Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Aleksandr Hudilainen: "On annettu startti mittavalle työlle tilanteen muuttamiseksi paremmaksi Karjalan tasavallan sosiaalisella ja talousalalla"

Nikolai Patrushev

Nikolai Patrushev

Moskovassa pidettiin 2- elokuuta Karjalan tasavallan perustamisen 100 -vuosijuhlan valtionkomission istunto. Juhlatoimikunnan istuntoa johti sen puheenjohtaja, Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev.

Aleksandr Hudilainen ja Nikolai Patrushev

Aleksandr Hudilainen ja Nikolai Patrushev

Nikolai Patrushev sanoi avatessaan istuntoa, että komission toiminnan päätavoitteena on "luoda puitteet kansalaisten elintason kohottamiseksi tuntuvasti. Komission kaikki päätökset ja ratkaisut tavoittelevat ennen kaikkea juuri tätä".

- Tulevaa juhlaa ja ennen kaikkea siihen valmistautumista on hyödynnettävä sellaisten mittavien hankkeiden toteuttamiseksi, jotka jouduttaisivat ei yksistään Karjalan tasavallan, vaan Venäjän koko luoteisalueen ongelmien ratkaisemista eri aloilla, - Nikolai Patrushev korosti..

Aleksandr Hudilainen

Aleksandr Hudilainen

Valtionkomission puheenjohtaja ilmaisi varmuutensa siitä, että maan hallituksen, Venäjä regioonien ja kotimaisten yrittäjäin ponnistuksin onnistutaan toteuttamaan ne hankkeet, jotka nostattavan elintasoa aluetasavallassa.

Nikolai Asaul

Nikolai Asaul

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen selosti istunnossa aluetasavallan hallituksen ehdotuksia ja aloitteita. Ne tulisi sisällyttää käsittelyn jälkeen juhlaan valmistautumisen yhteydessä laadittavaan toimenpide- ja hankeohjelmaan. Asiakirja sisältäisi konkreettisia toimia sosiaalisen elämän eri aloilla, taloudessa, kulttuurissa, matkailussa, IT -sektorissa, ympäristön suojelemisessa, kuljetusalalla, koulutuksessa. Ohjelma sisältäisi uusia hankkeita maakaasuverkon laajentamiseksi ja seudun sähköistämisen sektorissa, teiden kunnostamisessa, kulttuuri-, koulutus- ja terveyslaitosten saneerauksen alalla.

Vladimir Kolokoljtsev

Vladimir Kolokoljtsev

Aluetasavallan hallituksen laatimia ehdotuksia ja luonnoksia käsittelivät ja kommentoivat Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova, sisäministeri Vladimir Kolokoljtsev, VF:n kauppa- ja teollisuusministerin sijainen Nikolai Asaul, maan Luoteisessa liittovaltiopiirissä toimivan Venäjän presidentin täysivaltaisen edustajan sijainen German Mozgovoi.

Veronika Skvortsova

Veronika Skvortsova

Valtionkomission tehtävänä on käsitellä yksityiskohtaisesti luonnoksia hankkeiksi, laatia rakennettavien ja kunnostettavien kohteiden luettelo, osoittaa hankkeiden rahoituslähteet. Suurinta huomiota kiinnitetään infrastruktuurin kehittämistä jouduttavien hankkeiden rahoittamiseen ja sellaisten ohjelmien vahvistamiseen, joiden toteuttaminen tukisi talouskasvua minimaalisella riskillä. Komissio aikoo toimillaan luoda uudet puitteet tasavallan sosiaalistaloudellisen kehitysvauhdin lisäämiselle, kansalaisten elämän laadun parantamiselle aikailematta, suotuisan investointi-ilmapiirin kehittämiselle.

Georgi Kalamanov

Georgi Kalamanov

Valtionkomission alaisuuteen perustettiin neljä työryhmää. Ensimmäinen hoitaa sosiaalialan asioita sekä kulttuuri- ja urheiluhankkeita; toinen syventyy kuljetuslaitosten ja insinööri-infan, viestinnän ja kommunikaatiosektorin infrastruktuurin täydellistämisen, kaasun jakeluverkoston rakentaminen asioihin; kolmas ryhtyy ratkaisemaan osaltaan teollisuuden, tieteen, ympäristön suojelun, matkailun ym. alojen ongelmia; neljäs jouduttaa valtionjohtamisasioiden ajanmukaista hoitamista, raja-alueyhteistyöhankkeiden toteuttamista sekä huomioi valtionturvallisuuden takaamisen ja yhteiskunnan rauhan ylläpitämisen asiat.

Komissioon kuuluu Venäjän hallituksen ministereitä

Komissioon kuuluu Venäjän hallituksen ministereitä

Jokaisen ryhmän toimintaa tukevat asiantuntijaneuvostot, joihin kuuluu valtionkomissiossa edustetuissa Venäjän ministeriöissä työskenteleviä eksperttejä.

Hyväksytyt ehdotukset toimitetaan tämän vuoden syyskuun 21. päivään mennessä Karjalan tasavallan hallitukselle yleistämistä varten. Asiakirjaa vielä hiotaan yhdessä Venäjän aluekehitysministeriön kanssa ja laaditaan täsmällisempi luonnos toimintaohjelmaksi, jota käsitellään komission seuraavassa istunnossa.

Ćåšģąķ Ģīēćīāīé

Ćåšģąķ Ģīēćīāīé
[an error occurred while processing this directive]

Se pidetään Petroskoissa loka-marraskuussa. Sinä laaditaan ohjelmaluonnoksen lopullinen versio ottaen huomioon työryhmien työskentelyn aikaansaannokset. Vasta tämän jälkeen toimitetaan dokumentti Venäjän hallitukselle.

- Valtiovaltaelinten, paikallisten itsehallintoelinten, Karjalan tasavallan asukkaiden yhteiselle työlle annettiin lähtömerkki, jota olimme odotelleet muutama kuukausi, - Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen sanoi komission istunnon päätteeksi. - Edessä on useamman vuoden työ. Se, että aluetasavallan hallituksen laatima ehdotuslista sai kannatusta komission jäseniltä, kielii olevamme oikealla tiellä. Meillä on nyt otollinen mahdollisuus muuttaa tulevaisuudessa tilanne paremmaksi Karjalan tasavallassa.

Komission jäseniä

Komission jäseniä

- Olemme laatimassa juhlien ohjelman lisäksi ennen kaikkea sellaisten hankkeiden listaa, joiden toteuttaminen luo perustan aluetasavallan tulevalle mutkattomalle talous- ja sosiaalikehitykselle. Meidän on parannettava elämänlaatua tasavallassa, jotta jokainen asukas pystyisi toteuttamaan itseään ja suunnitelmiaan, - Aleksandr Hudilainen korosti.

Karjalan tasavaltaa komissiossa edustavia

Karjalan tasavaltaa komissiossa edustavia

Hän kehotti uudemman kerran tasavallan kaikkia asukkaita osallistumaan väsymättä juhlallisuuksien toimintaohjelmaan sisällytettävien hankkeiden toteuttamiseen.

Karjalan tasavallan perustamisen 100 -vuotisijuhlaa vietetään vuonna 2020. Ehdotuksia merkkipäivän yhteydessä kannatti Venäjän presidentti Vladimir Putin tavatessaan viime vuoden marraskuussa Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilaisen Moskovassa.

Komission istunto

Komission istunto

Maan presidentin vahvistaman ukaasin mukaan muodostettiin Karjalan tasavallan perustamisen 100 -vuotisijuhlallisuuksia valmisteleva valtionkomissio. Sen tehtävänä on koordinoida valtakunnan ja aluetasavallan virastojen ja valmistelutoimiin osallistuvien laitosten työtä sen toimenpideohjelman toteuttamiseksi, joka vahvistetaan Venäjän hallituksen päätöksellä.

Karjalan tasavalta sai näin ollen syntymäpäiviensä lähetessä ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia varoja ja sijoituksia aluetasavallan ajankohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi ja tulevan kehityksen peruspilareiden vahvistamiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 2 elokuuta 2013. Toimitettu 5 elokuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018