Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Valtuuksien jakaaminen

Kompetenssi jaettu KT:n päämiehen 6. lokakuuta 2014 antamalla ukaasilla N79 "Kompetenssin jakamisesta Karjalan tasavallan päämiehen, Karjalan tasavallan ensimmäisen apulaispäämiehen, Karjalan tasavallan apulaispäämiesten, ja Karjalan tasavallan oikeusministerin kesken"

Karjalan tasavallan ensimmäinen apulaispäämies talouskysymyksissä:

 1. 1. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriön, Karjalan tasavallan finanssiministeriön, Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön, Karjalan tasavallan maa-, kala- ja metsästystalouden ministeriön, Karjalan tasavallan valtiollisen valtionomaisuuden hallinnan ja valtionhankintojen komitean, Karjalan tasavallan eläintautiviraston toimintaa;
 2. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan apulaispäämiesten toimia paitsi kompetenssia, josta on mainittu tämän asiakirja kohdan 1 alakohdassa 2;
 3. tehtäviensä täyttämiseksi toimintansa aloilla saa valtuudet jakaa tehtäviä Karjalan tasavallan toimeenpanovaltaelinten johtajille, mm. niillekin, joiden toimia koordinoivat Karjalan tasavallan hallituksen muut jäsenet;
 4. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistoiminnan federaalisten toimeenpanovallan elinten ja Venäjän federaation maan subjekteissa toimivien toimeenpanovaltaelinten kanssa sosiaalistaloudellisen kehityksen, budjetti-, finanssi-, veropolitiikan, sijoitustoiminnan, Pk-yrittäjyyden kehittämisen, teollisuuden, tieteen, ulkotaloudellisen toiminnan kysymyksissä, paikallisten itsehallintoelinten ja aluetasavallassa toimivien federaalisten toimeenpanovaltaelinten alaisten yksiköiden kanssa kysymyksissä, jotka koskettelevat Karjalan tasavallan konsolidoidun budjetin tulojen ja menojen muovaamista, Karjalan tasavallan budjettia, budjettien välisiä suhteita, Luoteisessa liitovaltiopiirissä toimivan luonnonvarojen hyödyntämisdepartementin kanssa, valtakunnallisen eläin- ja kasvitautiviraston Karjalan tasavallan, Arkangelin hallintoalueen ja Nenetsien autonomisen piirikunnan hallinnon kanssa, Venäjän federaation finanssiministeriön, valtakunnan valtionkassan Karjalan tasavallan hallinnon kanssa, Venäjän federaation tilintarkastuskamarin, ja Karjalan tasavallan kontrolli- ja tilintarkastuskamarin, valtakunnan veroviraston Karjalan tasavallan hallinnon, Karjalan tasavallan kansallispankin, valtakunnan finanssimarkkinoiden Luoteisen liittovaltiopiirin alueosaston, valtakunnan finanssi- ja tilintarkastusvalvontapalvelun Karjalan tasavallan viraston, federaalisen valtionrekisteri-, maarekisteri- ja maakarttapalvelun Karjalan tasavallan hallinnon, valtakunnan valtionomaisuuden hallinnan elimen Karjalan tasavallan aluehallinnon, federaalisen tullipalvelun Luoteisen hallinnon kanssa;
 5. hoitaa Karjalan tasavallan päämiehen tehtäviä hänen poissa ollessaan (loman tai sairauden vuoksi).

Karjalan tasavallan apulaispäämies infrastruktuurin kehittämisen asioissa:

 1. koordinoin ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan rakennus-, asuin- ja kunnallistalouden sekä voimatalouden miniteriön toimintaa, Karjalan tasavallan väestön elintoimintojen turvaamisen valtionkomitean, Karjalan tasavallan informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittämisen valtionkomitean, Karjalan tasavallan valtiollisen kuljetuskomitean, Karjalan tasavallan valtiollisen hinta- ja tariffikomitean;
 2. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön Venäjän kuljetusalan valvontaviraston valtiollisen tievalvontalaitoksen Karjalan tasavallan hallinnon kanssa, Venäjän väestönsuojelun, poikkeustilojen ja luonnonmullistusten surausten hoitamisen ministeriön Karjalan tasavallan päähallinnon, federaalisen ekologisen, teknologisen ja ydinvalvontaviraston Luoteisen hallinnon, federaalisen viestinnän, informaatioteknologioiden hyödyntämisen ja joukkokommunikaatioiden valvontaviraston, valtakunnallisen postilaitoksen - valtiollisen "Venäjän posti"-laitoksen paikallisen filiaalin kanssa

Karjalan tasavallan apulaispäämies sosiaalikysymyksissä:

 1. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan nuorisonasiain, liikunnan ja urheilun ministeriön, Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehitysministeriön, Karjalan tasavallan kulttuuriminiteriön, Karjalan tasavallan opetusministeriön, Karjalan tasavallan työministeriön, Karjalan tasavallan valtiollisen matkailukomitean toimintaa;
 2. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön VF:n eläkerahaston Karjalan tasavallan osaston, VF:n sosiaaliturvarahaston Karjalan tasavallan alueosaston, valtiollisen työturvallisuusviraston Karjalan osaston, valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaviraston Karjalan tasavallan alueyksikön, valtakunnallisen kuluttajain oikeuksien ja ihmisen hyvinvoinnin suojelulaitoksen Karjalan tasavallan hallinnon, valtakunnan migraatioviraston Karjalan tasavallan hallinnon, Karjalan tasavallan lapsien oikeusvaltuutetun kanssa.

Karjalan tasavallan apulaispäämies –
Karjalan tasavallan talouskehitysministeri:

 1. johtaa välittömästi Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön toimintaa;
 2. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön valtakunnan tilastoviraston Karjalan tasavallan alue-elimen, valtakunnan monopolivastaisen palvelun Karjalan tasavallan hallinnon, VF:n teollisuus- ja kauppaministeriön Pohjoisen alueen hallinnon, Karjalan tasavallan yritysoikeusvaltuutetun kanssa.

Karjalan tasavallan apulaispäämies aluepolitiikan asioissa

 1. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan kansallisasiain, PR-toiminnan, suhteita omatoimisiin ja uskonnollisiin järjestöihin ja joukkotiedotusvälineisiin ylläpitävän ministeriön, Karjalan tasavallan valtiollisen siteitä paikallisiin itsehallintoelimiin ylläpitävän komitean toimintaa;
 2. turvaa yhteistyön Karjalan tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation liittokokouksen valtakunnanduuman ja liittoneuvoston, VF:n keskusvaalilautakunnan ja Karjalan tasavallan keskusvaalilautakunnan, paikallisten itsehallintoelinten, poliittisten puolueiden, Karjalan tasavallan kansalaiskamarin, valtakunnallisten toimeenpanovaltaelinten ja VF:n subjektien toimeenpanovaltaelinten kanssa aluepolitiikan asioissa;

Karjalan tasavallan apulaispäämies – Karjalan tasavallan päämiehen administraation johtaja

 1. johtaa välittömästi Karjalan tasavallan päämiehen administraation toimintaa;
 2. turvaa Karjalan tasavallan päämiehen ja Karjalan tasavallan hallituksen toiminnan;
 3. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan oikeusministeriön toimintaa;
 4. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön Venäjän federaation presidentin administraation, VF:n valtakunnallisen suojelupalvelun, VF:n viestintäviraston kanssa;
 5. koordinoi Karjalan tasavallan valtiollisen toimeenpanovallan elinten toimia Karjalan tasavallan perustamisen100-vuotisjuhlaanvalmistautumisen kysymyksissä;
 6. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön Venäjän federaation valtiovaltaelinten kanssa Karjalan tasavallan perustamisen100-vuotisjuhlaan valmistautumisen kysymyksissä.

Karjalan tasavallan apulaispäämies
yhteistyöasioissa Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kanssa:

 1. turvaa Karjalan tasavallan päämiehen ja Karjalan tasavallan hallituksen etujen huomioon ottamisen Karjalan tasavallan lakiasäätävässä kokouksessa;
 2. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistyön Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen, Karjalan tasavallan toimeenpanovaltaelinten, federaalisten Karjalan tasavallan alueella toimivien toimeenpanovallan elinten kanssa kysymyksissä, jotka liittyvät yhteistyöhön Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen kanssa.

Karjalan tasavallan apulaispäämies –
Karjalan tasavallan pysyvä edustaja Venäjän presidentin yhteydessä:

 1. koordinoi Karjalan tasavallan valtiollisten toimeenpanovaltaelinten toimintaa federaalisten hankkeiden toteuttamista Karjalan tasavallan alueella ja Karjalan tasavallan hallituksen sekä Moskovan kaupunginhallituksen välisen kaupallistaloudellisen, tieteellisteknisen ja kulttuuriyhteistyösopimuksen täyttämistä;
 2. turvaa yhteistyön Karjan tasavallan hallituksen VF:n valtiovaltaelinten kanssa Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen asioiden hoitamiseksi.

Karjalan tasavallan oikeusministeri:

 1. johtaa välittömästi Karjalan tasavallan oikeusministeriön toimintaa;
 2. koordinoi ja valvoo välittömästi Karjalan tasavallan väestön rekisteriviraston toimintaa;
 3. takaa Karjalan tasavallan päämiehen ja Karjalan tasavallan hallituksen toiminnan oikeudellisen perustan;
 4. koordinoi Karjalan tasavallan valtiollisen toimeenpanevien valtiovaltaelinten lakien luomistyötä ja lakien noudattamista;
 5. turvaa Karjalan tasavallan hallituksen yhteistoiminnan Karjalan tasavallan Perustuslakioikeuden, Karjalan tasavallan Korkeimman oikeuden, kaupunki- ja piirioikeuksien, rauhantuomareiden, Karjalan tasavallan Välimiesoikeuden, Oikeusdepartementin Karjalan tasavallan osaston, valtakunnallisen oikeuspristaavipalvelun Karjalan tasavallan osaston, Venäjän federaation oikeusministeriön Karjalan tasavallan hallinnon, Karjalan tasavallan ihmisoikeusvaltuutetun, Karjalan tasavallan puolustusasianajajakamarin, Karjalan tasavallan notaarikamarin, oikeuslääketieteellisten laitosten kanssa.

Karjalan tasavallan apulaispäämiesten väliaikaisten tehtävien hoitamisen kaava:

 1. Karjalan tasavallan ensimmäisen talouspolitiikkaa hoitavan apilaispäämiehen kysymyksiä hoitaa Karjalan tasavallan apulaispäämies – Karjalan tasavallan talouskehitysministeri;
 2. Karjalan tasavallan apulaispäämies – Karjalan tasavallan talouskehitysministerin tehtäviä toteuttaa Karjalan tasavallan ensimmäinen talouspolitiikkaa hoitava apilaispäämies;
 3. Karjalan tasavallan sosiaaliasioita hoitavan apulaispäämiehen tehtäviä täyttää Karjalan tasavallan apulaispäämies aluepolitiikan kysymyksissä;
 4. Karjalan tasavallan aluepolitiikan kysymyksiä hoitavan apulaispäämiehen tehtäviä täyttää Karjalan tasavallan sosiaaliasioita hoitava apulaispäämies;
 5. Karjalan tasavallan infrastruktuurin kehityksen asioita hoitavan apulaispäämiehen – Karjalan tasavallan apulaispäämies talouspolitiikassa;
 6. Karjalan tasavallan apulaispäämiehen Karjalan tasavallan lainsäädäntökokouksen kanssa yhteistyösuhteiden asioissa kysymyksiä hoitaa Karjalan tasavallan oikeusministeri;
 7. Karjalan tasavallan apulaispäämiehen – Venäjän presidentin yhteydessä toimivan Karjalan tasavallan pysyvän edustajan kysymyksiä hoitaa Karjalan tasavallan apulaispäämies – Karjalan päämiehen administraation johtaja.
Tekninen tuki
Luotu 25 elokuuta 1998. Toimitettu 18 maaliskuuta 2015.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018