Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Nikolai Patrrushev: ”Karjalan tasavalta on Venäjän tärkeä linnake maan Luoteisalueella”

Vladimir Bulavin, Nikolai Patrushev ja Aleksandr Hudilainen

Vladimir Bulavin, Nikolai Patrushev ja Aleksandr Hudilainen

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivän valtiollisen juhlatoimikunnan neljäs istunto pidettiin Petroskoissa 17. joulukuuta Venäjän federaation turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevin johdolla. Valtionkomission jäsenet käsittelivät Karjalan tasavallan kansantalouden ajanmukaistamisen ja sosiaalialan kehittämisen kysymyksiä, vaihtoivat mielipiteitä vuoden kuluessa tehdystä työstä sekä vahvistivat suunnitelmia vuodelle 2015.

Karjalan tasavallan päämies pitämässä alustusta

Karjalan tasavallan päämies pitämässä alustusta

Nikolai Patrushev sanoi istunnon avajaisissa, että aluetasavallassa tapahtui tänä vuonna positiivisia muutoksia. ”On lukuisia hankkeita, joita toteutetaan yksityisten sijoittajain toimesta ja joiden eteneminen vaikuttaa myönteisesti aluetasavallan talouteen. Positiivista kehitystä jouduttaa maan johtajain puuttuminen aluetasavallan ongelmiin ja investoijien aktiivisuus. Lähdemme toimissamme siitä ajatuksesta, että Karjalan tasavalta on Venäjän tärkeä linnake maan Luoteisalueella, - turvaneuvoston sihteeri totesi.

Rashid Nurgalijev puhumassa

Rashid Nurgalijev puhumassa

Nikolai Patrushevin ilmoittaman mukaan nyt on laadittu tasavallan strategisesti horjumaton varman kehityksen ja turvallisuuden takaamisen linja, joka ulottuu vastaisuuteen. Valtionkomissio pohtii ensi vuonna lukuisia käytännön kysymyksiä Karjalan tasavallan perusongelmien ratkaisemiseksi aikailematta.

VF:n apulaiskuljetusministeri Oleg Belozerov

VF:n apulaiskuljetusministeri Oleg Belozerov

- On ryhdyttävä toimiin tasavallan metsä- ja kaivosteollisuuden dekriminalisoimiseksi, naiden sektoreiden tehon lisäämiseksi. On jatkettava hankkeita valtakunnanrajan saattamiseksi kuntoon, rajainfrastruktuurin kehittämiseksi ja kansainvälisten rajanylityspaikkojen verkon toiminnan tehostamiseksi. Tasavallalle ja maan Luoteisvyöhykkeelle tärkeiden sijoitushankkeiden toteuttamista tulisi jatkaa valtakunnallisen tavoiteohjelman puitteissa. Vuonna 2015 tulisi kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota kansanvälisen ja raja-alueyhteistyön laajentamiseen. Tärkeänä tehtävänä on myös sosiaalialan kehittäminen määrätietoisesti, - Nikolai Patrushev painotti.

Aleksandr Hudilainen valtionkomission puhujakorokkeen takana

Aleksandr Hudilainen valtionkomission puhujakorokkeen takana

Venäjän presidentin täysivaltainen edustaja maan Luoteisessa liittovaltiopiirissä Vladimir Bulavin totesi puhuessaan istunnossa, että sosiaalitaloudellisen tilanteen erittely liittovaltiopiirin subjekteissa, jota toteutetaan säännöllisin välisjoin presidentin täysivaltaisen edustajan koneiston toimesta, kielii siitä, että tilanne Karjalan tasavallassa oli muuttunut paremmaksi vuonna 2014. Niinpä teollisuustuotanto kasvoi, asuntotuotanto ja vähittäiskauppa lisääntyivät. On kuitenkin ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii ennen kaikkea sijoituksia kehityshankkeisiin.

Georgi Kalamanov

Georgi Kalamanov

- Venäjän presidentti Vladimir Putin päätös perustaa valtiollinen juhlatoimikunta oli aivan oikea ja ajankohtainen ratkaisu. Valtionkomission toiminnan myötävaikutuksella käynnistettiin tasavallassa tärkeät hankkeet. Niitä toteutetaan Karjalan tasavallan hallituksen, Venäjän ministeriöiden ja maan keskusvirastojen yhteisvoimin. Tavoitteena on muuttaa tilanne aluetasavallassa paremmaksi ja ratkaista ne tehtävät, jotka Venäjän presidentti asetti vuotuisessa tilannekatsauksessaan, jonka Vladimir Putin esitti maan Liittokokoukselle, - Vladimir Bulavin sanoi.

Vladimir Bulavin

Vladimir Bulavin

Karjalan tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen piti istunnossa alustuksen aluetasavallan talouden ja sosiaalialan modernisoimisen tavoitteista. Hän korosti, että viiden vuoden aikana keskitetään ponnistukset jo toimivien tuotantoyksiköiden kilpailukyvyn lisäämiseksi ja uusien yritysten luomiseksi kansantalouden kaikissa sektoreissa, infrastruktuurin kehitysvauhdin lisäämiseksi. Kaivosteollisuudessa on luvassa uusien sepeliyritysten perustaminen. Metsäresurssien hyödyntämistä on määrä tehostaa. Karjalan tasavallan yhden työnantajan varassa eläviä kaupunkeja ja taajamia kehitetään modernisoimalla, laajentamalla ja rekonstruoimalla tuotantoyksiköitä niissä.

VF:n terveysministeri Veronika Skvortsova

VF:n terveysministeri Veronika Skvortsova

Aleksandr Hudilainen kertoi hankkeista, joita on määrä toteuttaa Karjalan tasavallan maataloudessa, voimataloudessa, matkailussa, kulttuurin alalla ja koulutussektorissa. Hän puhui kuljetusinfrastruktuurin kehittämisen suunnitelmista, paloturvallisuuden varmistamisesta, urheilun kehittämisestä, aluetasavallan alkuperäiskansojen tukemisesta.

V.Semenov, V.Pivnenko, V.Feodorov ja Karjalan tasavallan päämiehen sijaisia

V.Semenov, V.Pivnenko, V.Feodorov ja Karjalan tasavallan päämiehen sijaisia

- Aluetasavaltaan on saapumassa strategisia sijoittajia. Uusien hankkeiden toteutuminen nostattaa kansalaisten elintasoa, - Karjalan tasavallan johtaja tähdensi. Hän kiitti Nikolai Patrushevia, valtiollisen komission kaikkia jäseniä, komission työryhmien johtajia aktiivisesta toiminnasta aluetasavallan talouspotentiaalin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Igor Zubov

Igor Zubov

Valtionkomission työryhmien johtajat Venäjän terveysministeri Veronika Skvortsova, VF:n apulaiskuljetusministeri Oleg Belozerov, maan teollisuus- ja kuppaministerin sijainen Georgi Kalamanov, Venäjän apulaissisäasiainministeri – valtiosihteeri Igor Zubov ja VF:n turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Rashid Nurgalijev pitivät istunnossa alustuksensa.

Esiteltiin hankeita, joita tulisi toteuttaa aluetasavallassa. Niistä mainittakoon presidentin kadettikoulun perustaminen Petroskoihin, Besovetsin lentoaseman, perinataalisen keskuksen rakentaminen, Segezhan sellu- ja paperikombinaatin ja Nadvoitsan taajaman kehityshankkeet.

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Nikolai Patrushev johtamassa puhetta valtiollisen komission istunnossa

Karjalan tasavallan päämies totesi komission istunnon päätteeksi: ”Olemme lisänneet tasavallan asukkaiden kiinnostusta 100-vuosipäivään valmistautumisesta. Saimme paljon aloitteita, joista osa kirjattiin taannoin Venäjän hallituksen vahvistamaan Karjalan tasavallan kehitystä jouduttavaan valtakunnallisen tavoiteohjelman konseptiin. Kansalaiset luottavat hallitukseen, joka toimii entistä tarmokkaammin. On tietenkin virheitä ja laiminlyöntejä, mutta tämä vuosi osoitti – tasavallan sosiaalitaloudellista kehitystä ollaan vauhdittamassa tosissaan. Kansalaisten tulisi tietää, että Venäjän keskusvirastot, ministeriöt kannattavat lukuisia kehityssuunnitelmia ja – hankkeita. Karjalan tasavallan tulevaisuus on siis taattu”.

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivän valtiollisen juhlatoimikunnan istunto

Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivän valtiollisen juhlatoimikunnan istunto

Aleksandr Hudilainen ilmoitti, että Venäjän hallitus vahvisti 16. joulukuuta Karjalan tasavallan kehitystä jouduttavan valtakunnallisen tavoiteohjelman konseptin. Kehitysohjelma ulottuu vuoteen 2020. Konseptin mukaan hankkeisiin sijoitetaan noin 15 miljardia ruplaa Venäjän valtionbudjetista. Yksityisiä sijoituksia olisi määrä saada 123 miljardin ruplan arvosta. ”Yhteensä hankkeet rahoitettaisiin 138 miljardilla ruplalla – ja se on suuri summa. Saamme sysäyksen kehityksellemme lähimpien viiden vuoden ajaksi”, - regioonin johtaja tähdensi.

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten johtajia

Aleksandr Hudialisen mielestä nykyiset tapahtumat Venäjällä pakottavat yhdistämään kaikkien ponnistuksia.

- Meidän on kestettävä iskut ja luotava aluetasavallan kehityksen näköalat yhteistuumin kansalaisten, tutkijain ja kansalaispiirien kanssa. Edessä meitä odottaa suuri työ suunnitelmiemme toteuttamiseksi, - Karjalan tasavallan päämies totesi.

Valtionkomission puheenjohtaja Nikolai Patrushev korosti, että istunnossa puhuttiin ajankohtaisista asioista ja ongelmista, jotka jäivät odottamaan ratkaisuaan.

Venäjän talouskehitysministeriö, kuljetusministeriö, valtakunnan rajainfrastruktuurin kehittämisestä vastaavan Rosgranitsa-laitos saivat tehtävän käynnistää yhdessä karjalan tasavallan hallituksen kanssa työ valtakunnallisen ”Karjalan tasavallan kehitys vuoteen 2020” -tavoiteohjelman luonnoksen laatimiseksi.

Komissio teki päätöksen perustaa kuudes työryhmä. Se tulee huolehtimaan valtiollisen komission toiminnan valaisemisesta mediassa. Työryhmän johtajaksi tuli Venäjän viestintä- ja joukkokommunikaatioministeri Nikolai Nikiforov.

Valtiollisen komission toiminnasta tiedotetaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Tekninen tuki
Luotu 17 joulukuuta 2014 . Toimitettu 18 joulukuuta 2014 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018