi ja Petroskoi – Shala (Salo) - Petroskoi.

Karjalan tasavallan budjetista käytettiin sosiaalisesti merkittävien vesiliikennereittien ylläpitämiseen valtion tukiaisten (5,0 miljoonaa ruplaa) myötä vuonna 2013. Tarjoukset kilpailutettiin ja solmittiin yhteistyösopimus ”Kizhin helminauha”–vesiliikennelaitos” –yrityksen kanssa. Se liikennöi vuonna 2013 edellä mainituilla reiteillä Äänisen yli.

Venäjän federaraation keskuselinten kanssa jatkettiin yhteisiä toimia Vienanmeren – Itämeren kanavan vesiteknisten rakennelmien rekonstruoimiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018